sharenow_logo

Találkozzunk a SHARE NOW világában! Fedezz fel még több lenyűgöző autót és megannyi új, fantasztikus várost! 

DriveNow carsharing

DriveNow szolgáltatás

Általános szerződési feltételek

drivenow budapest karkatalogus (Link)

Wallis Autómegosztó Kft.

Székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20.

Ügyfélszolgálati iroda címe: 1055 Budapest, Vajkay u. 1.

Web:  www.drive-now.hu

E-mail: kozpont@drive-now.hu

DriveNow szolgáltatás

Általános szerződési feltételek

Kiadás napja: 2019. szeptember 2.
 1. Az ÁSZF tárgya, hatálya és módosítása
  1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozza a Wallis Autómegosztó Kft. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20.; cégjegyzékszám: 01-09-323961; adószám: 26320731-2-41; a továbbiakban: DriveNow) és a DriveNow által kínált, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Szsztv.) szerinti közösségi autóbérlési rendszert (a továbbiakban: Szolgáltatás) használni kívánó személyek (a továbbiakban: Felhasználók) közötti üzleti kapcsolatot.
  2. Az ÁSZF a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77. §-ában hivatkozott általános szerződési feltételeknek tekintendő, és a Szolgáltatás igénybevételére irányuló, a Felhasználó és a DriveNow (a továbbiakban együttesen: Felek, külön-külön: Fél) között létrejövő keretszerződés (a jelen ÁSZF 2. számú melléklete), illetve egyedi bérleti szerződés(ek) elválaszthatatlan részét képezi. Sem a keretszerződés, sem az egyedi bérleti szerződés érvényesen nem jöhet létre az ÁSZF kifejezett elfogadása nélkül. A Szolgáltatás igénybevételével, ideértve a DriveNow alkalmazás (a továbbiakban: Alkalmazás) és a www.drive-now.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) azonosítónév és jelszó használatával igénybe vehető bármely funkciójának használatát, a Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az ÁSZF-ben foglaltakat, és azoknak a Felek közötti jogviszony(ok)ban történő alkalmazásához hozzájárult.
  3. Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a DriveNow-ra és a vele a Szolgáltatás igénybevételére irányuló keretszerződést, illetve egyedi bérleti szerződést megkötő Felhasználóra. A Weboldal vagy az Alkalmazás személyre szabott, a Felhasználó által azonosítónév és jelszó használatával igénybe vehető felületén elérhető funkcióknak az említett feltételeknek nem megfelelő személy általi használata tilos. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti és szavatol azért, hogy az említett feltételeknek megfelel.
  4. Az ÁSZF vonatkozik a keretszerződésre, amely akkor jön létre, amikor a Felhasználó regisztrál a DriveNow-ban. Az ÁSZF emellett kiterjed a vezetői engedély ellenőrzésére és a létrejövő egyedi bérleti szerződésekre. Az ÁSZF nem teremt jogot egyedi bérleti szerződések megkötésére. Az ÁSZF és a keretszerződés esetleges eltérése esetén a keretszerződés rendelkezései irányadók.
  5. A jelen ÁSZF a hatálybalépés fejlécben feltüntetett napjától kezdődően visszavonásig vagy a módosítása hatálybalépéséig hatályos.
  6. A Szolgáltatás végzésének feltétele, hogy a Felhasználó az ÁSZF-ben és annak mellékleteiben – ideértve különösen az adatkezelési szabályzatot és a díjszabást – foglaltakat elfogadja. Az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az abban, és az Adatkezelési szabályzatban említett bizonyos személyes adatait a DriveNow az ezekben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kezelje. A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti elállási/felmondási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően nem gyakorolhatja, és az első egyedi bérleti szerződés létrehozásával kifejezetten beleegyezését adja a Szolgáltatás DriveNow által részére történő végzésének megkezdéséhez.
  7. Az ÁSZF módosításai a hatálybalépésük időpontjában már létrehozott egyedi bérleti szerződéseket nem érintik. Az ÁSZF módosításai kiterjednek a hatálybalépésük időpontjában hatályban lévő keretszerződésekre, ezekre az ÁSZF a módosítás hatálybalépésének napjától kezdődően a módosított feltételek szerinti tartalommal vonatkozik. Az ÁSZF jelen pontjában foglaltaktól a DriveNow kizárólag akkor és annyiban térhet el, amikor és amennyiben az ÁSZF módosítását olyan jogszabály követeli meg, amelynek elfogadása és hatálybalépése között az ÁSZF fent hivatkozott pontjában foglaltnál rövidebb idő telik el (Ptk. 6:60. §).
  8. A DriveNow fenntartja a jogot, hogy
   1. a Szolgáltatás végzésének módján és körülményein az ÁSZF rendelkezéseinek betartása mellett változtasson, és hogy a Szolgáltatás végzését beszüntesse;
   2. szükség esetén, akár egy adott járműre vonatkozóan létrehozott egyedi bérleti szerződés időbeli hatálya alatt (ebben esetben az érintett Bérlővel együttműködve), kivonja azt a Szolgáltatásból;
   3. a járműpark méretén vagy összetételén bármikor módosítson.
  9. A DriveNow jogosult a Szolgáltatás végzését időlegesen, a szükséges karbantartási és frissítési munkák elvégzése idejére megszakítani.
  10. A DriveNow adatvédelmi tájékoztatójának módosítása esetén a DriveNow e- mail üzenetben külön is tájékoztatja a Felhasználót és jelzi számára, hogyan tudja az új feltételeket elfogadni. Az adatvédelmi tájékoztató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásának megadása esetén tekinthető elfogadottnak és a Felhasználó ebben az esetben csak a kifejezett elfogadást követően jogosult a Szolgáltatást tovább használni.
  11. A Felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze a regisztrált e-mail címét az ilyen tájékoztatásokról való értesülés érdekében.
  12. Az ÁSZF-ben szereplő fejezetek és azok címei pusztán tájékoztató jellegűek, azoknak nincs hatása az ÁSZF, a keretszerződés vagy az egyedi bérleti szerződés értelmezésére.
 2. Felhasználó
  1. A DriveNow szempontjából a Felhasználó lehet természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélkül szervezet. A jogi személyek és jogi személyiség nélkül szervezetek a továbbiakban az egyszerűség érdekében „ üzleti ügyfél”-nek minősülnek.
  2. A DriveNow csak olyan nagykorú személyeket fogad el Felhasználónak, akik legalább 21 évesek és rendelkeznek Magyarországon gépjármű vezetéséhez szükséges engedéllyel (pl. B kategóriájú vezetői engedély), továbbá megfelelnek az itt meghatározott feltételeknek és rendelkezéseknek
 3. A keretszerződés megkötése és általános használati feltételek
  1. A járműbérlés feltétele, hogy a Felhasználó keretszerződést kössön a regisztráció során.
  2. A Felhasználó a regisztrációt online köteles elvégezni a Weboldalon vagy az Alkalmazásban. A szükséges adatok megadását követően a Felhasználónak a „ Vásárlás és regisztráció” vagy hasonló gombra kell kattintania a keretszerződés megkötéséhez és a regisztráció befejezéséhez. A regisztráció befejezésével létrejön a Felhasználó DriveNow ügyfélfiókja (a továbbiakban: Ügyfélfiók).
  3. A Felhasználó köteles biztosítani, hogy a DriveNow-ban regisztrált lakcíme vagy üzleti címe az aktuálisan bejegyzett címe legyen. A Felhasználó vállalja azt is, hogy naprakészen tartja az egyéb adatait, például az e-mail címét, mobiltelefon számát, bankszámla adatait és a vezetői engedélyére vonatkozó korlátozásokat. Ha a DriveNow ennek az ellenkezőjét észleli, jogosult letiltani az Ügyfélfiókot.
  4. A többszöri regisztráció megakadályozása érdekében egy e-mail címhez csak egy Ügyfélfiók tartozhat, és a Felhasználó a saját nevében csak egyetlen regisztrációt végezhet. Egy Felhasználó egy időben csak egy keretszerződéssel rendelkezhet. Bármilyen többszörös regisztráció hibaüzenettel vagy e-mail vagy posta útján küldött értesítéssel visszautasításra kerül.
  5. A regisztráció során a Felhasználó köteles megadni a Szolgáltatásért fizetendő díjak és egyéb, a bérlés során felmerülő összegek (pl. bírságok, parkolási díjak, stb.) megfizetésére használt bankszámlához tartozó bankkártya/hitelkártya adatait. A Felhasználó az Ügyfélfiókjához csak egy bankkártyát/hitelkártyát kapcsolhat hozzá. A Felhasználó az Ügyfélfiókjához kapcsolt bankkártyát/hitelkártyát hat hónap időtartam alatt legfeljebb három alkalommal változtathatja meg.
  6. A fenti 3.5. pontot nem érintve, a Felhasználó jogosult az Ügyfélfiókjához a járművek üzleti célú felhasználása céljából egy másik (céges) bankkártyát kapcsolni, amire a 3.5. pontban írt korlátozások megfelelően alkalmazandók.
  7. A Felhasználó a keretszerződés megkötésével jogot szerez arra, hogy a Szolgáltatást a keretszerződés fennállásáig (a felfüggesztés eseteinek kivételével) – hozzáférhetőA keretszerződés megkötése önmagában nem jogosít a Szolgáltatás igénybevételére, a járművek használatára, ehhez egyedi bérleti szerződés megkötése is szükséges.
  8. A keretszerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, és a keretszerződést a DriveNow a Szolgáltatásra vonatkozó szerződések nyilvántartására szolgáló rendszerében rögzíti. A DriveNow – a Felhasználó e-mailben vagy postai úton, írásban az Ügyfélszolgálathoz címzett kérésére – a keretszerződést a Felhasználó rendelkezésére bocsátja.
  9. A szerződéskötés nyelve a magyar.
  10. A jármű felvétele és visszaadása
   1. A Felhasználó a járművet a DriveNow által kijelölt ún. szolgáltatási területen (DriveNow zóna) veheti fel. A szolgáltatási területek mindenkor hatályos listája és térképi elhelyezkedése a Weboldalon tekinthető meg.
   2. Járművet kizárólag szolgáltatási területen lehet felvenni.
   3. A bérlés befejezését követően a Felhasználó a járművet köteles bármely szolgáltatási területen visszaadni; csak a jármű valamely szolgáltatási területen a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő visszaadása minősül szerződésszerűnek.
   4. A szolgáltatási területen belül a DriveNow kijelölhet speciális parkolási területeket, mely területeken belül egyedi felvételi és visszaadási díjakat határozhat meg a mindenkori érvényes díjszabás alapján. Az aktuális speciális parkolási területek igénybevételével kapcsolatos szabályok a Weboldalon érhetők el.
  11. Jármű rendeltetésszerű használatra alkalmas állapota
   1. A DriveNow minden tőle elvárhatót megtesz azért, hogy a Felhasználó rendelkezésére bocsátott jármű rendeltetésszerű használatra alkalmas, a mindenkor hatályos közlekedésrendészeti jogszabályok kötelező előírásainak mindenben megfelelő legyen. Tekintettel azonban arra, hogy a Szolgáltatás előzetesen regisztrált Felhasználók számára folyamatosan igénybe vehető, továbbá hogy központi rendszerrel irányított módon, automatizált helyszíni kölcsönzési folyamat alkalmazásával, az üzemeltetési területen belül szabad felhasználást biztosítva működik, a járművek nem állnak folyamatos személyes felügyelet alatt, valamint arra, hogy a DriveNow ütemterv szerint ellenőrzi a járműveket, előfordulhat, hogy egy Felhasználó a korábbi használat során megsérült vagy meghibásodott, rendeltetésszerű használatra alkalmatlan járművet bérelne ki. Ennek okán az egyedi bérleti szerződés alapján kibérelt jármű rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáról történő gondoskodás felelőssége megoszlik a DriveNow és a Felhasználó között oly módon, hogy a DriveNow a járművek rendeltetésszerű használatban tartásáról a Szolgáltatás működtetésén és a jármű ütemterv szerinti ellenőrzésén, valamint a DriveNow ügyfélszolgálat üzemeltetésén keresztül gondoskodik, a Felhasználó pedig a jármű használata előtt köteles meggyőződni arról, hogy az rendeltetésszerű használatra alkalmas, ideértve azt is, hogy a jármű forgalmi engedélyének a DriveNow által hitelesített másolata az arra kijelölt helyen a járműben megtalálható.
   2. Amennyiben a jármű alkalmatlan a rendeltetésszerű használatra, a Felhasználó a járművet nem használhatja.
  12. Díjszabás. Díjcsomagok
   1. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételéért a díjszabásban meghatározott tartalmú és mértékű díjak megfizetésére köteles.
   2. A DriveNow a különböző felhasználói igényeknek megfelelő díjcsomagokat alkalmazhat, amiket a mindenkori díjszabás határoz meg.
   3. A bérleti díj az igénybe vett jármű típusától függően eltérő lehet.
   4. A díjszabásban szabályozott díjak mindenkor érvényes összegét – és a díjszámítás módját – magyar forintban, bruttó, vagyis az általános forgalmi adó (ÁFA) összegét is tartalmazó, módon meghatározva az ÁSZF díjszabás melléklete tartalmazza.
   5. A DriveNow időről időre megváltoztathatja a Szolgáltatás díjszabásának bármely elemét. A díjszabás módosítására az ÁSZF módosítására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Ha a díjváltozás hatálybalépését követően a Felhasználó tovább használja a Szolgáltatást, azáltal elfogadja az új díjszabást.
   6. Azelszámolás,számlázásésfizetéspénznemeaforint.
  13. Adatforgalom költségei. Úthasználati és parkolási díjak
   1. Az Alkalmazás letöltése és használata adatforgalommal is járhat, amelyért annak szolgáltatója díjat számíthat fel. Az Alkalmazás letöltése és használata kapcsán végbemenő adatforgalmon alapuló díjfizetési kötelezettségek teljesítése és az ehhez kapcsolódó egyéb költségek viselése teljes egészében a Felhasználót terhelik.
   2. A DriveNow gondoskodik arról, hogy a járművek mindenkor rendelkezzenek a Budapest és Pest megye közigazgatási területén belüli, úthasználati díj (autópályadíj) ellenében igénybe vehető, a gyorsforgalmi hálózat részét képező utakon történő közlekedésre feljogosító éves e-matricával. A kibérelt jármű Budapest és Pest megye közigazgatási területén kívüli használata esetén az úthasználati díjat a Felhasználó köteles megfizetni.
   3. Ugyancsak a Felhasználó köteles megfizetni a járműnek a bérlés ideje alatti, szolgáltatási területen kívüli parkolásával kapcsolatos minden parkolási díját, kivéve, ha a jármű után bármely okból nem kell parkolási díjat fizetni (pl. tisztán elektromos jármű esetén Budapest közigazgatási területén belüli közterületeken a Felhasználónak nem kell parkolási díjat fizetnie).
