DriveNow carsharing

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Yleistä

Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä tietosuoja-asetus) sekä kansallisen tietosuojalain edellyttämiä tietoja yhtäältä rekisteröidylle, kuten rekisterinpitäjän asiakkaalle tai henkilöstölle, ja toisaalta valvovalle viranomaiselle.

 

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

OP Co-ride Oy

Postiosoite: PL 308, 00013 OP

Käyntiosoite: Gebhardinaukio 1 00510 HELSINKI.

 

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Lauri Tolvas

Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@drive-now.fi

 

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

OP Ryhmän tietosuojavastaava

OP Ryhmä

Postiosoite: PL 308, 00013 O

Sähköpostiosoite: tietosuoja@op.fi

 

4. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

OP Co-ride Oy:n asiakasrekisteri koskien DriveNow-Service palvelua

Rekisteröityjä ovat nykyiset ja potentiaaliset yksityis- ja yritysasiakkaat.

 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

5.1 Käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietojen käyttötarkoituksiin kuuluvat:

- asiakaspalvelu sekä asiakassuhteen hoito ja kehittäminen, mukaan lukien asiakasviestintä ja asiakastilaisuudet, sekä uutiskirjeet
- palvelujen tuottaminen ja toimittaminen sekä kehittäminen ja laadunvarmistus
- liiketoiminnan kehittäminen
- palvelujen käytön seuranta ja analysointi sekä asiakkaiden segmentointi, jotta rekisterinpitäjä pystyy tarjoamaan käyttäjille muun muassa personoitua sisältöä palveluissa
- mielipide ja markkinatutkimukset
- kilpailuiden ja markkinointiarjapaisten järjestäminen
- suoramarkkinointi
- markkinoinnin ja mainonnan kohdentaminen
- lakiin perustuvien sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen
- riskienhallinta
- palvelujen turvallisuuden varmistaminen ja väärinkäytösten selvittäminen

 

Rekisterin piiriin kuuluva henkilötietojen käsittely sisältää profilointia ja automaattista päätöksentekoa. Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa näitä tietoja käyttämällä arvioidaan tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Esimerkiksi henkilötietoja voidaan käyttää tuotteiden ja palvelujen markkinointiin sekä markkinatutkimuksiin suostumuksella tai kun sen on muuten sallittua. Henkilötietoja voidaan käyttää tuotteiden ja palveluden tekemisessä henkilökohtaisemmiksi ja kohdennetummiksi, esimerkiksi tekemällä suosituksia ja näyttämällä asiakkaille kohdennettuja sisältöjä palvelussa. Automaattinen päätöksenteko tarkoittaa, että sinua koskeva päätös tehdään täysin automaattiseen tietojenkäsittelyyn perustuen.

5.2 Käsittelyn oikeusperusteet

Alla on kuvattu rekisterin käyttämät henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet sekä esimerkkejä kullakin perusteella suoritettavasta käsittelystä.

Oikeusperuste

Esimerkki

Sopimussuhde tai sopimuksen tekemistä edeltävät toimenpiteet

Rekisterissä käsitellään henkilötietoja sopimukseen perustuen rekisteröidyn hankkiman DriveNow-Service palvelun tarjoamiseksi ja toimittamiseksi.

Suostumus

Asiakkaan sijaintitietojen käsittely perustuu asiakkaan nimenomaiseen suostumukseen. Asiakkaan puhelinmallista riippuen sovellus pyytää myös suostumusta puhelimen kameran (iOS ja Android) ja kuvatiedostojen (Android) käyttöön, koska palvelu edellyttää kuvan ottamista ajokortista.

Suostumusta voidaan pyytää sähköistä suoramarkkinointia varten.

Lakisääteinen velvoite

OPlla on oikeus käyttää esimerkiksi ajoneuvon sijaintitietoja onnettomuuksien toteamiseksi ja ryhtyä toimenpiteisiin tietoa hyväksi käyttäen, kuten esimerkiksi hälyttää apua paikalle.

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Suoramarkkinointi asiakkaille ja sähköinen suoramarkkinointi yritysasiakkaille perustuvat pääosin oikeutettuihin etuihin.

Myös liiketoiminnan kehittäminen perustuu pääosin oikeutettuihin etuihin.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja muihin OP Ryhmän yhteisöjen henkilörekistereihin oikeutetun edun perusteella. Oikeutettujen etujen käyttö perustuu asiakassuhteeseen.

