DriveNow carsharing

OP yhteiskäyttöautopalvelun yleiset ehdot

Päivitetty viimeksi: lokakuussa 2018

1. Yleiset ehdot ja OP:n oikeus muuttaa niitä

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Asiakkaan jäljempänä Asiakas ja OP Co-ride Oy:n (jäljempänä OP) välillä OP yhteiskäyttöautopalvelun (jäljempänä Palvelu) osalta.

OPlla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä yleisiä ehtoja, huomioiden kuitenkin, että ehtomuutokset ovat Asiakkaan kannalta kohtuullisia. OP ilmoittaa ehtomuutoksista Asiakkaalle hyvissä ajoin ja vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaan tuloa. Muutettuja ehtoja sovelletaan ilmoituksessa kerrotusta päivästä lukien tapahtuviin auton vuokrauksiin. Mikäli Asiakas vastustaa muutoksia, on Asiakkaalla oikeus irtisanoa sopimus kohdan 12 mukaisesti.

2. Palvelun käytön edellytykset

Asiakkaan on täytettävä seuraavat edellytykset voidakseen tulla Palvelun käyttäjäksi:

Asiakkaan on oltava luonnollinen henkilö ja oltava vähintään 19 vuotias; ja
Asiakkaalla on ollut keskeytyksettä vähintään vuoden ajan Suomessa voimassa oleva henkilöauton ajamiseen oikeuttava ajokortti.

Mikäli Asiakkaalla on ulkomailla myönnetty ajokortti, tulee Asiakkaan ottaa yhteys OP yhteiskäyttöautopalvelun asiakaspalveluun. Ulkomaisten DriveNow-asiakkaiden täytyy hyväksyä nämä suomalaiset yleiset ehdot mobiiliaplikaation kautta ennen kuin he voivat vuokrata autoa Palvelun kautta Suomessa.

3. Asiakkaan tiedot ja muutosten ilmoittaminen

Asiakas antaa rekisteröitymisen yhteydessä henkilötietonsa, sisältäen mm. nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, henkilötunnuksen, joka on samalla ajokortin numero, sekä tiedot maksuvälineestä ja –tavasta sekä tiedot ajo-oikeudesta ja sen mahdollisista rajoituksista. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan ilman aiheetonta viivästystä kaikista muutoksista annettuihin tietoihin liittyen.

Rekisteröitymisen yhteydessä asiakas luo asiakastilin. Rekisteröidyttyään käyttäjäksi Asiakkaan on tunnistauduttava mobiliiaplikaatiossa lataamalla siihen pyydetyt tunnistusasiakirjat. Kun tunnistautuminen on hyväksytty, Asiakkaan DriveNow asiakasprofiili aktivoituu ja asiakkaalle lähetetään hänen ilmoittamaansa osoitteeseen DriveNow-asiakaskortti, joka toimii ajoneuvojen sähköisenä avaimena. Asiakkaan on mahdollista yhdistää DriveNow-asiakaskorttinsa mobiiliaplikaatioon, jolloin Asiakas voi esim. avata Palvelun ajoneuvon mobiiliaplikaation kautta.

DriveNow-asiakaskortti on OPn omaisuutta ja Asiakkaan on ilmoitettava OPlle, mikäli DriveNow-asiakaskortti katoaa tai tuhoutuu. Samaten asiakkaan tulee ilmoittaa, mikäli kolmas taho on päässyt käsiksi asiakkaan DriveNow-asiakaskorttiin, PIN-koodiin tai käyttäjätilin kirjautumistietoihin. Ilmoitukset tehdään puhelimitse OPn yhteiskäyttöautopalvelun asiakaspalvelun numeroon 0100 0511 tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@drivenow.fi.

Asiakkaan tulee rekisteröitymisen yhteydessä valita PIN-koodi, jota käytetään tunnistautumiseen ajoneuvon käyttöönoton yhteydessä.

Asiakkaan tulee käsitellä DriveNow-asiakaskorttia, PIN-koodia ja asiakastilin kirjautumistietoja huolellisesti eikä Asiakas saa luovuttaa niitä tietoja kolmannelle. Asiakkaan tulee myös säilyttää tietoja siten, ettei muilla ole pääsyä niihin. Asiakkaan tulee säilyttää PIN-koodi erillään DriveNow-asiakaskortista, sitä ei saa säilyttää Palvelun ajoneuvossa. Käyttäjätili ei ole siirrettävissä ja se sulkeutuu automaattisesti Asiakkaan kuollessa.