   4. Amennyiben a Felhasználó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a DriveNow-val szemben felel az úthasználati díj (autópályadíj) és/vagy parkolási díj megfizetésének elmulasztásából származó minden kárért és egyéb hátrányos jogkövetkezményért.
 4. DriveNow Ügyfélfiók. Elektronikus járműkulcs és személyes PIN
  1. A keretszerződés megkötését követően a Felhasználó megkapja a hozzáférési adatokat a DriveNow Ügyfélfiókjához.
  2. tán a vezetői engedély ellenőrzése az 5. pont szerint megtörtént, a DriveNow aktiválja a DriveNow Ügyfélfiókot a Szolgáltatások használatához. Az Ügyfélfiókot elektronikus járműkulcsként kell használni, és használható DriveNow ügyfélkártyával vagy az Alkalmazással. A DriveNow marad az elektronikus járműkulcs tulajdonosa.
  3. A Felhasználó által a regisztráció során megadott PIN kód DriveNow PIN-ként működik, amellyel a Felhasználó hitelesítheti magát a jármű bérlésekor.
  4. A Felhasználó nem adhatja át másnak a (külföldön kibocsátott) DriveNow ügyfélkártyáját, PIN kódját vagy az Ügyfélfiókja hozzáférési adatait, különösen nem közösségi platformokon, és köteles azokat megőrizni és megvédeni az illetéktelen harmadik fél általi illetéktelen hozzáféréstől. A PIN-t tartalmazó dokumentum nem tartható a (külföldön kibocsátott) DriveNow ügyfélkártya közvetlen közelében, és nem tartható a járműben vagy jegyezhető fel a vezetői engedélyre. Az Ügyfélszolgálat soha nem kéri a Felhasználótól a DriveNow PIN kódját vagy a felhasználónevét és jelszavát.
  5. A DriveNow-t haladéktalanul értesíteni kell a (külföldön kibocsátott) DriveNow ügyfélkártya elvesztése, sérülése vagy megsemmisülése esetén. Ugyanez vonatkozik az Ügyfélfiók hozzáférési adatainak elveszése esetére. A Felhasználó az Ügyfélszolgálat telefonszámán vagy az erre a célra szolgáló kozpont@drive-now.hu e-mail címen léphet kapcsolatba a DriveNow-val.
  6. Az Ügyfélfiók nem ruházható át, és az Ügyfélfiókhoz kapcsolódó minden jog megszűnik a Felhasználó halála/megszűnése vagy a keretszerződés megszűnése esetén.
  7. Annak érdekében, hogy vállalatok és azok alkalmazottai a DriveNow használatával szervezhessenek és számlázhassanak üzleti utakat, a DriveNow lehetővé teszi a vállalatok számára céges Ügyfélfiók létrehozását. Ahhoz, hogy a vállalatuk részére üzleti utakat szervezhessenek, az adott vállalat alkalmazottai a saját Ügyfélfiókjukat hozzákapcsolhatják a céges Ügyfélfiókhoz. A vállalat egy vagy több személyre szabott adminisztrátori fiókot kérhet a céges Ügyfélfiókjához. Ez lehetővé teszi a vállalat adminisztrátori fiókkal rendelkező alkalmazottai számára a céges Ügyfélfiókhoz kapcsolódó alkalmazottak kezelését.
 5. Vezetői engedélyre vonatkozó szabályok
  1. A DriveNow elvégzi a vezetői engedély ellenőrzését az első járműbérlés előtt, majd azt követően rendszeres időközönként, általában évente. Emellett a DriveNow jogosult bármikor elvégezni a vezetői engedély ellenőrzését.
  2. A vezetői engedély ellenőrzése általában online történik a Weboldalon vagy az Alkalmazásban; az ellenőrzést szükség esetén egy szolgáltató végzi. A DriveNow jogosult a regisztrációt kezdeményező Felhasználó vezetői engedélyének és személyazonosságának ellenőrzését a Felhasználó regisztrációjának jóváhagyását megelőzően személyes egyeztetés keretében is elvégezni.
  3. A vezetési jogosultság, a személyazonosság és a lakóhely, illetve tartózkodási hely alátámasztására kizárólag a Felhasználó állampolgársága szerinti ország által kiadott személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél és, amennyiben rendelkezik ilyennel, lakcímkártya fogadható el. A DriveNow a regisztráció alkalmával bekéri a Felhasználó vezetői engedélyének és lakcímkártyájának másolatát.
  4. Szolgáltató igénybevétele esetén a DriveNow a Felhasználó személyes adatait csak a vezetői engedély ellenőrzése céljából küldi el az ilyen szolgáltatónak. A DriveNow csak az ellenőrzés elvégzését követően kapja meg az ellenőrzés eredményét. A DriveNow a szolgáltató erre vonatkozó jelzése alapján a Felhasználót értesíti az érvényesség bármilyen korlátozásáról vagy hiányáról. A vezetői engedély ellenőrzése elvégezhető a Weboldalon közzétett bármely regisztrációs állomáson is.
  5. Amennyiben a DriveNow azt észleli, hogy a Felhasználó vezetői engedélye lejárt, e-mailes értesítés küldése mellett a DriveNow a Felhasználó Ügyfélfiókját felfüggeszti, vagy az ÁSZF-ben foglaltak szerint felmondhatja a szerződést. A felfüggesztés megszűnik, amennyiben a Felhasználó új, érvényes vezetői engedélyét a DriveNow-nak bemutatja. Felhasználó járművezetési jogosultságának felfüggesztését vagy megszüntetését eredményezik. Ezekben az esetekben a Felhasználó nem bérelhet járművet.
  6. A Felhasználó vállalja, hogy a vezetői engedélye bármilyen korlátozását eredményező körülményről értesíti a DriveNow-t. Ilyen körülmény lehet felfüggesztés vagy korlátozás, bíróság által elrendelt eltiltás, vagy a vezetői engedély ideiglenes lefoglalása vagy elkobzása. Ezek a körülmények a Felhasználó járművezetési jogosultságának felfüggesztését vagy megszüntetését eredményezik. Ezekben az esetekben a Felhasználó nem bérelhet járművet.
  7. A Felhasználó köteles az egyedi bérleti szerződés teljes időtartama alatt magánál tartani a vezetői engedélyét.
 6. Korlátozások. Foglalás. Egyedi bérleti szerződés. A jármű kinyitása
  1. Korlátozások
   1. sak akkor bérelhető, ha a Felhasználó rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel.
   2. Egy Felhasználóra vonatkozóan egy időben legfeljebb egy egyedi bérleti szer
   3. Percdíj alapú bérlés esetén 2 óra folyamatos bérleti eseményt követően DriveNow megkérheti a Felhasználót, hogy a bérleti eseményt zárja le és indítson el egy új bérleti eseményt. A megkérés telefonon és/vagy elektronikus levél (email) formájában történik. Amennyiben a Felhasználó elfogadható határidőn belül (2 óra) nem válaszol a megkeresésre, akkor DriveNow a bérleti esemény körülményeit mérlegelve egyoldalúan leállíthatja a bérlést. DriveNow, a bérleti szerződés egyoldalú lezárásával Felhasználónak okozott esetleges többletköltségek, egyéb bármilyen természetű káresemények miatti kártérítési kötelezettségek DriveNow-val szembeni érvényesíthetőségétől elzárkózik.
   4. Az olyan jármű, amelyre óradíjas vagy napidíjas csomagot foglaltak, a lefoglalt csomag bérleti időtartamán túl legfeljebb 24 órán át használható.
   5. A Felhasználó nem jogosult korlátozás vagy megszakítás nélkül többszörös óradíjas vagy napidíjas csomagot igénybe venni ugyanarra a járműre. Ezért ugyanazon járműre legfeljebb három egymást követő óradíjas vagy kettő egymást követő napidíjas csomag foglalható.
  2. Foglalás
   1. A Felhasználó foglalással vagy anélkül jogosult járművet bérelni. Ha az Alkalmazással foglal járművet, azt a DriveNow ingyenes foglalás esetén 15 percig, fizetéssel történő foglalás esetén legfeljebb 8 órán át tartja fenn a Felhasználó számára. Ebben az esetben a DriveNow nem adhatja bérbe a lefoglalt járművet másik Felhasználónak.
   2. Jármű a DriveNow alkalmazással ingyenesen 15 percig foglalható. Ha ezen időtartam alatt nem jön létre egyedi bérleti szerződés, a DriveNow jogosult a járművet másik Felhasználónak kiadni. Jármű ingyenes foglalásához a Felhasználónak a „Foglalás” vagy annak megfelelő gombra kell kattintania. A jármű bérlésére vonatkozó ilyen ajánlatot a DriveNow elfogadhatja vagy elutasíthatja egy párbeszédablak megjelenítésével vagy írásbeli nyilatkozat küldésével. Legfeljebb három egymást követő ingyenes foglalás végezhető úgy, hogy nem bérelnek járművet fizetéssel. A Felhasználó vállalja, hogy a negyedik foglalás alapján fizetéssel bérel járművet. Ha a negyedik foglalás után sem történik bérlés, a Felhasználó Ügyfélfiókja letiltásra kerül. A DriveNow jogosult újra aktiválni a Felhasználó Ügyfélfiókját, miután tisztázták, hogy a Felhasználó Ügyfélfiókjával visszaéltek. Kétség esetén a Felhasználó Ügyfélfiókja letiltva marad.
   3. Fizetéssel a jármű 15 percnél hosszabb időre is lefoglalható az Alkalmazással. A DriveNow a foglalás idején hatályos díjszabás alapján számít fel díjat az ilyen típusú foglalásra. Jármű fizetéssel történő foglalásához a Felhasználónak a „Foglalás fizetéssel” vagy annak megfelelő gombra kell kattintania. A jármű bérlésére vonatkozó ilyen ajánlatot a DriveNow elfogadhatja vagy elutasíthatja egy párbeszédablak megjelenítésével vagy írásbeli nyilatkozat küldésével.
   4. A foglalási időt meghaladó használatot a foglalási idő lejárta előtt hosszabbításként az Ügyfélszolgálat számára minden esetben jelezni kell. Más foglalással való ütközés esetén az Ügyfélszolgálat mindent megtesz a helyzet megoldása érdekében, azonban a Felhasználónak a díjszabásban rögzített késedelmi díjat kell fizetnie. Ha a foglalási idő túllépését a Felhasználó nem jelzi a foglalási idő lejárta előtt, a díjszabás szerinti túllépési díjat kell fizetni.
   5. A Felhasználó a foglalást az Alkalmazásban vagy a Weboldalon keresztül bármikor lemondhatja. Fizetéssel történő foglalás esetén, amennyiben a foglalás lemondása 15 percen túl történik, a foglalásért fizetett díj nem jár vissza a Felhasználónak. A foglalás lemondása esetén a lefoglalt járműre vonatkozó egyedi bérleti szerződés a lemondása időpontjában automatikusan megszűnik, és a lefoglalt jármű a Felhasználók számára hozzáférhetővé válik.
  3. Egyedi bérleti szerződés
   1. Az egyedi bérleti szerződés tárgya a Szolgáltatás bérleti szerződés keretében történő igénybevétele.
   2. A Felhasználó és a DriveNow külön egyedi bérleti szerződést köt egy jármű minden egyes használatára. Ehhez a Felhasználónak meg kell adnia a PIN kódját a járműben levő képernyőn vagy az Alkalmazásban, vagy a DriveNow által biztosított más eszközzel kell igazolnia magát. Az igazolást követően a Felhasználónak a jármű képernyőjén levő „ Bérlés megkezdése” vagy ennek megfelelő gombra kell kattintania. Ha az Alkalmazás használatával megadja a PIN kódot, a „Bérlés megkezdése” gomb helyett használható a PIN utolsó számjegye vagy az érintés/arc azonosító funkció. A jármű bérlésére vonatkozó ilyen ajánlatot a DriveNow elfogadhatja vagy elutasíthatja egy párbeszédablak megjelenítésével vagy írásbeli nyilatkozat küldésével.
   3. A Felhasználó a járművet a meglevő (külföldön kibocsátott) DriveNow ügyfélkártyájával vagy az Alkalmazással tudja kinyitni.
   4. A Felhasználó köteles az ajtónyitást (amit a rendszer érzékel) követő 10 percen belül a jármű bérlését megkezdeni a „Bérlés megkezdése” gombra kattintással és a PIN kód megadásával vagy az érintés/arc azonosító funkció használatával. Amennyiben a Felhasználó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a DriveNow jogosult a 10 percet meghaladó időre bérleti díjat felszámolni.
   5. Az egyedi bérleti szerződés a PIN kód megadásával vagy az érintés/arc azonosító funkció használatával jön létre, és mindaddig tart, amíg a Felhasználó a járművet a bérlés végén a meglevő (külföldön kibocsátott) DriveNow ügyfélkártyájával vagy az Alkalmazással lezárja. A Felhasználó ezen két időpont közötti időtartamra köteles a jármű bérléséért bérleti díjat és a jármű használatával kapcsolatos egyéb díjakat megfizetni.
   6. A folyamat során felmerülő probléma esetén a DriveNow a Felhasználó által megadott személyes adatok felhasználásával kapcsolatba lép a Felhasználóval telefonon, e-mailben vagy push üzenetben, hogy meghatározza a probléma okát és további utasításokat adjon.
 7. A jármű használata
  1. A Felhasználó köteles biztosítani, hogy a jármű bérlésének időtartama alatt képes legyen a jármű vezetésére.
  2. A Felhasználó nem engedheti meg más embereknek, hogy vezessék az általa bérelt járművet. Bizonyos kivételes körülmények között a Felhasználó megengedheti, hogy egy utas vagy más harmadik személy vezesse a járművet. Ilyen rendkívüli körülményt nem szabad rosszindulatúan vagy súlyosan gondatlanul előidézni, és az átengedéshez a DriveNow hozzájárulása szükséges. Kivételes körülménynek minősül többek között, ha a Felhasználó az egészsége miatt képtelenné válik a vezetésre. Ilyen körülmények között a Felhasználó vállalja, hogy ellenőrzi a harmadik személyt, mielőtt megengedi számára a jármű vezetését, és különösen azt kell biztosítania, hogy a harmadik személy eleget tegyen a 2.2. pontban a legalacsonyabb életkorra és a vezetői engedélyre meghatározott előírásoknak.
  3. A Felhasználó vállalja, hogy a bérlés megkezdése előtt ellenőrzi, hogy a járművön van-e olyan sérülés, ami nem szerepel a bejelentkezési folyamat részét képező sérüléslapon. A Felhasználó köteles az Ügyfélszolgálatnak bejelenteni az általa látható minden olyan hibát és sérülést, amely nem szerepel a sérüléslapon (= új sérülés). Az Ügyfélszolgálat dönt arról, hogy a Felhasználó a sérülés ellenére útnak indulhat-e. Minden új sérülést be kell jelenteni a motor beindítása előtt annak érdekében, hogy megfelelően azonosítható legyen a sérülést okozó személy. Ha a Felhasználó nem jelent be új sérülést, akkor úgy kell tekinteni, hogy a jármű optikailag és műszakilag rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van (kivéve a sérüléslapon már szereplő sérüléseket). Az út megkezdése előtt a Felhasználó köteles azt is ellenőrizni, hogy a jármű alkalmas-e a közlekedésre, különösen a gumiabroncsok szemrevételezésével. Ha a Felhasználó nem végzi el az utazás megkezdése előtt a kötelező ellenőrzéseket vagy a járművön egyértelműen látható károk estén a DriveNow engedélye nélkül elindul, a DriveNow jogosult a díjszabásban meghatározott kötbért felszámítani.