 

6. Henkilötietoryhmät

Henkilötietoryhmä

Ryhmän tietosisältö

Perustiedot

Yksityisasiakkaan etu- ja sukunimi, arvonimi, syntymäpäivä, yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, osoite, asuinmaa), Yritysasiakkaan yhteystiedot

Asiakkuustiedot

Asiakkuuden ja potentiaalisen asiakkuuden yksilöivät ja luokittelevat tiedot, kuten yritysasiakkuus. Asiakkaan ja OP Co-ride Oy:n/DriveNow:n välisen sopimussuhteen luokitus- ja vastuutiedot, tiedot asiakkaan ajokortista. luottokorttitiedot, tieto asiakkaan palveluun valitsemasta kaupungista.

Suostumukset

Rekisteröidyn antamat, henkilötietojen käsittelyä koskevat suostumukset ja kiellot, kuten esimerkiksi markkinointiin liittyvät suostumukset.

Sopimus- ja tuotetiedot

Asiakkaan ja OP Co-ride Oy:n/ DriveNow:n välisen sopimuksen tiedot ja OPn tuotteiden ja palveluiden tiedot.

Asiakastapahtumatiedot

Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tehtävät ja tapahtumat, kuten vuokraus- ja laskutustiedot. Ajoneuvon varausta koskevat tiedot (varauksen päivämäärä, varauksen kellonaika, varauksen osoite, rekisterinumero, varauksen kesto) Ajoneuvon käyttöä ja vuokrausta koskevat tiedot kuten tiedot noudosta ja palautuksesta (aika ja paikka), mittarilukemasta ja akun varauksesta sekä tiedot mahdollisista lisämaksuista sekä ajetuista ja pysäköidyistä minuuteista sekä auton tankkausta ja latausta koskevat tiedot, sekä tietoja ajotavasta.

Kiinnostuksen kohteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot mieltymyksistään

Käyttäytymistiedot (ml. evästeillä ja muilla vastaavilla teknologioilla kerätyt tiedot)

Rekisteröidyn verkkokäyttäytymisen ja palvelujen käytön seuranta esimerkiksi evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla. Kerättyjä tietoja voivat olla esimerkiksi käyttäjän selailema sivu, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, kanava, kuten sovellus, mobiiliselain tai internetselain, selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.

Tallenteet ja viestien sisältö

Erimuotoiset tallenteet ja viestit, joissa rekisteröity on osapuolena, esimerkiksi puhelutallenteet

Sijainti- ja sensoridata

Rekisteröidyn sijainnin seuranta ja sensoreilla kerätty tieto rekisteröidystä

Tekniset tunnistamistiedot

Laitteen tai sovelluksen määrittämä tunniste, jonka avulla laitteen tai sovelluksen käyttäjä on tunnistettavissa käyttämällä tarvittaessa lisätietoja

 

7. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

7.1 Tietojen luovutuksensaajat

Kerättyjä henkilötietoja luovutetaan DriveNow GmBH & Co-yhtiölle Drive Now Service -palvelun toteuttamiseksi. DriveNow:n suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn voi tutustua osoitteessa:  https://www.drive-now.com/de/en/privacy. DriveNow:n tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat privacy@drive-now.com.

Kerättyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa OP Ryhmän sisällä lainsäädännön sallimissa puitteissa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lain sallimissa puitteissa viranomaisille, Suomen verohallinnolle. Verohallinnolle toimitetaan vuosi-ilmoituksia rekisterinpitäjän asiakkaista.

Luovuttaessaan rekisteriin kuuluvia henkilötietoja rekisterinpitäjä ottaa huomioon velvoittavan lainsäädännön vaatimukset, ml. rekisterinpitäjään kohdistuvat salassapitovelvoitteet.

7.2 Tietojen siirto alihankkijoille

Rekisterinpitäjä käyttää alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja sen lukuun. Rekisterinpitäjä tekee tällaisten alihankkijoiden kanssa asianmukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset.

Alihankkijat tuottavat rekisterinpitäjälle mm. tietoteknisiä palveluja. Osa käytetyistä alihankkijoista on muita OP Ryhmän yhteisöjä.

