DriveNow carsharing

Allmänna villkor för DriveNow Sverige AB

Datum: 24.5.2018

Allmänna villkor för DriveNow Sverige AB

 1. Ämne

Dessa allmänna villkor (hädanefter ”de allmänna villkoren”) styr affärsrelationen mellan DriveNow Sverige AB (hädanefter ”DriveNow”) och personer som utnyttjar DriveNows hyrbilserbjudande inom ett ramavtal med DriveNow (hädanefter ”kunden”). Övertexter, rubriker, underrubriker och numreringar i de allmänna villkoren är endast avsedda att underlätta läsningen och ska inte påverka tolkningen av en specifik klausul.
 

 1. Grundvillkor för användning av tjänsten

2.1 Rätt att boka

Personer som har rätt att boka och använda bilar är fysiska personer som - har tecknat ett ramavtal med DriveNow - är minst 21 år - har haft körkort, som är giltigt i Sverige, i minst ett år utan avbrott och som uppfyller alla övriga krav - innehar den elektroniska nyckel/medlemskort som krävs för att få tillgång till en DriveNow-bil (hädanefter ”DriveNow-ID”).

2.2 Före avfärd

Innan resan startar måste kunden använda sitt DriveNowID för att få åtkomst till bilen. Kunden får inte låta någon annan köra bilen.

2.3 Giltigt körkort

Kunden måste, utan dröjsmål, till DriveNow rapportera om vederbörande får sitt körkort indraget eller rätten att köra begränsad, tillfälligt eller permanent, eller om körkortet upphör att gälla. Rätten att använda bilarna ska upphöra om kunden får sitt körkort indraget eller konfiskerat, tillfälligt eller permanent. Kunden har inte rätt att utnyttja tjänsten under den tid som körkortet är indraget av en domstol eller administrativ myndighet. Om kunden fått sin rätt att köra begränsad förbehåller sig DriveNow rätten att dra in kundens nyttjanderätt. Kunden måste på begäran kunna visa upp körkortet för DriveNow och kan när som helst bli ombedd att göra det. Om kunden inte kan visa upp ett giltigt körkort har DriveNow rätt att dra in kundens nyttjanderätt.

2.4 Vite

Om kunden skulle använda bilen i strid med bestämmelserna är kunden skyldig att betala vite på 5 000 kr. Detta ska inte påverka eventuella rättigheter till ytterligare skadestånd. Eventuellt avtalsvite ska kvittas mot skadeståndskrav.

 

 1. Elektronisk nyckel/medlemskort


Alla kunder ska erhålla en elektronisk nyckel/ medlemskort (DriveNow-ID), för att få tillgång till bilarna, samt en personlig PIN-kod för att starta bilen, antingen vid en registreringsstation eller per post/email. Dessa ska vara DriveNows egendom. DriveNow-ID:t eller PIN-koden får inte överlämnas till någon annan. Om kunden tappar, skadar eller förstör sitt DriveNow-ID måste detta rapporteras till DriveNow utan onödigt dröjsmål.

3.1 Använda en bil

För att få tillgång till en bil ska kunden använda sitt DriveNow-ID i enlighet med instruktionerna på DriveNows webbplats. Kunden har därefter rätt att använda bilen i enlighet med de allmänna villkoren. Kunden får inte låta någon annan köra bilen.

3.2 PIN-kod

Kunden ska förvara sitt DriveNow-ID och PIN-koden på ett säkert sätt. Kunden måste hålla PIN-koden hemlig och se till att ingen annan än kunden själv kan få tillgång till PIN-koden. Om kunden avsiktligt eller av vårdslöshet avslöjar PIN-koden och detta leder till att bilen blir stulen, skadad eller använd på felaktigt sätt ansvarar kunden för alla skador.

3.3 Rapportera förlust av eller skadat DriveNow-ID/PIN-kod

Kunden kan spärra sin PIN-kod. Alla meddelanden om detta ska ske via e-post eller telefon enligt nedan: DriveNow Sverige AB Telefon: +46 (0) 200 43 95 44 kundservice@drive-now.se Om DriveNow får meddelandet utanför normal arbetstid (måndag till fredag, 09.00–18.00, förutom lagstadgade helgdagar) behandlar DriveNow ärendet nästkommande arbetsdag. DriveNow ska spärra PIN-koden utan onödigt dröjsmål.

3.4 Kundens ansvar

Kunden ska vara ansvarig för alla skador som DriveNow åsamkas till följd av att kunden inte i tid rapporterar förlust av DriveNow-ID och/eller PIN-koden.