   Az ebben a pontban írt, kockázatviselésre és kárfelelősségre vonatkozó szabály nem alkalmazandó akkor, ha a Felhasználó által kibérelt jármű olyan rejtett sérülés vagy hiba miatt alkalmatlan a rendeltetésszerű használatra, amelynek felismerése vezetői engedéllyel rendelkező személytől általában nem várható el.

  4. A Felhasználó köteles betartani a közúti közlekedési rendszabályokat (KRESZ- t), és a járművet a jármű menürendszerében elérhető elektronikus kézikönyvben, a használati útmutatóban, a jármű okmányaiban és a gyártó előírásaiban meghatározott gondossággal és figyelemmel köteles kezelni és használni.
  5. A Felhasználó nem használhatja a járművet az alábbi célokra:
   1. motorsport céljából, különösen olyan eseményeken, amelyek magukban foglalják a legmagasabb megengedett sebesség túllépését;
   2. járműtesztelésre, gépjárművezető-képzésre és járművezetői biztonsági képzésre, valamint nem aszfaltozott úton való vezetésre;
   3. személyek kereskedelmi célú szállítására és egyéb kereskedelmi személyszállítási célra;
   4. albérletbe adásra vagy a Felhasználó népszerűsítésére;
   5. bűncselekmény elkövetésére, még akkor sem, ha az csak helyszíni bírsággal büntethető;
   6. gyúlékony, mérgező vagy más veszélyes anyagok szállítására;
   7. olyan dolgok szállítására, amik hátrányosan befolyásolhatják a vezetés biztonságát, vagy a formájuk, méretük vagy súlyuk miatt károsíthatják a jármű belsejét vagy külsejét;
   8. pótkocsi, járművek vagy egyéb tárgyak vontatására;
   9. állat szállítására, kivéve, ha az zárt ketrecben van, amit biztonságosan rögzítenek a csomagtérben vagy ha megfelelő állattakarót használnak.
  6. A Felhasználó továbbá:
   1. nem használhatja a járművet Magyarországon kívüli utazásra;
   2. nem vezetheti a járművet alkohol (véralkoholszint: 0‰), kábítószer vagy olyan gyógyszer hatása alatt, ami hátrányosan befolyásolhatja a vezetési képességét;
   3. nem szállíthat az első ülésen 150 cm testmagasság, a hátsó ülésen 135 cm alatti gyermeket, kivéve, ha arra alkalmas, az életkorra jóváhagyott biztonsági eszközt használ (csecsemőülés, gyermekülés vagy ülésmagasító) a gyermek számára. A Felhasználó köteles betartani a gyártónak a gyermekbiztonsági rendszer telepítésére és eltávolítására vonatozó utasításait, továbbá a KRESZ gyermekek szállítására vonatkozó mindenkor hatályos rendelkezéseit;
   4. nem szennyezheti a járművet és nem hagyhat semmilyen hulladékot a járműben;
   5. nem dohányozhat a járműben vagy engedheti meg, hogy az utasok dohányozzanak;
   6. nem távolíthatja el a jármű semmilyen tartozékát a járműből, kivéve, ha az az üzemanyag- és/vagy egyéb kártyák jelen ÁSZF-ben írt rendeltetésszerű használatát foglalja magában, továbbá a vészhelyzeti berendezéseket (láthatósági mellény, elsősegély doboz, stb.);
   7. nem terhelheti túl a járművet vagy szállíthat a járműben több személyt, mint ahány biztonsági övvel ellátott ülőhely van benne;
   8. nem végezhet javítási vagy átalakítási munkát a járművön vagy szerelhet fel alkatrészeket a járműre, illetve nem távolíthat el felszerelt alkatrészeket, és nem vehet igénybe harmadik személyt ilyen munka elvégzésére. A Felhasználó az esetleg a járművön levő matricákat nem távolíthatja el;
   9. nem kapcsolhatja ki az utasoldali légzsákot, kivéve, ha a biztonsági gyermekülés (babahordozó) használatával szállított gyermek vagy csecsemő biztonsága érdekében a biztonsági gyermekülés használatára vonatkozó biztonsági előírásoknak való megfelelés miatt szükséges. Az utasoldali légzsákot újra be kell kapcsolni a használati idő végén. Ülésmagasító kizárólag a hátsó ülésen használható.
  7. A Felhasználó a használat során keletkezett sérülésről köteles azonnal tájékoztatni az Ügyfélszolgálatot. A jármű olyan meghibásodása esetén, melynek következtében nem lehetséges a továbbhaladás, a Felhasználó köteles a járművet lehetőség szerint úgy leállítani, hogy az a lehető legkisebb mértékben akadályozza a forgalom zavartalan haladását. Amennyiben a járművet valamilyen oknál fogva őrizetlenül kell hagynia, köteles annak biztonságos parkolásáról gondoskodni, valamint annak felmerülő költségeit megfizetni. Amennyiben a Felhasználónak nem felróható a jármű meghibásodása, az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket a DriveNow utólag megtéríti.
  8. A DriveNow fenntartja a jogot, hogy az egyedi bérleti szerződés időtartama alatt bármikor kapcsolatba lépjen a Felhasználóval és felhívja őt a jármű pontos helyzetére és állapotára vonatkozó információk közlésére. A Felhasználó köteles a felhívásnak eleget tenni, és indokolt esetben a jármű DriveNow munkatársa általi átvizsgálását tűrni. Az átvizsgálás nem terjedhet ki a Felhasználó által a járműben az ÁSZF, a keretszerződés és az egyedi bérleti szerződés rendelkezéseivel összhangban elhelyezett személyes tárgyakra.
  9. Amennyiben az egyedi bérleti szerződés időtartama alatt a kibérelt jármű műszerfalán hibajelzés jelenik meg, a Felhasználó köteles erről haladéktalanul értesíteni a DriveNow-t, és annak utasításai szerint eljárva szükség szerint az egyedi bérleti szerződést a jármű szabályszerű lezárásával megszüntetni, és – az azonnali orvosi ellátást igénylő személyi sérülés kivételével – a DriveNow munkatársát (eltérő tartalmú megállapodás hiányában) a járművel a helyszínen megvárni.
  10. A járműben levő üzemanyag-, bónusz-, partner- és parkolókártyák, amik a bérlés idején a járműben találhatók, csak a meghatározott célra, például a jármű tankolására használhatók.
 8. Kötelezettségek baleset vagy a jármű sérülése, ellopása, megsemmisülése vagy egyéb vesztesége esetén
  1. Az Ügyfélszolgálatot késedelem nélkül telefonon kell értesíteni bármilyen balesetről, sérülésről, lopásról, megsemmisülésről és más problémáról, beleértve a jármű eltűnését. Baleset esetén, amennyiben
   1. személyi sérülés történt, a mentőket, a rendőrséget és az Ügyfélszolgálatot,
   2. személyi sérülés nem történt, de másik jármű is részes a balesetben, a rendőrséget és az Ügyfélszolgálatot,
   3. nincs más részese vagy károsultja a balesetnek, az Ügyfélszolgálatot köteles a Felhasználó értesíteni.
  2. A Felhasználó vállalja, hogy szükség esetén minden észszerű intézkedést megtesz a kár csökkentése és a bizonyítékok biztosítása érdekében. Baleset, lopás, tűz, vadkár vagy más típusú káresemény után a Felhasználó köteles haladéktalanul értesíteni a rendőrséget és egyeztetni vele, vagy bejelentést tenni a legközelebbi rendőrőrsön, kivéve, ha a rendőrség visszautasítja az eset nyilvántartásba vételét. Az utóbbi esetben a Felhasználó köteles haladéktalanul telefonon értesíteni a DriveNow-t és egyeztetni vele a további teendőket. A DriveNow minden utasítását követni kell. A fentieket attól függetlenül kell alkalmazni, hogy a balesetet a Felhasználó vagy harmadik fél okozta, illetve, hogy a kár milyen mértékű.
  3. A Felhasználó köteles megtenni minden intézkedést, ami hasznos lehet vagy segít a károsodáshoz vezető események tisztázásában. Ez magában foglalja különösen a DriveNow által az események körülményeivel kapcsolatban feltett kérdések megválaszolását és a helyszínen maradást, amíg a kár felméréséhez szükséges legfontosabb megállapításokat megteszik vagy amíg a DriveNow-nak lehetősége lesz az ilyen megállapítások megtételére.
  4. A jármű további használata ilyen esetben csak a DriveNow kifejezett engedélyével lehetséges. A tájékoztatási kötelezettség a rendőrség és a DriveNow felé a gépkocsi vagy alkatrész lopása esetén is fennáll. A Felhasználó köteles a hatóságoknak, a bíróságnak és a DriveNow-nak, valamint a biztosítónak a szükséges tájékoztatást megadni. Minden olyan esetben, amelyben a gépjárművezetésre jogosult nem biztos a teendőiben, köteles az Ügyfélszolgálattól tájékoztatást kérni.
  5. Ha a jármű a Felhasználó által okozott baleset miatt válik üzemképtelenné, a Felhasználó köteles megfizetni a jármű visszaszállításával kapcsolatos minden felmerülő költséget.
  6. Baleset esetén az egyedi bérleti szerződés általában nem szűnik meg, amíg a járművet nem adják vissza a lenti 0. pontban leírt módon és amíg a használatával kapcsolatos díjakat nem számlázzák ki megfelelően. Ha a jármű baleset miatt üzemképtelenné válik, az egyedi bérleti szerződés a DriveNow hozzájárulásával megszüntethető, amikor a járművet átadják az autómentőnek.
  7. A Felhasználó vállalja, hogy késedelem nélkül, de legkésőbb 3 naptári napon belül írásos baleseti jelentést küld a DriveNow-nak, ami tartalmazza különösen az esetet rögzítő rendőrségi egység egyedi azonosítószámát, a baleset részletes leírását, a baleset helyét és időpontját, az esetleges tanúk és a DriveNow járművet vezető személy teljes nevét és címét. Felhasználó köteles az Ügyfélszolgálat által kiadott minden utasításnak megfelelően eljárni.
  8. A Felhasználó csak az Ügyfélszolgálat előzetes hozzájárulásával tehet a felelősségét elismerő nyilatkozatot vagy mondhat le előre bármilyen igényről (biztosítási fedezet veszélyeztetése). A Bérlő által kibérelt jármű érintettsége melletti baleset esetén a Felhasználó által tett elismerő nyilatkozat kizárólag személyesen a Felhasználót köti, de a DriveNow-t nem.
  9. A DriveNow kérésére a Felhasználó köteles kitölteni és aláírni a DriveNow által neki megküldött igénybejelentő lapot, és azt 3 naptári napon belül visszaküldeni a DriveNow-nak. A DriveNow fenntart minden jogot az igénybejelentő lap benyújtásának elmaradása vagy késedelmes benyújtása miatt keletkező minden igénnyel kapcsolatban.
  10. A DriveNow kizárólagosan jogosult a javítóműhely kiválasztására. Amennyiben a Felhasználónak felróható ok miatt a gépjármű továbbhaladása nem lehetséges (pl. kerékbilincs, akkumulátor lemerítése), a Felhasználó köteles megtéríteni a DriveNow-nak a díjszabásban található, kiszállásra vonatkozó költségét, illetve, amennyiben ezzel összefüggésben késés következik be, az azzal kapcsolatosan felmerülő külön díjakat is.
 9. Az egyedi bérleti szerződés megszűnése és a jármű visszaadása
  1. Az egyedi bérleti szerződés megszűnik, amikor a Felhasználó a bérelt járművet a (külföldön kibocsátott) DriveNow ügyfélkártyájával az Alkalmazás használatával szabályszerűen lezárja.