7.3 Kansainväliset tiedonsiirrot

Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita ja tietoja siirretään rajatusti EU:n / ETA:n ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä myös luovuttaa henkilötietoja EU:n / ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n / ETA:n ulkopuolelle tapahtuu käyttäen tietosuojalainsäädännön mukaisia mallisopimuslausekkeita tai muuta lainsäädännössä sallittua siirtomekanismia, jolla taataan asianmukainen henkilötietojen suoja. Rekisterinpitäjä käyttää eräänä siirtomekanismina EU-komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita, jotka löydät osoitteesta: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

 

8. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti sopimussuhteen voimassaolon ajan. Sopimussuhteen päätyttyä tiedot poistetaan noin 4 vuoden kuluttua poistoprosessien mukaisesti. Mikäli sopimussuhde puretaan OP Co-riden aloitteesta konkurssin tai tietoturvaliitännäisen syyn vuoksi, tiedot poistetaan noin 5 vuoden kuluttua poistoprosessien mukaisesti. Tiedot voidaan myös anonymisoida niin, että yksittäistä asiakasta ei voida enää tunnistaa tiedoista.

Potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee korkeintaan vuoden ajan laskettuna siitä, kun rekisteröity viimeksi aktiivisella toimenpiteellään on osoittanut kiinnostusta rekisterinpitäjän tuotteita tai palveluja kohtaan.

Rekisterinpitäjä voi käsitellä sopimussuhteen päätyttyä henkilötietoja suoramarkkinointitar-koituksiin soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten, kuten vakavaraisuuslaskentaa koskevan sääntelyn, noudattamiseksi

 

9. Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja kerätään myös, kun rekisteröity käyttää rekisterinpitäjän palveluja, kuten verkkopalveluja tai mobiilisovellusta.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lain sallimissa puitteissa myös kolmansien osapuolten rekistereistä, kuten:

- Väestörekisterikeskuksesta
- muiden viranomaisten pitämistä rekistereistä
- DriveNow GmBH & Coyhtiöltä
- muista OP Ryhmän yhteisöjen asiakasrekistereistä

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista.

Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallinnollisen maksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöskappaleista. Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että tiedot voidaan toimittaa tietoturvallisella tavalla.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan ja hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi myös itse korjata tietojaan oman asiakastilinsä kautta, tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Pääsääntöisesti poistot suoritetaan 2 arkipäivän kuluessa siitä, kun pyyntö on käsitelty. Mikäli tietojen käsittelylle on esimerkiksi lainsäädännön velvoite, tai käsittely perustuu voimassa olevaan sopimukseen, ei tietoja voida poistaa, mutta tietyiltä osin niiden käyttöä voidaan estää.

Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.

Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

 

11. Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun suostumusperusteisen käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttaminen voi kuitenkin vaikuttaa palvelun käytettävyyteen ja toiminnallisuuksiin.

 

12. Miten rekisterin suojaus on järjestetty

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla. Se on huolellisesti arvioinut käsittelytoimiin liittyvät mahdolliset riskit ja ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin näiden riskien hallitsemiseksi. Turvallisuus- ja tietoturvakäytäntöjä päivitetään säännöllisesti vastaamaan teknologian kehitystä. Henkilötietoja siirtyminen tietokoneilta tai mobiililaitteista palvelun servereille tapahtuu aina cryptattuna (Transport Layer Security, TLS).

Rekisterinpitäjä on suojannut tiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti. Rekisterin suojauksessa käytetään mm. seuraavia keinoja:

- laitteistojen ja tiedostojen suojaus
- kulunvalvonta
- käyttäjien tunnistus
- käyttövaltuudet
- käyttötapahtumien rekisteröinti
- käsittelyn ohjeistus ja valvonta

Rekisterinpitäjä edellyttää myös alihankkijoiltaan ja muilta yhteistyökumppaneiltaan käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista suojaamista.

Palvelun käyttäjille lähettään myös automaattinen ilmoitus sähköpostin välityksellä, mikäli heidän DriveNow asiakastililleen kirjaudutaan uudelta laitteelta. Tätä tarkoitusta varten tallennetaan laitekohtainen ID asiakastietoihin. Tietoa käytetään vain tietoturvan parantamiseksi.

 

13. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tietosuojaselostetta saatetaan päivittää tietyin väliajoin. Kannustamme tutustumaan tietosuojaselosteeseen. Mikäli tietosuojaselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia ilmoitamme siitä rekisteröidyille tarkemmin, esimerkiksi sähköpostin välityksellä. Tämä tietosuojaseloste päivitettiin viimeksi 19.11.2018.