 

 1. Bokning och individuella avtal


Kunden kan använda en DriveNow-bil utan att boka först om displayen på ID-läsaren på bilens vindruta lyser grönt. Kunden kan också boka en bil, antingen på webben, i DriveNow-appen eller genom att kontakta DriveNow på telefon 0200-43 95 44. Om kunden inte tagit den bokade bilen i besittning inom 15 minuter efter det att bokningsperioden började frisläpps bilen för andra kunder. Det går att boka längre tid än 15 minuter mot en avgift som anges i den prislista som gäller vid tiden för bokningen. DriveNow har rätt att vägra att ta emot bokningen om det inte finns tillräckligt med DriveNow-bilar tillgängliga. Kunden kan avboka utan kostnad eller ändra bokningen till en annan bil, i mån av tillgång, inom 15 minuter.

I bilen finns en dator, där diverse menyer på DriveNow skärmen kan manövreras via kontrollenheten i mittkonsolen (BMW iDrive). Det individuella hyresavtalet träder i kraft när kunden bekräftar bokningen på DriveNow-skärmen i bilen. Den hyresperiod som kunden ska betala för inleds i det ögonblicket. Den längsta hyresperioden enligt ett individuellt hyresavtal är 96 timmar.
 

 1. Kundens skyldighet att kontrollera bilen före start

 

Före avfärd måste kunden kontrollera att bilen är ren och inte har några defekter eller skador, som inte finns i listan över skador på registreringsmenyn/i appen. Kunden måste rapportera eventuella defekter och skador, som inte finns registrerade på skademenyn (= ny skada), till servicecentret med hjälp av de installerade telefonfunktionerna eller via appen (samtal via telefonfunktionen är gratis). Servicecentret ska bestämma om resan kan påbörjas trots skadan. Alla nya skador måste rapporteras innan motorn startas för att säkerställa att skadan tillskrivs den som orsakade den. Eventuella reparationer eller bärgningar måste godkännas av DriveNow. Om kunden inte rapporterar några nya skador ska bilen bedömas vara i bra skick, utvändigt och tekniskt (bortsett från tidigare registrerade skador).
 

 1. Använda bilen

 

6.1 Allmänna villkor

Kunden måste behandla bilarna varsamt och aktsamt och i enlighet med manualen, förarhandboken, fordonsdokumenten och tillverkarens specifikationer. Kunden måste innan resan påbörjas inspektera däcken och i övrigt kontrollera att bilen är trafiksäker. Innan bilen parkeras måste kunden stöldsäkra den (stänga och låsa fönster, soltak, tak och dörrar). När DriveNow-bilen framförs på allmänna vägar måste kunden följa väg- och trafikregler.

6.2 Förbjuden användning

Kunden får inte använda bilen för följande syften:

A) motorsport, i synnerhet där målet är att uppnå maxhastighet

B) fordonstest, övningskörning och förarsäkerhetsutbildning eller för att köra på icke-asfalterade vägar

C) transportera passagerare kommersiellt och på annat sätt skjutsa människor för kommersiella syften

D) vidareuthyrning eller som reklampelare

E) brottsliga aktiviteter, även om de endast är brottsliga där brottet begås

F) transport av lättantändliga, giftiga eller andra farliga ämnen

G) transport av föremål som på grund av sin form, storlek eller vikt kan påverka körningen eller skada bilen inuti eller utanpå

H) bogsering av släpvagnar, bilar eller annat

I) djurtransport, om inte djuren sitter i en stängd bur som förvaras i bakluckan.

Kunden får heller inte

J) använda bilen för resor utanför Sverige. Undantag partnererbjudanden där prestationen sker utomlands.

K) köra påverkade av alkohol (gräns: 0,0 ‰), droger eller läkemedel som kan påverka förarens körförmåga

L) transportera barn under 12 år eller som är kortare än 150 cm utan lämplig, åldersadekvat och godkänt bilbarnsskydd (babyskydd, bilbarnstol eller bälteskudde). Kunden måste följa tillverkarens råd rörande montering och nedmontering av barnstol.

M) smutsa ned eller lämna kvar skräp i bilen

N) lämna airbagen på passagerarsidan avaktiverad när bilen lämnas tillbaka

O) röka eller tillåta att någon röker i DriveNow-bilen. Rökning bestraffas med en obligatorisk avgift på 800 kr, vilket inte ska påverka DriveNows rätt till annat skadestånd eller ersättning.

Om kunden bryter mot ovanstående bestämmelser ska DriveNow ha rätt att omgående häva avtalet utan avisering. Kunden har ingen rätt till kompensation. Detta ska inte påverka eventuella andra skadestånd som DriveNow har rätt till på grund av överträdelse av en av bestämmelserna ovan.

6.3 DriveNows rätt att kontakta kunden

DriveNows servicecenter har rätt att kontakta DriveNowbilen per telefon om det är några problem (t.ex. föraren har öppnat bilen men har inte initierat sin hyresperiod inom 20 minuter via startmenyn eller om DriveNow-bilen inte är ordentligt låst, trots bekräftelse av att bokningen upphört) för att säkerställa orsaken till problemet.
 