  2. Az egyedi bérleti szerződés megszüntetéséhez a Felhasználónak a (külföldön kibocsátott) DriveNow ügyfélkártyáját a szélvédőn levő leolvasóegység elé kell tartania, amíg az egységen levő fény pirosról zöldre vált.
  3. Az egyedi bérleti szerződés megszüntethető az Alkalmazásban is.
  4. Az egyedi bérleti szerződés megszüntethető a „Staféta” funkcióval is, amely átadja a járművet a következő Felhasználónak.
  5. Az egyedi bérleti szerződés a felmondás közlésének időpontjában megszűnik. A Felhasználó köteles a járművet a felmondás közlését követő észszerű időn belül szabályszerűen lezárni, ellenkező esetben az egyedi bérleti szerződés maximális időtartama túllépésének esetére vonatkozó szabályok alkalmazandók a felmondás közlésének időpontját alapul véve.
  6. Az egyedi bérleti szerződés megszűnése után a jármű újra bármely Felhasználó számára szabadon elérhetővé válik.
  7. Az egyedi bérleti szerződés megszüntetésének az erre a célra jóváhagyott szolgáltatási területen kell megtörténnie.
  8. Az egyedi bérleti szerződés megszüntethető a DriveNow kifejezett engedélyével a szolgáltatási területen kívül is. Ebben az esetben további költségek merülhetnek fel a bérlés idején hatályos díjszabás alapján.
  9. A Felhasználó nap közbeni vagy időszakos parkolási korlátozással érintett területeken (például: várakozni tilos „7 órától 17 óráig” vagy „hétfőn 6 órától 12 óráig” kiegészítő jelzéssel) csak úgy parkolhatja le a járművet, ha akorlátozás nem lép hatályba a jármű leparkolását követő 48 órán belül. Ez vonatkozik a már elrendelt, de hatályba még nem lépett forgalmi tilalmakra, például események vagy áthelyezés miatti ideiglenes parkolási tilalmakra is.
  10. Az egyedi bérleti szerződés megszűnésekor a jármű üzemanyagtartályának vagy töltöttségi szintjének legalább 15 km megmaradó hatótávot kell biztosítania a fedélzeti számítógép kijelzője szerint. Ezen kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, illetve amennyiben a Felhasználó 15 kilométer alatti hátralévő hatótávval zárja le a személygépjárművet, úgy – az esetleges helytelen parkolás esetére vonatkozó bírságon és ügyintézési díjon felül – köteles megfizetni a tankolásra való elszállítással kapcsolatos bármilyen további költséget és az esetleges javítási költséget, továbbá 10.000,- Ft kötbért is köteles fizetni a DriveNow részére.
  11. A parkolás során a Felhasználó köteles a járművet megfelelően rögzíteni, hogy megelőzze az ellopását. Az ablakokat, napfénytetőt, puha tetőt és az ajtókat be kell zárni, és a világítást ki kell kapcsolni.
  12. A járművet az összes mellékelt dokumentumával együtt kell visszaadni, ideértve minden üzemanyag-, bónusz-, partner- és parkolókártyát, ami a bérlés idején a járműben található. A DriveNow fenntartja a jogot, hogy az ilyen kártyák vagy tartozékok bármilyen ettől eltérő használatát bejelentse az illetékes bűnüldöző hatóságoknak. A járműből nem távolítható el semmilyen berendezés vagy tartozék (például a jármű mappája, elakadásjelző háromszög vagy gyermekülés-magasító)
  13. A Felhasználó a lezáráskor köteles legalább kettő, a jármű állapotának, rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának és az ÁSZF szabályainak megfelelő – különösen annak rongálástól mentes módon történt – használatának igazolására alkalmas, és a járművet megfelelően ábrázoló fényképet készíteni.
  14. Amennyiben a Felhasználó elmulasztja szabályszerűen lezárni a járművet, akkor az egyedi bérleti szerződés legkésőbb a bérlet maximális időtartamának leteltéig nem szűnik meg, és a Felhasználó köteles a szabályszerű lezárás minden feltételének teljesüléséig fizetni a bérleti díjat, továbbá a szabályszerű lezárás minden feltételének teljesüléséig az ÁSZF szerinti kockázatviselés és kárfelelősség őt változatlanul terheli.
  15. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás használatát nem kívánja még befejezni, hanem azt csak felfüggeszteni (várakoztatni) kívánja, a járművet a szabályszerű leparkolását követően az Alkalmazáson keresztül lezárhatja és az utazást felfüggesztheti. Az utazás felfüggesztésének idejére a Felhasználó várakozási díjat köteles fizetni. Amennyiben az utazás felfüggesztése az Alkalmazáson keresztül történt, úgy a várakozási díj a várakozás indításának időpillanatától a várakozás leállításáig érvényes.
 10. Egyes felhasználói szerződésszegések
  1. Ha a Felhasználó nem rendeltetésszerűen használja a járművet vagy olyan műszaki eszközökhöz fér hozzá, amikhez technikusra lenne szükség, a DriveNow a Felhasználónak felszámítja a bérlet idején hatályos díjszabásban meghatározott költséget.
  2. Olyan esetben, amikor a járművet bűncselekményhez használják, a Felhasználó a bérlet idején hatályos díjszabásban meghatározott szerződéses kötbért köteles fizetni.
  3. A DriveNow ütemterv szerint gondoskodik a járművek tisztaságáról. A Felhasználó köteles a kibérelt járművet tisztán tartani, a bérlet megszűnését megelőzően a szemetet és a szennyeződéseket eltávolítani. Ha a járműben bármilyen hulladék marad, a Felhasználó köteles megfizetni a bérlet idején hatályos díjszabásban maghatározott takarítási költséget.
  4. Amennyiben a Felhasználó megszegi a bérelt jármű továbbadására vagy az adatok harmadik féllel való közlésére vonatkozó tilalmat, köteles megfizetni a bérlet idején hatályos díjszabásban meghatározott kötbért.
  5. A DriveNow a nála a nyomozó hatóságok által a bérlet időtartama alatt elkövetett szabálysértések vagy bűncselekmények kivizsgálásával kapcsolatban küldött megkeresések kezelésével felmerült költségei fedezésére minden egyes eset után a bérlet idején hatályos díjszabásban meghatározott összegű átalányköltségre jogosult a Felhasználótól.
  6. Ha a járművet a DriveNow-nak kell újra leparkolnia a 7. pontban meghatározott felróható kötelezettségszegés miatt vagy ha autómentőt kell igénybe venni, a DriveNow követelheti a Felhasználótól a bérlet idején hatályos díjszabásban meghatározott összegű átalányköltséget. A Felhasználó köteles kártalanítani a DriveNow-t minden díjjal és egyéb költséggel szemben, ideértve különösen az autómentési költségeket. A már megfizetett átalányköltséget be kell beszámítani az egyéb felmerült költségekbe.
  7. A Felhasználó 15 000,- Ft kötbért köteles fizetni a 7.10. pontban leírt kártyák, így az üzemanyagkártyák minden egyes, szerződésszegést jelentő használata után. A DriveNow követelheti a kötbért meghaladó kár megtérítését, ha megfelelő bizonyítékot szolgáltat. A kötbért be kell számítani a kártérítés összegébe.
  8. Ha a Felhasználó magatartása miatt az üzemanyagkártyát vagy a parkolókártyát ki kell cserélni, a Felhasználó felelős ennek költségéért, amit a bérlet idején hatályos díjszabás határoz meg.
  9. A közigazgatási szabálysértések (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, szabálytalan várakozás, közúti szabálysértés, egyéb szabálysértések) minden esetben szerződésszegésnek minősülnek. Ezekben az esetekben a DriveNow mint üzembentartó – a jogszabályi lehetőségével élve – a hatósági megkeresésre reagálva minden esetben megjelöli azt a Felhasználót, aki az ilyen szabálysértéssel érintett időpontban/időszakban a nyilvántartása szerint a járművet bérelte és a szabálysértést elkövette (elkövethette). A DriveNow ezekben az esetekben az eljáró hatóság megkeresésére a felhasználó következő felhasználó személyes adatait közli a hatósággal: név, születési hely és idő; lakcím; bérleti esemény száma, bérleti esemény időtartama. Amennyiben a közigazgatási szabálysértés miatt kiszabott bírságot a DriveNow előzetesen megtérítette az eljáró hatóságnak, akkor az ezzel kapcsolatban keletkezett megtérítési igényét a Felhasználóval szemben érvényesíti és a kifizetett bírság megtérítésére vonatkozó bizonylatot állít ki, amely tartalmazza a bírság összegét és a DriveNow-nál ténylegesen felmerült és a díjszabásban meghatározott egyéb szolgáltatási, szabálysértési díjakat.
 11. A Felhasználó felelőssége. Biztosítási fedezet
  1. A Felhasználó a járművet ért teljes kárért – beleértve az értékcsökkenést, az adminisztrációs és szállítási költségeket, továbbá mindazon kárelemeket, amelyet a Ptk. vonatkozó rendelkezéseiben, így a 6:522.§-ban foglaltak meghatároznak – az alábbi korlátozásokkal felelős:
   1. A jármű vagy tartozékai azon rendeltetésszerű használattal összeegyeztethető kisebb felületi vagy szerkezeti sérülései vagy hibái kapcsán, amelyek az egyedi bérleti szerződés létrehozásakor a DriveNow által ismertek voltak, a Felhasználót kártérítési kötelezettség nem terheli;
   2. A DriveNow nem támaszt kártérítési igényt a Felhasználóval szemben olyan káresemények kapcsán, amelyeket a káreseményt okozó másik jármű 2009. évi LXII. tv. 3. § 10. pontja szerinti, a gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyezett üzembentartójának gépjármű- felelősségbiztosítása ténylegesen fedez, feltéve, hogy a Felhasználó a járművet a szerződésnek megfelelően használta és a károkat azonnal bejelentette, kivéve a kerék-, gumiabroncs-, futómű-, alváz-, külső tükör és antennakárokat.
   3. A Felhasználó által okozott saját hibás kár esetén a Felhasználó minden egyedi káresemény bekövetkeztekor az egyedi kár összegének megfelelő, de egyedi káreseményenként legfeljebb 250 000,- Ft összegű önrészt köteles fizetni. Az önrész összegének csökkentése érdekében a DriveNow minden egyedi szerződés megkötése során felajánlja a Felhasználónak az önrészcsökkentő szolgáltatást, amelynek díját a mindenkor hatályos díjszabás tartalmazza. Az önrészcsökkentő szolgáltatással a Felhasználó az önrész összegét 50 000,- Ft-ra tudja csökkenteni.
   4. Amennyiben a Felhasználó az általa okozott kárt szándékosan, illetve a jármű nem rendeltetésszerű használatával vagy az 1/1975. (II. 5.) KPM– BM együttes rendelet (KRESZ) járművezetés személyi feltételeire vonatkozó szabályainak be nem tartásával okozta, az így okozott kár teljes összegéért kártérítési felelősséggel tartozik, függetlenül a c) pontban foglaltaktól, illetve az igénybe vett önrészcsökkentő szolgáltatástól. A biztosító társaság fizetési kötelezettség alóli mentesülésének részletes feltételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.