4. Ajo-oikeuden tarkistus

OPlla on oikeus tarkastaa Asiakkaan ajo-oikeus ennen ensimmäistä ajoneuvon vuokrausta ja säännöllisesti myös sopimuksen voimassaollessa.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan OPlle, mikäli Asiakkaan ajo-oikeutta rajoitetaan tai se poistetaan kokonaan riippumatta siitä, onko rajoitus tai poisto määräaikainen taikka pysyvä. Mikäli Asiakkaan ajo-oikeutta rajoitetaan millään tavalla (myös ehdollisesti), OPlla on oikeus harkinnanvaraisesti kieltää Palvelun käyttö kokonaan.

5. Ajoneuvon avaaminen ja ajoneuvon vuokraaminen

Asiakkaan ajo-oikeus tulee olla tarkastettuna kohdan 4. mukaisesti ennen kuin hän voi vuokrata ajoneuvon käyttöönsä. Yksittäinen auton vuokraus voi kestää enintään 48 tuntia, ellei erikseen ole sovittu toisin Asiakkaan ja OPn välillä. Asiakas on velvollinen palauttamaan ajoneuvon ennen enimmäisvuokra-ajan päättymistä.

Ajoneuvon vuokraus voidaan toteuttaa siten, että Asiakas tekee ajoneuvosta ennakkovarauksen tai ilman ennakkovarausta. Ennakkovaraus tehdään mobiiliaplikaatiolla. Mikäli Asiakas on ennakkovarannut ajoneuvon, sitoutuu OP pitämään ajoneuvon Asiakkaan käytettävissä varauksen mukaisen ajan.

Asiakas voi varata ajoneuvon ennakkoon ilman varausmaksua 15 minuutin ajaksi. Mikäli Asiakas ei vuokraa ajoneuvoa tuon ajan kuluessa, OP vapauttaa ajoneuvon muiden käyttäjien käyttöön.

Mikäli Asiakas haluaa varata ajoneuvon ennakkoon yli 15 minuutin ajaksi, tulee Asiakkaan suorittaa varauksesta voimassaolevan hinnaston mukainen varausmaksu. Hinnasto on saatavilla palvelun verkkosivuilla.

Asiakas voi avata ajoneuvon joko käyttämällä DriveNow-asiakaskorttiaan tai DriveNow- mobiiliaplikaatiota. Tämän jälkeen Asiakkaan tulee joko ottaa ajoneuvo käyttöön vuokraamalla se taikka lukita ajoneuvo. Mikäli Asiakas ottaa ajoneuvon käyttöönsä, vuokran laskenta alkaa käyttöönottohetkellä, jolloin Asiakas valitsee ajoneuvon näytöltä aloita vuokraus –toiminnon tai hyväksyy muulla vastaavalla tavalla vuokrauksen aloittamisen.

6. Vuokrasopimuksen päättäminen ja ajoneuvon palautus

Asiakkaalla ja OPlla on oikeus päättää tämän palvelusopimuksen mukaisesti tehty yksittäinen ajoneuvon vuokraus. Asiakas voi päättää vuokrauksen pitämällä DriveNow-asiakaskorttiaan kortinlukijassa tai DriveNow mobiiliaplikaatiolla. Vuokrasopimuksen päättämisen jälkeen ajoneuvon tulee olla muiden käyttäjien vapaasti käytettävissä.

Ajoneuvo tulee palauttaa vuokra-ajan päätteeksi DriveNow toiminta-alueelle noudattaen DriveNow verkkosivuilla annettuja pysäköintiohjeita. OPn verkkosivuillaan ilmoittamalle parkkipaikalle. Hyväksytyt parkkipaikat on listattu osoitteeseen www.drivenow.fi. Verkkosivuilla listattujen hyväksyttyjen parkkipaikkojen lisäksi DriveNow voi ilmoittaa muista hyväksytyistä parkkipaikoista ajoneuvon näytöllä. Asiakas voi päättää vuokran parkkeeraamalla ajoneuvon tieliikennelain mukaisesti OPn hyväksymälle parkkipaikalle. Asiakas voi vaihtoehtoisesti päättää vuokrauksen myös luovuttamalla ajoneuvon toiselle käyttäjälle ”Lennosta vaihto” –toiminnon kautta. Asiakkaan on suositeltavaa huolellisesti tutustua yleisten ehtojen kohdan 9 mukaisiin korvausvelvoitteisiin liittyen ajoneuvon vuokraamisen päättämistilanteisiin.

Asiakas voi päättää autovuokran ajovyöhykkeen ulkopuolella ainoastaan, mikäli Asiakas on saanut siihen nimenomaisen suostumuksen OPlta. OP voi periä tästä erillisen päättämishetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisen maksun.