 

14. Muut tiedot

Rekisteröinti

Verkkosivuston kautta voi rekisteröityä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä kerätään nimi- ja yhteystiedot, syntymäaika, sähköpostiosoite, puhelinnumero, maksamiseen liittyviä tietoja, henkilön asettama PIN-koodi, salasana, sekä vastauksen tietoturvakysymyksiin. Näiden lisäksi kerätään rekisteröitymisen ajankohta sekä IP osoite.

Ajo-oikeuden todentaminen

PostIdent

Asiakas voi suorittaa pakollisen ajo-oikeuden todentamisen verkkosivuston kautta. Tunnistaminen tapahtuu verkossa Deutsche Post AGn kautta. Tämän vuoksi, asiakas ohjataan Detsche Post AGn sivuille, kun olet suorittamassa rekisteröitymistä palveluun. Mikäli Deutsche Post AGn palvelua käytetään, välitetään Deutsche Post AGlle nimitiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite ja kielitiedot. Deutsche Postin verkkosivujen kautta käynnistyy prosessi millä Deutsche Post AG tarkistaa ajokortin voimassaoloajan. Tähän vaaditaan älypuhelinta tai tietokoneen kameratoimintoa, sillä muun muassa ajokortista tulee ottaa ja lähettää kuva, ja videokuvatoiminnalla validoidaan ajokortin omistajan vastaavuus ajokortin kuvaan. Tulos ajo-oikeuden voimassa olosta lähetään DriveNowlle. Tarkempaa tietoa löydät: https://www.deutschepost.de/content/dam/dpag/html/ext/postid/Datenschutzhinweise.pdf.

DLCS

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös DLCS työkalua ajo-oikeuden varmentamiseen, joka on löydettävissä DriveNow palvelun verkkosivustolta. Tässä toiminnossa käytetään rekisteröinnissa annettuja henkilötietoja ja verrataan niitä asiakkaan lähettämään kopioon ajokortista (kuva tulee olla ajokortista edestä ja takaa). Tämän suorittaa DriveNown omat työntekijät. Kun ajo-oikeus on näin varmistettu, vain tähän tarkoitukseen käsitellyt henkilötiedot poistetaan.

Google Maps-sovellus

Ajoneuvon sijainnin ja lähimmän vapaan auton näyttämiseksi palvelu käyttää Google Maps API sovellusta. Google Mapsia käytetään myös näyttämään suunniteltu saapumissijainti ja jäljellä oleva aika saapumiseen ja ajoneuvon luovutukseen. Nämä tiedot lähetetään Googlelle anonyymisti siten, ettei yksittäistä asiakasta voida tunnistaa. Sovellus tallentaa ajoa koskevat sijaintitiedot sekä matkan keston. Ajoa koskevia sijaintitietoa ja matkan kestoa koskevaa tietoa ei lähetetä Googlelle. Tarkempaa tietoa Googlen käyttöehdot: https://policies.google.com/terms?hl=en, Google Maps/Google Earth käyttöehdot: https://www.google.com/intl/en-US_US/help/terms_maps.html ja Googlen tietosuojaseloste: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Evästeet

Mikä on eväste?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän laitteelle. Käytämme evästeitä selainten yksilöintiin ja verkkosivuilla vierailleiden selainten tunnistamiseen. Eväste siis kertoo meille onko käyttäjä vieraillut selaimellaan verkkosivullamme aiemmin. Evästeitä voidaan käyttää myös teknisistä syistä verkkosivuston toiminnallisuuksien varmistamiseen.

Käytämme sekä istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet ovat olemassa vain istunnon eli yhden asiointikerran ajan. Ne poistetaan automaattisesti, kun selain suljetaan.

Myös pysyvät evästeet ovat olemassa rajoitetun, pääsääntöisesti vuoden, määräajan: ne jäävät tietokoneelle myös istunnon loppumisen jälkeen määräajaksi, ellei kävijä poista niitä sitä ennen. Evästeet eivät vahingoita laitteita tai tiedostoja.

Kävijällä on mahdollisuus tyhjentää evästeet selaimelta ja nollata aikaisempiin käyttäytymistietoihin perustuva sisältöjen ja viestien kohdentaminen. 

Mitä evästeitä OP Co-ride käyttää?

Käytämme verkkosivustoillamme erilaisia analytiikkaratkaisuja, joiden avulla esimerkiksi seuraamme sivustojemme ja palveluidemme käyttöä sekä kohdennamme käyttäjille mainontaa. Verkkosivuston käytön analysoinnin ja evästeiden hyödyntämisen tarkoituksena on mahdollistaa henkilökohtaisempi palveluiden tarjoaminen sekä sivuston ylläpitäminen ja kehittäminen.