   5. A járműben keletkezett kár elszámolásának alapját a Weboldalon közzétett kárkatalógus képezi. Az abban nem szereplő károk esetén a BMW, illetve Mini márkaszerviz hivatalos kárkalkulációja az irányadó.
   6. A fenti c) pontot nem érintve, a DriveNow jogosult, de nem köteles, a járművekre casco biztosítást kötni az általa választott önrésszel. Amennyiben a DriveNow a káreseménnyel érintett járműre rendelkezik casco biztosítással, a kárt a casco biztosítás terhére rendezheti. Ebben az esetben a Felhasználó a DriveNow-nál ténylegesen felmerült költséget (önrész és egyéb költségek) köteles megtéríteni a DriveNow-nak.
  2. A Felhasználó bizonyíthatja, hogy a kárt az ellenőrzési körén kívül eső és az érintett egyedi bérleti szerződés létrejöttének időpontjában előre nem látható olyan körülmény okozta, amelynek elkerülése tőle nem volt elvárható.
  3. Minden DriveNow jármű a törvény által előírt biztosítási összeggel megkötött gépjármű felelősségbiztosítással rendelkezik. A Felhasználó a járműre kötött felelősségbiztosítás részletes feltételeiről az Ügyfélszolgálat segítségével tájékozódhat.
  4. Kár bekövetkezése esetén a Felhasználó köteles minden esetben rendőrségi helyszíni intézkedést kérni és ennek jegyzőkönyvét és az eljárás során keletkezett határozatokat, továbbá a káreseményben részes felek által szabályosan és hiánytalanul kitöltött és aláírt európai formátumú baleseti bejelentőt a DriveNow-nak haladéktalanul átadni. A baleseti bejelentőnek minden esetben tartalmaznia kell a károkozó felelősségelismerő nyilatkozatát. A fenti kötelezettségek megszegése esetén a kötelezettségszegésre visszavezethető, máshonnan meg nem térülő teljes kárt a Felhasználó köteles megtéríteni.
  5. A járművet az egyedi bérleti szerződés időtartama alatt ért kár okozója által fizetendő kártérítés jogosultja a DriveNow. Amennyiben a károkozó harmadik személy a Felhasználó javára vagy kezéhez teljesíti a kártérítési összeget, akkor a Felhasználó köteles azt hiánytalanul továbbadni a DriveNow-nak. A kártérítési kötelezettség átutalásával kapcsolatos díjak megfizetésének kötelezettsége kizárólag a Felhasználót terheli. A károkozó harmadik személy által a DriveNow részére kifizetett kártérítés által ténylegesen fedezett mértékéig terjedően a DriveNow nem támaszt a Felhasználóval szemben kártérítési követelést, azonban az ezt esetlegesen meghaladóan felmerült kárát jogosult a Felhasználóval szemben az ÁSZF, a keretszerződés, illetve az egyedi bérleti szerződés szerint érvényesíteni. A Felhasználó a járművet ért teljes, fenti korlátozások figyelembevételével kiszámított kár megtérítésén felül adminisztrációs díj jogcímén köteles a díjszabásban meghatározott összeget megfizetni a DriveNow-nak.
  6. A casco biztosítás alapján fizetett kártérítés nem terjed ki a jármű olyan sérülésére (üzemi károsodására), ami nem minősül baleseti sérülésnek és amit a jármű helytelen (nem rendeltetésszerű) kezelése és/vagy használata okozott, például sebességváltó-hiba, figyelmeztető lámpák figyelmen kívül hagyása, nem megfelelő üzemanyag töltése vagy rakomány rögzítésének elmaradása.
  7. A Felhasználó kártérítési felelősségére egyebekben a Ptk. szerződésszegéssel okozott károk megtérítésére vonatkozó szabályai irányadók (teljes kártérítés elve).
  8. Amennyiben a káreseményt a következő Felhasználó a saját bérlésének megkezdése előtt jelenti be a DriveNow-nak, úgy az őt megelőző Felhasználó felelős a kárért, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kár a bérlési időn kívül keletkezett.
  9. A bérlet időtartama alatt és a jármű leparkolásával kapcsolatban a Felhasználó teljeskörűen felelős minden, általa elkövetett törvénysértésért, különösen a közlekedési és szabálysértési szabályok megsértéséért. A közúti közlekedés szabályainak Felhasználó általi megsértésével összefüggésben a Felhasználó személyében vagy vagyontárgyaiban, a járműben, harmadik személyekben vagy ezek vagyontárgyaiban keletkezett károkért a Felhasználó felelős. A Felhasználó ezen felelősségére a Ptk. veszélyes üzemi felelősségre vonatkozó 6:535-539. §-ainak szabályai vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a Felhasználó a jármű használata, a közúti közlekedés során fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytat. A Ptk. 6:536. §-a szerinti üzembentartónak a Szolgáltatás keretében kibérelt jármű használata során kizárólag a Felhasználó minősül.
  10. A közúti közlekedés szabályainak Felhasználó általi megsértésével összefüggésben kiszabott gyorshajtási és egyéb közlekedési szabálysértési pénzbírság és helyszíni bírság megfizetésére, továbbá a bírság befizetésének elmulasztásából származó hátrányos jogkövetkezmények viselésére a Felhasználó köteles. A DriveNow a Felhasználóra terheli mindazokat a bírságokat, amelyek megfizetésére a Felhasználó által elkövetett szabálysértés alapján a jármű bejegyzett üzembentartóját kötelezik. Az így a Felhasználóra terhelt bírság DriveNow részére történő megfizetése a bírság kiszabásának jogerőre emelkedésekor esedékessé válik. Amennyiben a Felhasználó ezen fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a DriveNow-val szemben felel a bírság megfizetésének elmulasztásából származó minden hátrányos jogkövetkezményért (így a bírság járulékaiért) is.
  11. Ahol lehetőség van rá (pl. gyorshajtás miatt objektív felelősség alapján kiszabott bírság esetében), a DriveNow az illetékes hatóság megkeresésére megadja a Felhasználó azonosítására alkalmas adatokat, hogy a hatóság a bírságot közvetlenül a Felhasználóval szemben szabja ki.
  12. A Felhasználó vállalja, hogy kártalanítja a DriveNow-t minden közlekedési és helyszíni bírsággal, díjjal, autómentési költséggel és egyéb költséggel szemben, amit a hatóságok vagy más szervek a DriveNow-ra kiszabnak a fenti törvénysértések következtében. A DriveNow a Felhasználó személyes és elérhetőségi adatait megküldheti ezeknek a szerveknek hivatalos értesítés vagy levél feldolgozása és elküldése céljából.
  13. A DriveNow jogosult kárigényének a saját biztosítójánál való érvényesítéséről lemondani anélkül, hogy ez csökkentené a Felhasználó felelősségének mértékét.
 12. A DriveNow felelőssége. Járműben talált dolgok
  1. A DriveNow csak szándékosság és súlyos gondatlanság esetén felelős a Felhasználóval szemben (eltekintve a lényeges kötelezettségek megszegésétől). Ezen felelősség vonatkozásában az alábbi rendelkezések és korlátozások alkalmazandók.
  2. A DriveNow a saját, illetve képviselői vagy munkatársai súlyosan gondatlan magatartásából (mulasztásából) eredő károkért kizárólag akkor felel, ha a kár bekövetkezése a magatartás tanúsításakor (mulasztáskor) előre látható volt, és a magatartás a Felhasználó és a DriveNow között fennálló jogviszonyból fakadó lényeges kötelezettséget sért. Lényegesnek minősítendő ebből a szempontból az olyan kötelezettség, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a DriveNow végezze a Szolgáltatást és azt a Felhasználó igénybe vegye.
  3. A DriveNow nem vállal semmilyen felelősséget a járművet érintő eredeti hibákért.
  4. A DriveNow az Alkalmazás, illetve a Weboldal kapcsán jelentkező technikai zavarból (például, de nem kizárólag az internet vagy a GPS hálózat kimaradásért), vagy az Alkalmazásban, illetve a Weboldalon elérhető információ helytelenségéből, hiányosságából vagy időszakos elérhetetlenségéből, az adatforgalom megszakadásából (ideértve a helymeghatározó rendszer jele vételének időszakos elérhetetlenségét és a rendszer működését biztosító adatforgalom megszakadását is), és az Alkalmazás, illetve a Weboldal Felhasználó általi használatából vagy harmadik személyek általi manipulációjából és az Alkalmazás, illetve a Weboldal bármely tartalmának vagy részének törléséből eredő károkért csak abban esetben felelős, ha a kár bekövetkezése a DriveNow vagy munkatársai szándékos magatartásának eredménye.
  5. A DriveNow az ellenőrzési körén kívül eső körülménynek betudhatóan bekövetkező károk és azon károk viselésére vagy megtérítésére nem kötelezhető, amelyek bekövetkezése a keretszerződés megkötésekor vagy az egyedi bérleti szerződés létrehozásakor nem volt előre látható, ideértve különösen azon károkat, amelyek bekövetkezése emberi erővel el nem hárítható körülménynek betudható (vis maior).
  6. A DriveNow kártérítési kötelezettsége nem terjed ki a káresemény következtében elmaradt hasznokra és a következményi kárra.
  7. A DriveNow nem felel az ÁSZF-ben foglaltak Felhasználó általi megsértéséből eredő károkért, ideértve különösen a Szolgáltatás nem rendeltetésszerű igénybevételével, a valótlan vagy hiányos adatszolgáltatással és a Felhasználó egyéb magatartásával vagy közrehatásával összefüggésben keletkező minden kárt.
  8. A felelősség fent kifejtett korlátozása nem alkalmazható az életet, testi épséget vagy egészséget károsító magatartásért való felelősségre.
  9. A DriveNow nem vállal semmilyen felelősséget sem az egyedi bérleti szerződés alatt, sem annak megszűnését követően a járműben tartott vagy maradt dolgokért. Ez nem alkalmazható a DriveNow vagy annak képviselőjének vagy megbízottjának rosszhiszeműsége vagy súlyos gondatlansága esetén. A DriveNow a járműben talált dolgokat legfeljebb négy hétig tárolja. Ha a tulajdonos ezen időszakon belül nem igényli azokat, a DriveNow a dolgokat megsemmisíti, az értéktárgyakat pedig elküldi az illetékes jegyzőnek, aki a Ptk. 5:56. és 5:58. §-ai szerint jár el. A talált dolog visszaadása esetén a Felhasználó köteles megfizetni a bérlet idején hatályos díjszabásban meghatározott további díjakat. Talált tárgyat csak maga a tulajdonos vagy a tulajdonostól írásbeli meghatalmazással rendelkező harmadik személy vehet át.
 13. Számlázás. Fizetés. Óvadék. Bónusz percek. DriveNow kredit.
  1. A DriveNow bérleti díjat számít fel a Felhasználónak a jármű használatáért a bérlet idején hatályos díjszabás alapján. A mindenkor hatályos díjszabás elérhető a Weboldalon. A DriveNow bármikor jogosult a díjszabást a jövőbeli bérlésekre tekintettel módosítani.
  2. A bérleti díjat, ami tartalmazza a törvényes ÁFA-t, a szerződés szerinti bérleti idő végén kell megfizetni. A DriveNow által nyújtott minden egyéb szolgáltatásért a szerződés megkötésekor, illetve a szolgáltatásról szóló számlában szereplő fizetési határidőig kell fizetni.