Asiakas voi jättää ajoneuvon vuokrasuhteen päättyessä parkkipaikalle, jossa pysäköintiä on rajoitettu aikarajoittein (esim. ”klo 7-17” tai ”maanantaista perjantaihin klo 8-16” tms.) mikäli rajoitus ei tule voimaan ennen kuin 48 tuntia on kulunut siitä, kun ajoneuvon vuokra on päätetty ja ajoneuvo on pysäköity paikalle. Tämä koskee myös muita liikennöinnin rajoitteita, joista on ilmoitettu, mutta jotka eivät ole tulleet vielä voimaan.

Mikäli Asiakas ei onnistu päättämään autonvuokrausta DriveNow:n mobiiliaplikaation avulla (esim. mikäli on ongelmia puhelinyhteydessä), tulee Asiakkaan pysäköidä auto jollekin muulle hyväksytylle parkkipaikalle ja yrittää vuokrauksen päättämistä uudestaan. Mikäli ajoneuvon vuokrauksen päättäminen ei vieläkään onnistu, voi Asiakas soittaa OPn yhteiskäyttöautopalvelun asiakastukeen joko ajoneuvon oman järjestelmän kautta taikka puhelimella numeroon 0100 0511 ja päättää ajoneuvon vuokrauksen puhelimessa.

Asiakkaan tulee huolehtia, että päättäessään ajoneuvon vuokran, ajotietokoneen näytön mukaan autossa on polttoainetta vähintään 15 kilometrin matkalle. Asiakkaan on suositeltavaa huolellisesti tutustua yleisten ehtojen kohdan 9 mukaisiin korvausvelvoitteisiin liittyen ajoneuvon vuokraamisen päättämistilanteisiin.

Jättäessään ajoneuvon parkkipaikalle Asiakkaan on huolellisesti varmistettava, että ajoneuvon ikkunat, kattoluukku ja mahdollinen kuomukatto ovat huolellisesti suljettu, ovet lukittu, ja valot on sammutettu. Autoon tulee jättää kaikki asiakirjat ja varusteet mukaan lukien polttoainekortti ja latausjohto, jotka olivat autossa, kun Asiakas otti ajoneuvon käyttöönsä. Asiakkaan on suositeltavaa huolellisesti tutustua yleisten ehtojen kohdan 10 mukaisiin korvausvelvoitteisiin liittyen ajoneuvon vuokraamisen päättämistilanteisiin.

7. Asiakkaan velvollisuudet

Autoa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Asiakas ei saa luovuttaa ajoneuvoa kolmannen osapuolen käyttöön eikä kolmas osapuoli saa ajaa ajoneuvoa. Kolmas osapuoli saa ajaa autoa ainoastaan poikkeustilanteessa, eli tilanteissa, joissa Asiakkaan ajokyky on alentunut tai Asiakkaan ei ole turvallista ajaa itse ajoneuvoa. Näissä tilanteissa Asiakkaan on varmistuttava, että kolmannella osapuolella on ajo-oikeus ja hän on täyttänyt 21 vuotta. Asiakkaan on aina ennalta ilmoitettava DriveNow asiakaspalvelun puhelinpalveluun edellä selostetuista tilanteista.

Velvollisuus tarkastaa vahingot, lika ja ajoneuvon ajokelpoisuus

Ennen ajoneuvon käyttöönottoa Asiakkaan on tarkastettava ajoneuvo mahdollisten vahinkojen, puutteiden ja likaisuuden osalta. Viat ja puutteet, joita ei ole listattu ajoneuvon vikalistaan täytyy ilmoittaa OPn yhteiskäyttöpalvelun asiakaspalveluun soittamalla joko ajoneuvon oman järjestelmän kautta taikka soittamalla OP yhteiskäyttöauton asiakaspalvelunumeroon 0100 0511 tai käyttämällä mobiiliaplikaation soittotoimintoa. Vikalista on nähtävillä ajotietokoneen näytöllä sekä mobiiliaplikaatiossa. Asiakaspalvelu tekee päätöksen siitä, voiko ajoneuvoa ottaa käyttöön viasta tai puutteesta huolimatta. Vikojen ja puutteiden ilmoittaminen asiakaspalveluun on pakollista, jotta OP pystyy kohdistamaan niiden aiheuttamat kustannukset oikealle käyttäjälle. Mikäli Asiakas ei ilmoita vikalistasta puuttuvia puutteita tai vikoja Asiakaspalveluun, oletetaan, ettei ajoneuvossa ole ollut käyttöönottohetkellä muita vikoja tai puutteita kuin mitä vikalistassa on lukenut käyttöönottohetkellä. Asiakas vastaa muista vioista ja puutteista OPlle kohdan 9 mukaisesti, pois lukien ne viat ja puutteet, jotka ovat aiheutuneet ajoneuvolle Asiakkaan käytön jälkeen ennen kuin seuraava asiakas ottaa ajoneuvon käyttöön. Asiakkaan on lisäksi käyttöönoton yhteydessä tarkastettava renkaat silmämääräisesti, varmistettava, että ajoneuvo on ajokelpoinen sekä kyseen ollessa sähköautosta, varmistettava, että ajoneuvosta löytyy lataukseen tarvittava johto.