 1. Kundens ansvar för att fylla på drivmedel eller ladda bilen

 

7.1 Tankning/laddning

Om drivmedels-/laddningsnivån under resan eller vid resans slut faller under 25 % av den totala kapaciteten uppmanas kunden tanka/ladda bilen. Drivmedelskortet/ laddningskortet i bilen ska användas för tankning/laddning vid särskilda stationer, vilka kunden informerats om, med hjälp av den PIN-kod som visas på DriveNow-skärmen. På andra stationer måste kunden betala. Kunden skickar därefter in kvitto till DriveNow för återbetalning av beloppet. Kunden får inte använda premiumdrivmedel och ska ersätta DriveNow för eventuella extrakostnader, däribland men inte begränsat till administrativa kostnader, om kunden bryter mot detta.

7.2 Avtalsvite för missbruk av drivmedelskort, laddningskort eller kabel

Kunden får endast använda drivmedelskortet eller laddningskortet och laddningskabeln för att tanka/ladda den hyrda bilen. DriveNow förbehåller sig rätten att rapportera all annan användning av drivmedelskortet eller laddningskortet och laddningskabeln till behöriga myndigheter. Kunden förbinder sig att betala avtalsvite på 5 000 kr för varje fall av avtalsstridigt bruk av drivmedelskortet/laddningskortet och laddningskabeln, oavsett om detta skett avsiktligt eller av vårdslöshet. Dessutom kan DriveNow kräva skadestånd. Eventuellt avtalsvite ska kvittas mot skadeståndskrav.
 

 1. DriveNows ansvar

 

Utöver ansvar vid brott mot väsentliga kontraktsförpliktelser ska DriveNow endast vara ansvarigt gentemot kunden vid uppsåt eller grov vårdslöshet från sina representanters eller ombuds sida. Väsentliga kontraktsförpliktelser är förpliktelser som möjliggör för DriveNow att fullgöra hyresavtalet, i enlighet med det som motparten normalt förväntar sig. DriveNow är inte ansvarigt för produktionsfel. Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte vid dödsfall eller kroppsskada, om defekterna dolts, om det finns en garanti eller risken överlåtits enligt produktansvarslagen.
 

 1. Kundens ansvar

 

9.1 Allmänt ansvar och försäkringsskydd

Om bilen, tillbehören eller enskilda fordonsdelar skadas eller försvinner samt vid avtalsbrott ska kunden vara ansvarig i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Kundens ansvar omfattar även kringkostnader, t.ex. kostnader för besiktningsman, bärgningskostnader, avskrivning, förlust av rabatt på försäkringspremie och förlust av hyresinkomst.

Alla bilar omfattas av en ansvarsförsäkring och en halvförsäkring. Kunden omfattas dessutom av en ansvarsbegränsning, motsvarande en vagnskadeförsäkring. Ansvarsbegränsningen omfattar inte sådan skada som orsakas av felaktigt handhavande, t.ex. om kunden använder reglage på fel sätt, ignorera varningslampor, använder fel drivmedel eller transporterar otillåten last. Oavsett vad som anges på annan plats i de allmänna villkoren ska försäkringsbolagets allmänna villkor, som kunden kan få på begäran, gälla i samband med ovan nämnda försäkringar och ovan nämnda ansvarsbegränsningar.

Om DriveNow erhåller betalning från en försäkring eller tredje part för en skada ska betalningen kvittas mot kundens skyldighet att betala skadan.

9.2 Skyldighet att hålla DriveNow skadeslöst

Orsakar kunden eller kundens ombud en skada avsiktligt gäller inget försäkringsskydd eller ansvarsbegränsning. Om kunden inte omfattas av något försäkringsskydd ska kunden hålla DriveNow skadeslöst mot anspråk från tredje part.

9.3 Ansvarsbegränsning

Om inte annat anges i de allmänna villkoren är kunden ansvarig för skada som DriveNow förorsakas upp till den överenskomna självrisken på 7 500 kr plus moms per skada.

Om skadan orsakas av grov vårdslöshet ska DriveNow ha rätt att minska sin andel av betalningsskyldigheten proportionellt mot felet.

9.4 Ansvar vid överträdelse av klausul 6

Om kunden avsiktligt eller av vårdslöshet bryter mot bestämmelserna för användning av bilen, som meddelas kunden i klausul 6 i de allmänna villkoren, och detta leder till att DriveNow åsamkas en förlust ska kunden vara ansvarig för hela förlusten, inte bara självrisken.

9.5 Ansvar vid lagbrott, ersättning för administrativa kostnader

Kunden ska bära hela ansvaret för eventuella lagbrott som vederbörande begår, i synnerhet för brott mot trafikoch andra regler under användningsperioden och i samband med parkering av bilen.