  3. A DriveNow a teljesítésről minden esetben elektronikus számlát állít ki, amelyet a teljesítést követő 48 órán belül elektronikus levélben elküld a Felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére, és azt elektronikus formában letöltésre rendelkezésre bocsátja a Felhasználó Ügyfélfiókján keresztül. A Felhasználó a regisztráció során az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a DriveNow számára elektronikus számlát állítson ki. A kiállított elektronikus számla mindenben megfelel a vonatkozó magyar jogszabályok előírásainak (különösen: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. §-ának).
  4. Felhasználó az Ügyfélfiókjából továbbra is letöltheti a számára kiállított számlákat, azonban az Ügyfélfiókon keresztül letöltött számlák nem tekinthetők hivatalos számlamásolatnak. Csak az eredetileg e-mailben kiküldött elektronikus számla rendelkezik minősített elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel. Ezért csak ez a számla jogosítja fel a Felhasználót a számla számviteli és adóügyi elszámolására. A kibocsátott számla Felhasználó általi további (üzleti) felhasználása kizárólagosan a Felhasználó felelőssége.
  5. A fizetést bankkártyával/hitelkártyával és/vagy a Felhasználó bónusz perceinek, DriveNow kreditjeinek vagy utalványának beszámításával és/vagy banki átutalással lehet teljesíteni.
  6. A Felhasználó által a regisztráció során megadott fizetési adatokat kell alkalmazni minden fizetési kötelezettség teljesítésére (például: regisztrációs díj, közlekedési szabályok megsértéséhez kapcsolódó díjak, úthasználati díj fizetésének elmaradása, kötbér, stb.).
  7. Fizetés bankkártyával
   1. A Felhasználó bármelyik bank által kibocsátott Visa, MasterCard vagy Diners Club típusú bankkártyával/hitelkártyával fizethet és azt regisztrálhatja. A Felhasználónak és az Ügyfélfiók vagy a bankkártya/hitelkártya tulajdonosának ehhez hozzá kell járulnia.
   2. A DriveNow bármikor kérheti a Felhasználótól annak megfelelő, személyazonosításra alkalmas dokumentumokkal való igazolását, hogy ki a bankkártya/hitelkártya tulajdonosa és hogy a Felhasználó a megfelelő hozzájárulással/meghatalmazással rendelkezik. A DriveNow jogosult a bankkártya/hitelkártya adatok ellenőrzésére, ezt a Felhasználó regisztrációjának jóváhagyását megelőzően személyes egyeztetés keretében is elvégezheti.
   3. A DriveNow kizárja a felelősségét abban a vonatkozásban, ha a Felhasználó más nevére szóló bankkártya/hitelkártya adatokat ad meg. Az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.
   4. A bérlés befejezését követően a rendszer elektronikus üzenet formájában tájékoztatja a Felhasználót a bérleti esemény tényleges díjairól. Amennyiben a ténylegesen felmerült díjakat nem fedezi a foglaláskor zárolt óvadék összege, a különbözet értékével megegyező összegben újbóli zárolás történik az ügyfél folyószámláján. Sikertelen zárolási kísérlet után ezt a folyamatot az elszámoló rendszer többször automatikusan megismétli, lehetőséget biztosítva a Felhasználónak arra, hogy a szükséges összeget elhelyezze a folyószámláján. Számlazárást követően, amely a bérleti esemény befejezését követő második napon történik, már nincs lehetőség a bankkártyával történő automatikus fizetésre. Ebben az esetben a számla kifizetése kizárólagosan a Felhasználó által kiállított átutalási megbízással lehetséges. Az esedékes díjak DriveNow számlájára történő jóváírásáig Felhasználó fiókja blokkolásra kerül.
  8. Bónuszpercek
   1. A DriveNow bónuszperceket állapíthat meg és adhat a Felhasználónak. Bónuszperceket általánosan és egyedileg is meg lehet határozni.
   2. A DriveNow megvonhatja a Felhasználó javára már megállapított bónuszperceket, különösen akkor, ha
    1. az esedékességkor nem kerül sor a Felhasználó számlájának kiegyenlítésére;
    2. a Felhasználó nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglalt bármely tájékoztatási kötelezettségeinek;
    3. balesetből vagy egyéb eseményből kifolyólag előre láthatóan magasabb fizetési kötelezettségek terhelik a Felhasználót.
   3. A Felhasználó bónusz perceket promóció eredményeként szerezhet meg. A promóciókra a jelen ÁSZF mellett a Promóciós Szabályzatban felsorolt különleges feltételek vonatkoznak. A bónuszpercek általában négy napon belül kerülnek jóváírásra. DriveNow a bónuszperceket beszámítja a fizetési kötelezettségbe a kiválasztott fizetési móddal való megterhelés előtt. A bónuszpercek mennyisége bármikor megtekinthető online az Ügyfélfiókban. A bónuszpercek automatikusan törlődnek, amikor a keretszerződés megszűnik, kivéve, ha a keretszerződést a DriveNow nem a Felhasználó mulasztása miatt szünteti meg.
  9.  DriveNow kreditek
   1. Szolgáltató DriveNow krediteket állapíthat meg és adhat a Felhasználónak. DriveNow krediteket általánosan és egyedileg is meg lehet határozni
   2. A DriveNow megvonhatja a Felhasználó javára már megállapított DriveNow krediteket, különösen akkor, ha
    a) az esedékességkor nem kerül sor a Felhasználó számlájának kiegyenlítésére
    b) balesetből vagy egyéb eseményből kifolyólag előre láthatóan magasabb fizetési kötelezettségek terhelik a Felhasználót.
    c) Felhasználó nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglalt bármely tájékoztatási kötelezettségeinek;
   3. Felhasználó DriveNow krediteket promóció eredményeként szerezhet meg. A promóciókra jelen ÁSZF mellett a Promóciós Szabályzatban felsorolt különleges feltételek vonatkoznak. A DriveNow kreditek általában négy napon belül kerülnek jóváírásra. DriveNow a DriveNow krediteket beszámítja a fizetési kötelezettségbe a kiválasztott fizetési móddal való megterhelés előtt. A DriveNow kreditek értéke bármikor megtekinthető online az Ügyfélfiókban. A DriveNow kreditek automatikusan törlődnek, amikor a keretszerződés megszűnik, kivéve, ha a keretszerződést a DriveNow nem a Felhasználó mulasztása miatt szünteti meg.
   4. DriveNow kreditek nem használhatóak fel a
    a) 10.9 pontban részletezett közigazgatási szabálysértésekkel kapcsolatban kibocsátott számlák valamint a 
    b) mindekor hatályos díjszabás „Egyéb szolgáltatási díjak, szabálysértések díjai” részében felsorol díjköteles szolgáltatások 
    részben vagy egészben történő megfizetésére.
   5. Minden egyes DriveNow kredit beváltáskor 1 Ft értékben kerül elszámolásra.
  10. Óvadék
   1. A DriveNow nem köteles az óvadék összegét a Felhasználó egyéb (pénz)eszközeitől elkülönítve tartani. Az óvadék után kamat nem jár.
   2. Amennyiben a foglalást követően azért nem jön létre bérleti szerződés mert a foglalás Felhasználó vagy DriveNow által törlésre kerül, az óvadékként zárolt összeg további foglaláshoz felhasználható, ennek hiánya esetén 24 órán belül feloldásra kerül.
   3. A DriveNow a felek között létrejövő egyedi bérleti szerződést követő számla kiállításának időpontjában feloldja az óvadékot, illetve annak megmaradt részét, erről a kártyaelfogadó szolgáltatóján keresztül automatikus üzenetben értesíti Felhasználó számlavezető pénzintézetét. A feloldási értesítő további feldolgozására a Felhasználó regisztrált bankkártyáját kibocsátó pénzintézet üzletszabályzata vonatkozik.
   4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a DriveNow jogosult a kára teljes rendezéséig az óvadékot zárolás alatt tartani, illetve abból a kárigényét kielégíteni.
   5. Az óvadék a gépjárműben az egyedi bérleti szerződés időtartama alatt más által nem fedezett, a DriveNow-nak okozott károk, valamint az egyedi bérleti szerződés időtartama alatt a járművel elkövetett szabályszegésekért, szabálysértésekért fizetendő bírságok és büntetések biztosítására szolgál.
   6. A Felhasználó elfogadja, hogy már a foglalás megkezdésével a Felhasználó által megadott bankkártyához/hitelkártyához tartozó bankszámlán a mindenkor hatályos díjszabásban meghatározott összeg kerül óvadékként zárolásra/blokkolásra (előengedélyezési tranzakció összege).
  11. Az üzleti ügyfelek a fizetést banki átutalással vagy bankkártyával/hitelkártyával teljesíthetik.
  12. A bankkártya megterhelésével, a bankkártyás/hitelkártyás fizetéssel, illetve az átutalással kapcsolatban felszámított használati vagy egyéb díjak és közterhek megfizetésének kötelezettsége kizárólag a Felhasználót terheli.
 14. Tankolás. Üzemanyagkártya
  1. Amennyiben lehetséges, az üzemanyagkártyát a partner üzemanyag kutakon kell tankolásra használni. Nem-partner üzemanyagkúton a tankolás csak akkor megengedett, ha előtte egyeztetnek a DriveNow-val és az ehhez kifejezett hozzájárult.
  2. A Felhasználó nem használhatja az üzemanyagkártyát más jármű tankolására, mint amely DriveNow járműhöz az üzemanyagkártya tartozik. A járművet tilos prémium üzemanyagokkal tankolni (pl. OMV MaxxMotion).
  3. A Felhasználó a benzinnel/gázolajjal működő járműbe a saját költségén a jármű típusának megfelelő üzemanyagot tankolhat. A Felhasználó az általa tankolt üzemanyag költségét nem érvényesítheti a bérleti díjban, nem számolhatja el a DriveNow-val szemben.
  4. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a Felhasználó nem a járműre előírt típusú üzemanyagot tankolt, köteles az ebből eredő kárt a DriveNow-nak megtéríteni.
 15. A keretszerződés időtartama. Megszűnés. Felfüggesztés
  1. A keretszerződés határozatlan időre jön létre, és mindkét fél bármikor megszüntetheti rendes felmondással, írásban, 14 napos felmondási idő figyelembevételével az adott naptári hónap végére. A felmondást e-mailben vagy postai úton írásban, tértivevényes levélben kell a másik fél részére eljuttatni. A DriveNow a keretszerződés megszűnésének napján a Felhasználó DriveNow Ügyfélfiókját törli. A keretszerződés a DriveNow Ügyfélfiók törlésével megszűnik.
  2. Ez nem érinti a szerződő felek azon jogát, hogy súlyos indokkal, különösen a szerződés súlyos megszegése miatt azonnali hatállyal megszüntessék a keretszerződést.
  3. Súlyos indoknak minősülnek különösen az alábbi esetek:
   1. ha a Felhasználó jogosulatlan harmadik félnek engedi át a jármű vezetését;
   2. ha a Felhasználó nem tartja be a KRESZ előírásait;
   3. ha a Felhasználó fizetési késedelembe esik;