Tällä verkkosivulla käytettävät analytiikkaratkaisut hyödyntävät evästeitä. Palvelun käytöstä kerätään muun muassa seuraavia tilastollisia tietoja: kokonaiskävijä- ja sivunkatselumäärät, istuntojen määrät ja keskimääräiset kestot, palaako käyttäjä sivuille vai tuleeko hän sivuille ensimmäistä kertaa, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut, käytetyimmät hakusanat, suosituimmat sivut, käytetyt päätelaitteet, selainversiot ja yleisimmät palveluntarjoajat. Kerättyjä tietoja käytetään palvelun toimittamiseen, saumattoman käyttäjäkokemuksen tuottamiseen sekä palvelukehitykseen. Evästeiden avulla pystymme käytännössä yhdistämään kerätyt tiedot yksittäiseen selaimeen.

Sivuston käyttöä koskevien tietojen avulla voimme luoda kohderyhmiä ja parantaa niiden avulla kävijäkokemusta tarjoamalla kohdennettua sisältöä, kuten kävijöitä kiinnostavaa mainontaa sekä tilanteeseen sopivia viestejä.  Käytämme apunamme analytiikkaa, jotta pystymme muodostamaan kohdennukseen käytettäviä kohderyhmiä. Kohderyhmien avulla voimme kohdentaa mainontaa myös muiden julkaisijoiden palveluissa. Saatamme muodostaa kohderyhmiä myös yhteistyökumppaneidemme kanssa ulkopuolisilta sivustoilta kerättyihin kävijätietoihin perustuen. Tällöin varmistamme, että yhteistyökumppaneilla on oikeus luovuttaa tiedot meille.

Criteo

Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Ranska: Tämän tuotteen avulla mainontaa suoritetaan applikaatioiden ja sähköpostien välityksellä niille, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta tuotteistamme. Voimme jakaa tietoa kuten teknisiä indentifioreita rekisteröitymisestä verkkosivuilla tai CRM järjestelmistä luotteville mainoskumppaneille. Tämän avulla voidaan linkkittää laitteita tai ympäristöjä saumattoman palvelukokemuksen tarjoamiseksi. Tarkempaa tietoa: http://www.criteo.com/de/privacy

Taboola

Taboola Inc., 28 West 23rd Street 5th floor, New York, NY 10010, USA: Tämän tuotteen avulla seurataan mitä palveluita asiakkaat käyttävät ja millä sivuilla vierailevat. Tuote tukee käyttäjää löytämään sisältöjä kolmansien osapuolien sivustoilla. Evästeen avulla voidaan luoda pseudonyymejä käyttäjäprofiileja, jotka perustuvat laitetietoihin ja lokitietoihin. Tarkempaa tietoa: https://www.taboola.com/privacy-policy.

Outbrain

Outbrain UK Limited 39 W 13th Street, New York, NY 10011 USA: Tämän tuotteen avulla käyttäjää tuetaan löytämään sisältöjä kolmansien osapuolien sivustoilla. Tarkempaa tietoa: http://www.outbrain.de/legal/privacy-713/.

Google Re-marketing

Google AdWords, Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland: Tämän teknologian avulla voidaan asettaa automaattisesti luotuja ja markkinointikohderyhmien mukaisesti määriteltyjä mainoksia verkkosivustoila vierailujen perusteella. Mainokset perustuvat tuotteisiin ja palveluihin mitä on aikaisemmin katseltu tai millä vierailtu verkkosivustolla.

Google-käyttäjät voivat muokata tilinsä asetuksia kohdennettujen mainosten estämiseksi omalla Google-tilillään. Tarkempaa tietoa: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google AdWords

Google AdWords, Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland: Nämä mainokset näkyvät, kun verkkosivustoilla, jotka kuuluvat Googlen mainosverkostoon, käytetään hakutoiminnallisuutta. Tämän kautta saadaa myös tietoa mainonnan kattavuudesta ja toimivuudesta. Asiakkaat voivat vaikuttaa millaisia mainoksia heille näytetää muokkaamalla asetuksia tai ottamalla pois päältä nämä mainokset Googlen verkkosivujen kautta. Vaihtoehtoisesti kolmansien osapuolien evästeet voidaan kieltää osoitteista http://www.networkadvertising.org/choices/ tai http://www.youronlinechoices.com/.