Kunden förbinder sig att hålla DriveNow skadeslöst när det gäller alla slags böter, avgifter och andra kostnader som myndigheter eller andra organ kan ålägga DriveNow på grund av ovan nämnda överträdelser.

Som kompensation för de administrativa kostnader som DriveNow åsamkas, på grund av förfrågningar från myndigheterna i syfte att undersöka civilrättsliga eller straffrättsliga brott som begåtts under hyresperioden, har DriveNow rätt att ta ut en avgift enligt den prislista som gäller vid tiden för hyran, om inte kunden kan visa att DriveNow inte haft några kostnader eller att DriveNows kostnader var lägre. DriveNow ska ha rätt att hävda större skada eller förlust med motsvarande bevisning.

9.6 Eliminering av avtalad ansvarsbegränsning

Avtalad ansvarsbegränsning är inte möjligt om kunden avsiktligt underlåter att fullgöra sina skyldigheter, i synnerhet enligt klausul 10. I fall som utgör grov vårdslöshet ska DriveNow ha rätt att minska sin del av betalningsskyldigheten proportionellt mot felet.

Oaktat detta ska den överenskomna självrisken på 7 500 kr plus moms per skada gälla om överträdelsen inte var orsaken till skadan eller påverkade omfattningen av DriveNows skada. Detta gäller dock inte om överträdelsen skedde i bedrägligt syfte.
 

 1. Skyldigheter om bilen drabbas av olycka, skada, stöld, haveri eller förstörs på annat sätt

 

Drabbas bilen av olycka, skada, stöld, haveri eller förstörs på annat sätt ska detta rapporteras till DriveNow omedelbart via telefon. Kunden är skyldig att se till att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att reducera skadan och bevara alla bevis. Kunden ska också rapportera olyckan till polisen. Kunden får inte lämna olycksplatsen förrän

- polisen upprättat anmälan och

- en bärgningsfirma hämtat bilen eller

- bilen parkerats på en plats som DriveNow angett.

Resan kan fortsätta endast om DriveNow lämnat sitt godkännande. Kundens skyldigheter upphör endast om det finns goda skäl för kunden att lämna olycksplatsen eller om personen måste lämna platsen på grund av att en annan person skadats i olyckan.

10.1 Skyldigheter att återlämna bilen och skicka in polisrapporten

Om kunden orsakade en olycka som leder till att bilen inte längre går att köra måste kunden betala för alla kostnader för att returnera bilen. Inträffar en olycka upphör inte hyresavtalet att gälla förrän bilen återlämnats i enlighet med klausul 11, då även avgiften beräknas. Om bilen på grund av olyckan inte längre går att köra ska hyresavtalet upphöra att gälla efter överenskommelse med DriveNow när bärgningsbilen hämtat bilen. Dessutom är kunden skyldig att omedelbart skicka in eventuella olycksrapporter tillsammans med polisanmälans diarienummer till DriveNow.

10.2 Erkänna ansvar, skada eller fel

Alla instruktioner från DriveNows servicecenter måste följas. Kunden får inte erkänna ansvar eller föregå reglering av skadeståndsanspråk genom att göra några betalningar eller på annat sätt erkänna skadan och/eller felet (äventyrar försäkringsskyddet).

10.3    Skadeanmälan

På begäran ska kunden fylla i DriveNows skadeanmälan och skicka in den undertecknad till DriveNow inom 7 dagar. Om försäkringsbolaget inte reglerar skadan på grund av att anmälan skickas in försent förbehåller sig DriveNow rätten att debitera kunden alla kostnader till följd av olyckan.

10.4   DriveNows val av verkstad och exklusiva rätt till ersättning från tredje part

DriveNow har rätt att välja verkstad. DriveNow ska ha rätt till all ersättning i samband med skada på en av DriveNows bilar. Om kunden erhållit betalning från tredje part ska denna omedelbart och utan anmodan vidarebefordras till DriveNow.
 

 1. Avsluta bokningen och återlämna bilen

 

11.1 Parkering av bilen

Efter användningen ska kunden parkera bilen enligt trafikförordningen och andra regler på en tillåten parkeringsplats på en allmän parkering inom DriveNows verksamhetsområde i staden där bilen använts – oavsett om parkeringen är belagd med avgift eller ej – och avsluta bokningen genom appen eller att hålla DriveNow-ID:t mot ID-läsaren. Hyresavtalet upphör att gälla när lampan i läsaren på vindrutan skiftar från rött till grönt. Kunden får information om verksamhetsområdet och tillåtna parkeringsplatser via DriveNow-skärmen i bilen och via DriveNows app och webbplats.