   4. ha csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás indul a Felhasználó ellen, vagy a Felhasználó egyébként fizetésképtelenné válik;
   5. ha a Felhasználó erősen szennyezetten adja át a járművet további bérlésre;
   6. ha a Felhasználó nem megfelelően vagy törvényellenesen használja a járművet;
   7. ha a keretszerződés fenntartása észszerűtlen, például a bérlési igények szokatlan gyakorisága miatt (vö. ÁSZF 6.1.5. pont);
   8. ha a Felhasználó szándékosan megkárosítja a járművet;
   9. ha a Felhasználó vétkesen elfedi vagy megpróbálja elfedni a jármű károsodását;
   10. ha a Felhasználó a járművet szándékos bűncselekmény elkövetéséhez használja;
   11. ha a Felhasználó helytelen adatokat ad meg a keretszerződéshez vagy tényeket hallgat el;
   12. ha a Felhasználó a gépkocsit alkohol vagy kábítószer befolyása alatt vezette;
   13. ha a Felhasználó visszaél a Promóciós Szabályzatban definiált „Baráti ajánlás” feltételeivel;
   14. ha a Felhasználó visszaél az Ügyfélfiókjával vagy az Alkalmazást futtató mobil eszközt jármű bérlése céljából más személynek használatba adja;
   15. ha a Felhasználó egyszerre háromnál több eszközről van bejelentkezve egy Ügyfélfiókba, és nem reagál megfelelően a DriveNow intézkedéseire/utasításaira, mivel ebben az esetben a DriveNow azt feltételezi, hogy visszaélnek az Ügyfélfiókkal.
  4. Az azonnali hatályú felmondást indokolni kell.
  5. A felmondás elküldhető elektronikus szöveg formájában (például e-mailben) vagy postai úton.
  6. A DriveNow a tények kivizsgálásáig felfüggesztheti a keretszerződést és/vagy az egyedi bérleti szerződést, ha úgy gondolja, hogy a 15.3. pont alapján súlyos felmondási ok áll fenn.
  7. Az elektronikus járműkulcs felfüggesztésre kerül a keretszerződés megszűnésekor.
  8. A Felhasználó felfüggesztése esetén erről őt e-mailben vagy levélben azonnal értesíteni kell. Amennyiben bűnügyi nyomozás folyik, a DriveNow nem köteles értesíteni a Felhasználót a felfüggesztés okáról.
  9. keretszerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén az annak alapján létrejött minden egyedi bérleti szerződés megszűnik.
 16. Tiltólista
  1. Amennyiben a Felhasználó súlyos szerződésszegést követ el, a DriveNow jogosult arra is, hogy a szerződésszegő Felhasználót a felmondással egyidejűleg tiltólistára helyezze.
  2. A tiltólistára helyezett korábbi Felhasználó sem keretszerződést, sem egyedi bérleti szerződést nem köthet a DriveNow-val.
  3. A tiltólistára helyezés időtartama a DriveNow döntésétől függ. A tiltólistára helyezés következményei visszavonásig, de legkésőbb a felmondáskor meghatározott időtartamig hatályosak. A tiltólistára helyezés felmondáskor meghatározott időtartamnál korábbi megszűnéséről a DriveNow külön értesíti a korábbi Felhasználót.
  4. A tiltólistára helyezett korábbi Felhasználó az írásbeli bejelentésre vonatkozó szabályok szerint bármikor kérelmezheti, hogy a tiltólistáról töröljék. A DriveNow a kérelemről hozott döntéséről egy hónapon belül értesíti a kérelmezőt. A DriveNow a döntését nem köteles indokolni.
  5. A tiltólistára helyezés időpontjától vagy a tiltólistáról való törlés iránti legutóbbi kérelmétől számított három hónapon belül benyújtott kérelmet a DriveNow nem köteles érdemben vizsgálni.
 17. Adatkezelés
  1. A keretszerződés és az egyedi bérleti szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez a DriveNow jogosult a Felhasználó olyan személyes adatainak gyűjtésére, kezelésére és felhasználására, mint például a név, cím, születési dátum, lakcím, e-mail cím, banki adatok és mobiltelefon szám, továbbá az olyan szerződéses adatokat, mint például az indulási hely és a célállomás, az indulási idő és az érkezési idő és a használat időtartama. Ezen adatkezelés jogalapja – többek között – a(z)
   1. GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont;
   2. 1988. évi I. tv. (Kktv.) 5. §;
   3. 1997. évi CLV. tv. (Fgytv.) 17/A-17/C. §;
   4. 1999. évi LXXXIV. tv. (Kknytv.) 34. §;
   5. 2001. évi CVIII. tv. (Ektv.) 13/A. §; és
   6. 2012. évi II. tv. (Szabstv.) 220. §;
   7. 2012. évi XLI. törvény (Szsztv.)
   által előírt feladatok teljesítése, illetőleg az ezekben foglalt jogszabályi felhatalmazás.
  2. A DriveNow a szerződéses adatok kezelését, főleg az aktuális tartózkodási hely meghatározását és megjelenítését, a Google Maps API segítségével végzi, ami elengedhetetlen a DriveNow valamennyi Szolgáltatásának működéséhez és teljes biztosításához. Ha a DriveNow szerződéses adatokat küld a Google-nak, az csak anonimizált formában történik. Ezen adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és pontján alapul.
  3. A DriveNow jogosult a Felhasználó egyéb olyan személyes adatainak kezelésére, amelyek megkönnyíthetik a kapcsolattartást, illetőleg a DriveNow szolgáltatásainak igénybevételét (pl. személyi igazolvány/útlevél száma; stb.).
  4. A Felhasználó a keretszerződésben nyilatkozik arról, hogy személyes adatainak kezelését tudomásul veszi és ahhoz kifejezetten hozzájárul.
  5. A Felhasználó adatai csak akkor használhatók közvetlen üzletszerzés, tudományos, közvélemény- vagy piackutatási célra, ha ahhoz a Felhasználó előzetesen kifejezetten hozzájárult.
  6. Hibák vagy mulasztások azonosítása és elhárítása céljából, továbbá az olyan visszkereseti igények kezelésére, amikért a DriveNow mint üzembentartó felelős lehet, a BMW AG (Petuelring 130, 80788 München) jogosult arra, hogy a DriveNow nevében az alábbi műszaki adatokat gyűjtse, kezelje és felhasználja: gyorsulás, sebesség, motor fordulatszáma, vezetési mód, lassítás, valamint az egyes utak során történt eseményekhez kapcsolódó adatok. Ezeket az adatokat a BMW AG a fenti célokra kezeli, elkülönítve a 17.1. pontban meghatározott adatoktól, és azokat álnevesített formában küldi meg a DriveNow-nak. Csak a DriveNow tudja azonosítani a Felhasználót járművezetőként a 17.1. pontban meghatározott adatokkal való összekapcsolás révén. Ezen adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontján alapul.
  7. Emellett a BMW AG abból a célból gyűjti, kezeli és használja fel a 17.6. pontban meghatározott műszaki adatokat, hogy a DriveNow nevében kiszámítsa a vezetési stílus pontszámot. Ezeket az adatokat a BMW AG a fenti célokra kezeli, elkülönítve a 17.1. pontban meghatározott adatoktól, és azokat álnevesített formában küldi meg a DriveNow-nak. Csak a DriveNow tudja azonosítani a Felhasználót járművezetőként a 17.1. pontban meghatározott adatokkal való összekapcsolás révén. Ezt a DriveNow arra használja, hogy megállapítsa az esetleges szerződésszegő és/vagy a közúti közlekedési szabályokat megszegő használatot, amiért a DriveNow mint a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó lenne felelős. Ezen adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontján alapul.
  8. A DriveNow adatokat csak akkor ad át harmadik személynek, ha az a keretszerződés vagy az egyedi bérleti szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy ha a Felhasználó hozzájárult. A DriveNow személyes adatot állami szervekkel, például a szabálysértési vagy büntetőügyben nyomozó hatóságokkal, csak a törvény által megengedett keretben közöl. Emellett a Felhasználó személyes adatai átadhatók jogos érdek alapján olyan személynek, aki igényt érvényesít a DriveNow-val mint a jármű forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartójával szemben a Felhasználó által elkövetett közlekedési szabálysértés miatt. A jogos érdek abból a tényből fakad, hogy a DriveNow számára nincs más mód a kár elhárítására, mivel a Felhasználó neve nem ismert az igényt érvényesítő személy számára.
  9. Az adatok továbbíthatók harmadik félnek a következő esetekben:
   1. az illetékes hatóságoknak,
   2. a biztosító társaságoknak,
   3. jogszabályi kötelezettség alapján;
   4. a Felhasználó írásbeli engedélyével.
  10. Az adatokat a DriveNow egyéb célra nem adhatja tovább.
  11. A jelen fejezetben leírt adatkezelést részben a DriveNow által igénybe vett szolgáltatók végzik. A DriveNow szerződés útján biztosítja, hogy a Felhasználó személyes adatait csak a DriveNow által adott utasítások alapján és a DriveNow ellenőrzése alatt kezeljék.
  12. A Felhasználó további adatvédelmi információt talál a Weboldalon elérhető adatkezelési szabályzatban és az Alkalmazásban.
  13. A DriveNow az Ügyfélszolgálathoz érkező telefonhívások esetén a hívás megkezdésekor utal arra, hogy a vele folytatott beszélgetés rögzítésre kerül az esetleges félreértések tisztázásához. Tájékoztatást ad arról is, hogy amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a beszélgetés rögzítésével, úgy választhatja az interneten történő kommunikációt.
 18. A DriveNow járműadatbázis és alkalmazás használati feltételei
  1. A Felhasználó különböző helyeken megtekintheti a DriveNow járművek adatait és elhelyezkedési adatait, beleértve az Alkalmazásban levő térképes nézetet. Megengedett az adatok automatikus átmeneti tárolása a Felhasználó saját adatkijelzőjén, például a böngészőben vagy az Alkalmazás gyorsítótárában. Tilos a jármű részletes és helymeghatározó adatainak bármilyen más magán- vagy kereskedelmi sokszorosítása, terjesztése, nyilvános közzététele vagy nyilvánosságra hozatala, ha az ilyen sokszorosítás, terjesztés, nyilvános közzététel vagy nyilvánosságra hozatal nem csak az adatbázis kisebb részeihez kapcsolódik a típus és a terjedelem szempontjából. Ez nem érinti a szerzői jogi törvény 84/C. §-ában meghatározott szabad tudományos és oktatási célú felhasználási jogokat, továbbá a bírósági vagy hatósági eljárásokban való felhasználást. A digitális térképekre vonatkozó jogok tulajdonosa a megfelelő térképszolgáltató. Ennyiben az adott szolgáltató által kiadott felhasználási feltételeket kell alkalmazni, amelyek megismerhetők a térképben levő információ alapján.
  2. Tilos a járműadatbázis és/vagy az Alkalmazás visszafejtéssel, visszamodellezéssel (reverse engineering) vagy egyéb módon történő információ-technológiai manipulációja és lemásolása. Ezen tilalom megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a belőle eredő minden kár megtérítésének kötelezettsége a Felhasználót terheli.
 19. Ügyfélszolgálat. Panaszkezelés
  1. Ügyfélszolgálat