Bing Ads

Bing Ads, Microsoft Corporation, Microsoft Way Redmond, WA 98052-7329, USA: Palvelu tallentaa evästeen verkkosivuston vierailijan tietokoneelle, mikäli verkkosivustolle on päädytty Bing tai Yahoo hakupalveluiden kautta. Tarkempaa tietoa: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/. Bing Ads evästeiden estämisestä tarkempaa tietoa:  http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Google Analytics

Google Analytics, Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland: Palvelussa käytetään Google Analytics –työkalua, joka käyttää evästeitä. Käyttäjän koneelle asennetaan eväste, jonka tarkoituksena on tuottaa analytiikkaa verkkosivujen käytöstä ja tuottaa paremmin kohdennettua mainontaa, sekä asiakkaita palvelevaa sisältöä verkkosivuille. Evästeiden tallentumisen voi estää selainasetuksien kautta. Verkkokäyttäytymisdatan siirtymisen Googlelle ja käsittelyn Googlen toimesta, voi myös estää. Lisätietoja estämisestä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Tarkempaa tietoa: Googlen käyttöehdoista https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, ja Googlen tietosuojaselosteesta https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Tag Manager

Google Tag Manager,Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Google Tag Managia käytetään verkkosivuston tagien hallintaan. Tarkempaa tietoa: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

adjust.io

adjust.io, adeven GmbH, Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlin:  adeven hyödyntää käyttäjien IP ja Mac osoitteita analyysin tekemiseen. Työkalun keräämään tietoa käytetään ainoastaan analysoimaan verkkosivuston toimivuutta ja käyttöä luomalla anonyymejä arviointeja sekä metriikkaa esimerkiksi verkkosivun vierailijoiden määrästä, yksittäisen vierailijan vierailukerroista ja selailtujen sivujen lukumäärästä. Tuloksia käytetään markkinatutkimuksessa, ja verkkosivujen ja palveluiden kehittämisessä. Tiedon hyödyntämistä tällä työkalulla voi vastustaa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen optout@adjust.io.

DoubleClick

DoubleClick, Google Inc. via Trakken Web Services GmbH, Zirkusweg 1, 20359 Hamburg, Germany: Työkalun tarkoituksena on näyttää olleellisia mainoksia käyttäjille. Käyttäjän nähdessä mainoksen Googlen mainosverkkostoon kuuluvalla verkkosivustolla tai klikkaamalla mainosta DoubleClick eväste voi tallentua käyttäjän selaimelle. Tämä eväste sisältää pseudonyymin ID:n, jonka kautta voidaan tarkistaa mitkä mainokset näkyivät käyttäjän selaimessa ja kuinka monta mainosta katsottiin. Mainoksia personoidaan tämän tiedon perusteella. DoubleClick antaa vain Googlen ja sen kumppaneiden asettaan mainontaa kerätyn verkkokäyttäytymistiedon perusteella. Tarkenpaa tietoa: http://www.google.de/policies/technologies/ads/

Facebook

Facebook Connect

Facebook Connect, Facebook, Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA: Palvelun verkkosivuun on yhdistetty Facebookin toiminnallisuuksia kuten tykkäys-painike. Mikäli sivustolle on asetettu Facebook Connect nappi, voi sen avulla käyttäen Facebookin käyttäjätietoja kirjautua palvelun verkkosivustolle. Facebook Connectin avulla k’yttäjä voi myös jakaa Facebookin sosiaalisessa mediassa toimintoja. Yhdistämällä tämän toiminnallisuuden palvelun käyttäjä antaa suostumuksensa palvelulle saada Facebookin käyttäjätietoja. Tarkempaa tietoa: http://www.facebook.com/policy.php

Facebook Custom Audience

Facebook Custon Audience ja Facebook pixel, Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA: Toiminnallisuuden avulla käyttäjien verkkokäyttäytymistä seurataan kun he ovat klikanneet Facebookin mainosta. Toiminnallisuudella mitataan ja arvioidaan Facebook mainonnan toimivuutta, tarkoituksena kehittää mainontaa. DriveNow ei saa tietoa käyttäjen henkilöllisyydestä tämän kautta. Facebook käsittelee ja tallentaa tietoa, ja voi yhdistää tietoa takaisin palveluidensa käyttäjiin. Facebook käyttää tietoa myös omiin käyttötarkoituksiinsa markkinoinnissa. Tarkempaa tietoa: http://www.facebook.com/policy.php