11.2 Förbjuden parkering

Kunden förbinder sig att inte avsluta bokningen på en privat eller företagsparkering utan DriveNows tillåtelse Förbudet gäller i synnerhet parkeringar i köpcenter eller andra kundparkeringar.

Kunden får endast parkera DriveNow-bilen på platser med dag- eller tidsbegränsning (t.ex. stoppförbud mellan 07.00–17.00 eller måndagar 06.00–12.00) om denna inte träder i kraft förrän 24 timmar efter det att bilen parkerades. Det gäller även trafikförbud, som redan beordrats men ännu inte trätt i kraft (t.ex. tillfälligt parkeringsförbud på grund av ett evenemang eller flytt). Bryter kunden mot dessa bestämmelser avsiktligt eller av vårdslöshet ska kunden betala alla böter eller bärgningskostnader.

DriveNow-bilen måste vara tillgänglig för alla när som helst efter det att den återlämnats. Om DriveNow måste parkera om bilen på grund av att parkeringsreglerna inte följts eller om tredje part måste kontrakteras för att forsla bort bilen ska kunden debiteras för tjänsten enligt en gällande avgiftsskala.

11.3 Om bokningen inte avslutas

Om kunden inte kan avsluta bokningen på grund av att det saknas mobiltäckning kanske kunden måste parkera om bilen och försöka avsluta bokningen igen. Om kunden lämnar bilen utan att ha avslutat bokningen fortsätter hyresavtalet att löpa, liksom debiteringen. Om bokningen av tekniska orsaker inte avslutas måste kunden rapportera detta till servicecentret omedelbart för att komma överens om en lösning. Om kunden inte är ansvarig för att hyran inte kan avslutas ska de ytterligare hyreskostnaderna återbetalas.

11.4 Parkering utanför angivna områden

Om bilen enligt informationen på menyn på DriveNowskärmen kan återlämnas utanför den angivna zonen ska hyresavtalet upphöra när kunden har parkerat bilen på en tillåten parkeringsplats som är utan avgift och kunden informerat DriveNow om var bilen står. I sådana fall ska kunden betala en avgift till DriveNow för parkering utanför zonen, och beloppet för återlämning utanför zonen anges på DriveNow-skärmen.

11.5 Minsta återstående körsträcka vid parkering

När bokningen avslutas måste bilen kunna köras minst 15 km. Återstående körsträcka framgår av bilens dator. Detta gäller i synnerhet dieselbilar och elbilar som inte får köras till tomläge. Om kunden bryter mot denna skyldighet avsiktligt eller av vårdslöshet ansvarar kunden för de extrakostnader som uppkommer för att tanka eller ladda upp bilen samt eventuella reparationskostnader.

11.6 Bilen ska återlämnas ren, säker och i oskadat skick

Nedanstående gäller för återlämning av bilar:

A) Bilen ska vara ren och snygg invändigt. Om bilen återlämnas smutsig (i synnerhet om någon kräkts) eller om det finns skräp av något slag i DriveNowbilen måste kunden betala för rengöring i enlighet med prislistan vid tiden för hyran. Om kunden kan visa att DriveNows kostnader var lägre ska kunden betala den lägre kostnaden. Om DriveNow kan visa att de verkliga kostnaderna var högre ska dessa kostnader debiteras kunden.

B) Bilen måste vara stöldskyddad och låst med hjälp av DriveNow-ID. Dörrar, fönster och soltak måste vara stängda och låsta, rattlåset ska vara låst och belysningen avstängd. Om det är en cabriolet ska taket vara stängt.

C) Bilen ska returneras med all dokumentation, däribland drivmedelskort, laddningskort och andra kort från DriveNow.

D) Ingen av bilens utrustning eller tillbehör får saknas.

11.7 Tvistelösning genom oberoende besiktningsman

Om det inte går att nå en överenskommelse om bilens skick, däribland befintliga skador, defekter och bedömningen av dessa, ska DriveNow instruera en oberoende firma att bedöma bilens skick och eventuell värdeförsämring. Bedömningen ska vara bindande för båda parter. Parterna ska ansvara för kostnaderna för bedömningen proportionellt mot vinst/förlust. Bedömningen utesluter inte att saken förs till domstol.

11.8 DriveNow säger upp hyresavtalet

DriveNow har rätt att säga upp ett pågående hyresavtal omedelbart om kunden inte uppfyller sina skyldigheter enligt de allmänna villkoren eller något annat avtal mellan DriveNow och kunden, i synnerhet om kunden inte betalat, om bilen använts i strid med någon bestämmelse i de allmänna villkoren eller på annat sätt vårdslöst, om kunden lämnat falsk information för att lura DriveNow eller dess parter, om kunden har eller har försökt att transportera bilen till utlandet eller om kunden inte lämnat tillbaka bilen i tid.