   Az Ügyfélszolgálat

   1. címe: 1055 Budapest, Vajkay u. 1. (személyes ügyfélszolgálat);
   2. telefonszáma: +36 1 345 1700 (telefonos ügyfélszolgálat);
   3. e-mail címe: kozpont@drive-now.hu;
   4. nyitvatartási ideje: a személyes ügyfélszolgálat Weboldalon közzétett nyitvatartási ideje, kivéve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaszüneti napokat.
  2. Panaszkezelés
   1. A Felhasználó panaszával vagy észrevételével írásban vagy szóban a DriveNow-hoz fordulhat a fenti postai vagy e-mail címen, illetve telefonszámon. A DriveNow a személyes és telefonos Ügyfélszolgálat igénybevétele során a beszélgetést a panasz, illetve ennek kezelése esetleges fogyasztói jogvita kapcsán szükséges pontos visszaidézése érdekében rögzíti.
   2. A panaszkezelés részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) tartalmazza.
 20. Általános rendelkezések és joghatóság
  1. Értesítések
   1. Írásbeli értesítés: Amennyiben az ÁSZF, a keretszerződés vagy az egyedi bérleti szerződés írásbeli bejelentési kötelezettséget ír elő, akkor:
    1. a Felhasználó ezen kötelezettségének úgy tehet eleget, hogy az írásbeli értesítést ajánlott küldeményként, tértivevény szolgáltatással postázza a DriveNow Ügyfélszolgálatának címére;
    2. a DriveNow ezen kötelezettségének úgy tehet eleget, hogy az írásbeli értesítést a Felhasználóra keretszerződésében feltüntetett levelezési címére, ennek hiányában lakóhelyének címére, ajánlott küldeményként, tértivevény szolgáltatással postázza.
   2. A DriveNow Ügyfélszolgálatának címére, illetve a Felhasználóra vonatkozó keretszerződésben megjelölt levelezési címre a fentiek szerint postázott értesítések a második sikertelen kézbesítési kísérletet követő ötödik naptári napon kézbesítettnek minősülnek akkor is, ha a tértivevény „nem kereste”, „elköltözött”, „cím nem azonosítható” vagy „nem vette át” jelzéssel érkezett vissza.
   3. Személyes bejelentés: Amennyiben az ÁSZF, a keretszerződés vagy az egyedi bérleti szerződés személyes bejelentési kötelezettséget ír elő, akkor a Felhasználó ügyfélfogadási időben az Ügyfélszolgálaton, szóban tehet eleget ezen kötelezettségének.
   4. Haladéktalan értesítés: Amennyiben az ÁSZF, a keretszerződés vagy az egyedi bérleti szerződés haladéktalan értesítési kötelezettséget ír elő, akkor a Felhasználó az Ügyfélszolgálat telefonszámának felhívásával, szóban tehet eleget ezen kötelezettségének.
   5. Minden egyéb értesítési, tájékoztatási, közlési, jelzési vagy bejelentési kötelezettség a Weboldalon vagy az Alkalmazáson keresztül vagy, ilyen lehetőség hiányában, e-mail útján teljesítendő. A Felhasználó felelős azért, hogy a szerződéskötéskor és a Szolgáltatás igénybevétele során mindenkor biztosítsa az általa megadott e-mail cím érvényességét, működőképességét és hozzáférésének kizárólagosságát. A jelen pont szerinti, e-mail útján megtett bejelentéseket a Felek a feladást követő munkanapon kézbesítettnek tekintik, feltéve, hogy azokat a Felhasználó a DriveNow jelen ÁSZF fejlécében szereplő e-mail címére, a DriveNow pedig a Felhasználó által megadott e-mail címre küldte meg. A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a DriveNow az e-mail útján megküldött értesítéseket cégszerű aláírás és ezt helyettesítő azonosítás nélkül küldi meg, és az e-mail útján megküldött értesítések kézbesítésére vonatkozó fenti szabályokat ezzel együtt elfogadja. Az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően e-mail útján megtett értesítések vonatkozásában a Felek bíróságok vagy hatóságok előtt nem hivatkozhatnak az írásbeli dokumentumokkal szemben támasztott követelmények teljesülésének elmaradására.
   6. A Felek kötelesek a Szolgáltatás igénybevétele szempontjából jelentős bármely tény, adat, körülmény vagy információ felmerülése esetén legkésőbb a tény, adat, körülmény vagy információ felmerülését követő naptári napon tájékoztatni egymást.
   7. A DriveNow köteles a Felhasználót megfelelő időben, előzetesen értesíteni a Szolgáltatás esetleges kimaradásáról, illetve ennek okáról és várható időtartamáról.
  2. Beszámítás. Engedményezés
   1. A Felhasználó csak akkor jogosult beszámítással élni a DriveNow vevőkövetelésével szemben, ha a viszontkövetelését bíróság jogerősen megállapította vagy azt a DriveNow nem vitatja vagy elismeri. Más DriveNow cégekkel szembeni beszámítás nem lehetséges.
   2. A Felhasználónak csak akkor és annyiban van visszatartási joga, ha és amennyiben a viszontkövetelése ugyanazon a szerződésen alapul.
   3. A Szolgáltatás igénybevétele kapcsán a Felek között fennálló jogviszonyból eredő követelést a Felhasználó kizárólag a DriveNow előzetes hozzájárulásával engedményezhet vagy ruházhat át harmadik személyre.
  3. Alkalmazandó jog

   Erre az üzleti kapcsolatra Magyarország joga az irányadó. A keretszerződés és az egyedi bérleti szerződések teljesítési helye Magyarország, tekintettel a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvényben (93. §) foglaltakra is.

  4. Illetékesség
   1. A jelen az ÁSZF-fel és/vagy a keretszerződéssel és/vagy az egyedi bérleti szerződéssel kapcsolatos bárminemű jogvita eldöntésére – hatáskörtől függően – a Felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét, figyelemmel a fogyasztónak minősülő ügyfelekre vonatkozóan a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 26. § (1) bekezdésében, illetve 27. § (5) bekezdésében megfogalmazott tilalmakra.
   2. Ugyanezt kell alkalmazni, ha a Felhasználó nem rendelkezik általános illetőséggel Magyarországon, vagy a keretszerződés megkötése után másik országba költözik vagy a lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye a per megindításakor nem ismert.
  5. Szóbeli kiegészítő megállapodások nem kerültek megkötésre. A jelen szerződés bármilyen módosítása vagy kiegészítése kizárólag írásban történhet. Ez a követelmény teljesíthető e-mailben is.
  6. Ha a jelen szerződés egy vagy több rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a szerződés többi rendelkezésének érvényességét vagy végrehajthatóságát. A DriveNow és a Felhasználó vállalja, hogy bármilyen hiányosságot a szerződő felek célja és feltételezett akarata szerint pótol.
  7. A jelen ÁSZF magyar és angol nyelven készült. Bármilyen eltérés esetén a magyar változat az irányadó.
  8. Mellékletek

   Az alábbi mellékletek az ÁSZF, és így – az abban foglaltak megfelelő alkalmazása mellett – a Felek közötti jogviszony elválaszthatatlan részét képezik:

   1. számú melléklet: Díjszabás

   2. számú melléklet: Keretszerződés minta

   3. számú melléklet: Promóciós szabályzat

   4. számú melléklet: Tájékoztató a biztosító fizetési kötelezettség alóli mentesülés különös feltételeiről

 

Korábban hatályos Általános Szerződési Feltételek:
ASZF_DNBUD_2019.04.11

ASZF_DNBUD_2019.07.29

ASZF_DNBUD_2019.08.16