Vid en sådan uppsägning har DriveNow rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att ta bilen i besittning och kunden är skyldig att hålla DriveNow skadeslöst mot eventuella kostnader eller skada som kan uppstå.
 

 1. Avgifter och betalningsvillkor

 

12.1 Faktura, prislista och betalning

DriveNow ska fakturera kunden avgifterna för utnyttjande av bilen i enlighet med gällande prislista för individuella hyresavtal och som meddelats kunden. Den gällande prislistan framgår på DriveNows webbplats. DriveNow ska ha rätt att ändra priserna för framtida hyresavtal när som helst.

Hyreskostnaden inklusive moms betalas i slutet av den överenskomna hyresperioden. Betalning ska ske med den överenskomna betalningsmetoden (kreditkort, betalkort, autogiro). Fakturan skickas automatiskt via epost senast tio dagar efter det att ett hyresavtal löpt ut.

12.2 Kreditkortsbetalning

Vid betalning med kreditkort är kunden skyldig att lämna säkerhet (en deposition) för att fullgöra sina skyldigheter när hyresperioden inleds. DriveNow är inte tvungna att investera säkerheten separat från sina tillgångar. Säkerheten ger ingen ränta. DriveNow kan genomdriva sina rättigheter till betalning av säkerhet även en längre tid efter det att hyresavtalet trätt i kraft. Om inte annat överenskommits ska hyresavgiften, alla andra överenskomna avgifter och säkerheten (depositionen) debiteras kundens kreditkort. I stället för att debitera kundens kreditkort kan DriveNow begära att kreditkortsföretaget reserverar en summa motsvarande depositionen på kundens kreditkort.

12.3 Sen betalning

Om kunden betalar via autogiro måste kunden när fakturan kommer se till att det finns pengar på kontot. Om betalningen är försenad ska kunden betala dröjsmålsränta och administrationsavgift. Detta ska inte påverka DriveNows rättigheter att kräva ytterligare skadestånd på grund av den sena betalningen.

12.4 Autogiro, auktorisering och avgifter för omdebitering

När betalningen sker via autogiro förfaller beloppet omedelbart till betalning genom inkassering av vår externa partner vid tidpunkten (hädanefter ”faktureringspartner”). För att göra betalningar via autogiro måste kunden bevilja faktureringspartnern rätten att inkassera betalningar samt instruera sin bank att bevilja autogiro genom att underteckna autogiromedgivandeblanketten från faktureringspartnern och returnera den. Observera att kunden inom åtta veckor efter debiteringen kan begära att det debiterade beloppet återbetalas enligt lagen om betaltjänster. Villkoren som överenskommits med kundens bank ska då gälla. Observera att skulden fortfarande finns kvar även om det sker en retur av debiteringen.

Autogiroaviseringen skickas minst en dag innan förfallodagen via e-post till den e-postadress som kunden angett. Om kontot inte har tillräcklig täckning har banken där kontot finns ingen skyldighet att betala skulden. Inga delbetalningar görs via autogiro.

För betalning via autogiro krävs bland annat en identitetskontroll och en kreditkontroll, samt ett konto med IBAN eller BIC. Om kunden, efter godkänd kreditkontroll, får göra betalningar via autogiro är det DriveNows faktureringspartner som hanterar betalningen. Det betyder att kunden endast kan betala till faktureringspartnern. Dock är DriveNow ansvarigt för alla allmänna kundfrågor, klagomål osv. Faktureringspartnerns allmänna villkor gäller.

Genom att ange ett kontonummer bekräftar kunden sin rätt att medge autogiro via kontot och att det kommer att finnas tillräckligt täckning på kontot. Omdebiteringar kostar mycket tid och pengar, både för DriveNow och faktureringspartnern. I händelse av en omdebitering (på grund av otillräcklig täckning på kontot, för att kontot upphört eller kontoinnehavaren stoppat en autogirobetalning utan skäl) auktoriserar kunden faktureringspartnern att upprepa autogirodragningen. I sådana fall är kunden skyldig att betala kostnaderna för omdebiteringen. Rätten till ytterligare krav förbehålls. Kunden har möjlighet att bevisa att kostnaderna för omdebiteringen var lägre eller inga alls. Vad gäller tid och kostnad för omdebiteringar och för att undvika bearbetningsavgifter ber DriveNow kunden att i händelse av annullering eller uppsägning av ett individuellt hyresavtal eller vid klagomål, inte stoppar autogirodebiteringen. I sådana fall kommer betalningen att återföras efter samråd med DriveNow genom att beloppet i fråga överförs tillbaka till kunden eller krediteras.

12.5 Auktorisering att debitera betalkonto

Kunden godkänner att DriveNow debiterar det betalkonto (kreditkort, betalkort eller bankkonto) som anges vid första hyrestillfället även för framtida hyresavtal samt övriga avgifter som kunden är skyldig i samband med hyran (t.ex. registreringsavgift, avgifter för brott mot trafikregler, tullöverträdelser, straffavgifter osv.).
 

 1. Elbilar

 

13.1 Laddningskabel

Elbilen är utrustad med en laddningskabel som finns i bagageutrymmet. Före avfärd ska kunden kontrollera att laddningskabeln ligger där den ska. Kunden måste rapportera att laddningskabeln saknas till servicecentret som en ny skada med hjälp av den installerade telefonfunktionen eller via appen (se klausul 5).

13.2 Avisering vid olycka

I händelse av en olycka måste kunden avisera polisen/brandkåren om att ett elfordon är inblandat i olyckan.

13.3 Se upp för fotgängare

Elbilar är helt tysta och motorn gör inget ljud. Fotgängare kanske inte hör bilen, och därför måste föraren vara extra uppmärksam.
 

 1. Tekniker

 

Om kunden på något sätt orsakar att en tekniker måste tillkallas ska kunden betala enligt den fastställda prislistan, om inte kunden kan bevisa att DriveNow inte åsamkades några kostnader eller lägre kostnader. DriveNow kan begära ersättning för ytterligare förlust om DriveNow kan visa att förlusten är större än kostnaderna i prislistan.

Begränsning av ansvaret till självrisken gäller inte i händelse av kundens handhavandefel.
 

 1. Kvittnings- och innehållanderätt

 

15.1 Bestämmelser

Kunden ska ha kvittningsrätt endast om kundens motkrav blivit slutgiltigt och absolut fastställda och inte bestrids av DriveNow, eller har erkänts av DriveNow.

Dessutom har kunden innehållanderätt endast om kundens motkrav baseras på samma avtalsförhållande.

15.2 Obetalda fordringar

Om kunden ligger efter med en betalning till DriveNow ska alla obetalda fordringar förfalla till betalning på en gång.
 

 1. Tillägg till de allmänna villkoren

 

DriveNow ska ha rätt att ändra de allmänna villkoren för framtida individuella hyresavtal förutsatt att förändringarna är rimliga för kunden. Kunden ska i god tid aviseras skriftligen, via e-post eller på annat lämpligt sätt om ändringarna av de allmänna villkoren. Förändringarna ska anses ha godkänts och vara bindande när de träder i kraft för ett befintligt avtal om kunden inte gör några invändningar skriftligen eller via e-post. DriveNow ska särskilt påpeka detta förhållande till kunden när ändringarna meddelas. Kundens invändningar måste skickas till DriveNow inom en månad efter meddelandet om ändringarna.
 

 1. Ramavtalets löptid och uppsägning samt skyddspaketet (Protection Package)

 

17.1 Uppsägningsperiod

DriveNow-ramavtalet tecknas för en obegränsad tid och kan sägas upp skriftligen av endera parten med sex veckors varsel till slutet av ett kvartal. Detta betyder att om kunden har tecknat ett skyddspaket i samband med DriveNow-ramavtalet kan ramavtalet inte sägas upp av någondera parten förrän skyddspaketet löpt ut.

17.2 Extraordinär uppsägning

Avtalsparternas rätt till extraordinär uppsägning av ramavtalet på grund av grovt avtalsbrott ska förbli oförändrad. Om kunden har tecknat ett skyddspaket ska han inte ha någon rätt till någon proportionell återbetalning av den avgift som erlagts för skyddspaketet om DriveNow säger upp ramavtalet utan avisering. Kundens DriveNow-ID ska spärras när ramavtalet sägs upp.

17.3 Indragna rättigheter

Om kunden avsiktligt eller av vårdslöshet bryter mot avtalet, i synnerhet när det gäller betalningsförsening, eller underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt klausul 6, kan DriveNow med omedelbar verkan tillfälligt dra in kundens rätt att använda bilen och spärra kundens DriveNow-ID. Kunden ska aviseras om indragningen utan dröjsmål. Kunden ska inte ha rätt till någon ersättning för kostnader eller skada till följd av sådan indragning.
 

 1. Kundens skyldighet att lämna information

 

Kunden har en skyldighet att utan dröjsmål informera DriveNow om eventuella förändringar när det gäller adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, konto (kreditkort, betalkort eller bankkonto) samt eventuella begränsningar i rätten att köra. Om kunden avsiktligt eller av vårdslöshet bryter mot denna skyldighet ska kunden vara ansvarig för all skada och följdskada som ett resultat av inaktuella eller felaktiga kunduppgifter.
 

 1. Dataskyddsmeddelande

 

19.1 Insamling och behandling av personuppgifter

DriveNow har rätt att samla in, bearbeta och använda lämnade personuppgifter, inklusive data om kundens utnyttjande och bilar (däribland data för att lokalisera bilen) i den utsträckning som behövs i syfte att fullgöra DriveNow-ramavtalet och det individuella hyresavtalet. Startpunkten och ankomstpunkten, start- och sluttid och den individuella hyresperiodens varaktighet registreras och anges på fakturan.

19.2 Identitets- och kreditkontroll

När ramavtalet tecknas kan kunden bli ombedd att identifiera sig själv genom elektronisk identifiering (t.ex. BankID eller liknande) för att verifiera sin identitet. Kunden beviljar härmed DriveNow rätten att använda den lämnade informationen för kreditkontroller, verifiering av adress och körkort samt alla andra dataverifieringsprocesser som DriveNow bedömer vara lämpliga vid en given tidpunkt, före och under ramavtalets löptid. DriveNow har därför och i den utsträckning som behövs för att fullgöra syftet rätt att överföra informationen till tredje parter.

Om kunden beslutar sig för att använda de betalningsalternativ som faktureringspartnern erbjuder, eller betalning via autogiro, måste vederbörande ge sitt medgivande till att de data som behövs för att behandla betalningen och för identitets- och kreditkontroll överförs till faktureringspartnern. Om kunden ger sitt medgivande överförs kundens data (förnamn och efternamn, gata, gatunummer, postnummer, ort, födelsedatum, personnummer, telefonnummer och, i händelse av autogiro, nödvändiga kontouppgifter) samt data avseende kundens order till faktureringspartnern.

För sin egen identitets- och kreditkontroll överför faktureringspartnern, eller den partner som instruerats av faktureringspartnern, data till kreditupplysningsföretag samt erhåller information från dem. De förekommer att kreditinformationen från dessa företag grundar sig på matematiska statistikmetoder och dessa beräkningar innefattar bland annat adressinformation. För detaljerad information om detta och de kreditupplysningsföretag som används hänvisar vi till faktureringspartnerns dataskyddsbestämmelser. Faktureringspartnern kan använda tredje parts supportverktyg för att upptäcka och förhindra bedrägerier. Data från ovan nämnda supportverktyg kan lagras hos tredje parter i krypterad form så att dessa data endast kan läsas av faktureringspartnern. Dessa data kan endast användas om kunden väljer en av de betalningsmetoder som faktureringspartnern erbjuder, annars upphör data att gälla automatiskt efter 30 minuter.

19.3 Fastställa bilarnas placering och rutt

I syfte att fastställa bilens aktuella placering samt för att visa nästa lediga och tillgängliga bil använder DriveNow Google Maps API-applikation. Dessa applikationer är avgörande för att DriveNows tjänster ska vara möjliga och för att de ska kunna erbjudas. Google Maps används för att hjälpa DriveNow att fastställa bilarnas aktuella placering och för att visa kunden var närmaste lediga bil finns. Det underlättar även registrering av destinationen, start- och sluttid och användningens varaktighet. Den här informationen vidarebefordras inte till Google, alla platsdata som överförs till Google är anonyma.

19.4 Informationsöverföring inom DriveNow-koncernen

Om inte annat överenskoms under registreringsprocessen har DriveNow rätt att dela kundens kontaktinformation med DriveNows moder- och systerföretag för att ge kunden information om eventuella erbjudanden och aktiviteter från dem.

Kunden kan när som helst återkalla sitt medgivande till att DriveNow delar sådan information, och då förbinder sig DriveNow att inte dela någon ny kontaktinformation om kunden med ovan nämnda enheter i marknadsföringssyften.

19.5 Hänvisning till sekretesspolicyn

Ytterligare bestämmelser om dataskyddsförordningen kan hittas av användaren i sekretesspolicyn på hemsidan samt i appen.

 

 1. Allmänna bestämmelser

 

20.1 Gällande lag

Affärsrelationen ska styras av svensk lag.

20.2 Jurisdiktion och tvistelösning

Jurisdiktionsort ska vara Stockholm när det gäller alla aktuella och framtida anspråk till följd av affärsrelationen med näringsidkaren. Detsamma ska gälla om kunden inte har någon allmän jurisdiktionsort i Sverige, flyttar utomlands efter att ha tecknat ett avtal eller om bostadsorten eller hemvisten inte är känd när processen inleds.

20.3 Integreringsklausul och tillägg

Alla ändringar och tillägg måste vara skriftliga. E-post godkänns.

20.4 Enskilda avtalsbestämmelser ogiltighet

Om en eller flera bestämmelser i avtalet är ogiltiga eller inte kan göras gällande ska de återstående bestämmelser fortsätta att vara i kraft. DriveNow och kunden förbinder sig att ersätta ogiltiga bestämmelser enligt det avsedda syftet och enligt avtalsparternas önskemål. Svensk lag ska gälla. Avtalsspråket är svenska.