Tieliikennelain noudattaminen ja ajoneuvon huolellinen käyttö

Asiakkaan tulee noudattaa tieliikennelakia ja käyttää ajoneuvoa huolellisuutta noudattaen huomioiden ajoneuvon käyttöohje, valmistajan ohjeistus sekä muu ajoneuvoon liittyvä ohjeistus.

Kielletty käyttö

Asiakas ei saa käyttää ajoneuvoa seuraaviin tarkoituksiin:

  1. tai muunlainen kilpa-ajo;

ajoneuvotesteihin, ajo-opetukseen tai ajoturvallisuuden opetukseen taikka ajamiseen kunnossapitämättömillä teillä;

  1. liikennöinnin tarjoamiseen taikka ajoneuvon vuokraukseen;
  2. markkinointitarkoituksiin;
  3. tekemiseen;
  4. myrkyllisten tai muuten vaarallisten aineiden kuljettamiseen;

sellaisten tavaroiden kuljettamiseen, jotka voisivat muotonsa, kokonsa tai painonsa vuoksi vaarantaa ajoturvallisuutta tai vahingoittaa ajoneuvoa;

peräkärryn, asuntoauton, ajoneuvon tai muun esineen vetämiseen taikka hinaamiseen; ja

eläinten kuljetukseen, paitsi jos eläin on kuljetuksen ajan suljetussa kuljetukseen tarkoitetussa häkissä BMW 2-sarjan Active Tourerin tavaratilassa.

  1. aiheuttavaan ajoon.

Kiellettyä on myös

ajoneuvon käyttö Suomen rajojen ulkopuolella;

ajoneuvon käyttö huumeiden, alkoholin (promilleraja 0,0 %) tai sellaisten lääkkeiden, joilla on vaikutusta ajokykyyn, vaikutuksen alaisena;

lapsen kuljettaminen ilman lapsen koon vaatimaa hyväksyttyä turvaistuinta tai –kaukaloa. Tieliikennelain mukaan alle 135 cm pitkän lapsen tulee matkustaa turvaistuimessa eikä lasta saa kuljettaa etupenkillä selkä menosuuntaan suunnatussa turvaistuimessa;

  1. ajoneuvoa taikka jättää ajoneuvoon käytön jälkeen roskia tai jätteitä;
  2. tai antaa matkustajien polttaa savukkeita ajoneuvossa;
  3. ajoneuvosta osia tai välineitä;

ottaa ajoneuvon kyytiin enemmän ihmisiä kuin mille lukumäärälle ajoneuvo on tarkoitettu ja mille lukumäärälle ajoneuvossa on turvavöitä;

tehdä ajoneuvoon korjaustoimenpiteitä, kiinnittää ajoneuvoon osia tai välineitä taikka poistaa jo kiinnitettyä osia tai välineitä taikka teettää kuvattuja toimenpiteitä kolmannella taholla; ja

jättää matkustamon etupenkkien turvatyynyt aktivoimatta auton palautuksen yhteydessä.

8. Asiakkaan vastuu, vakuutukset sekä Asiakkaan omavastuu

Asiakkaalla on velvollisuus käsitellä ajoneuvoa huolellisuutta noudattaen. Mikäli ajoneuvo tai sen varusteet ovat vahingoittuneet tai kadonneet Asiakkaan käytön aikana taikka Asiakkaan toiminnan johdosta, vastaa Asiakas niistä yleisten vahingonkorvausta koskevien säännösten mukaisesti.

OP on vakuuttanut ajoneuvot lakisääteisellä liikennevakuutuksella sekä laajalla Isokaskovakuutuksella (Isokaskon omavastuu on 1000 euroa). Asiakkaalla on oikeus saada vakuutusehdot pyydettäessä.

Vakuutusturva ei pääsääntöisesti kata tilanteita, joissa Asiakas on käsitellyt ajoneuvoa ohjeiden tai sopimuksen vastaisesti esimerkiksi käytettäessä vaihteita ohjeiden vastaisesti, jätettäessä varoitusvalot huomiotta, tankattaessa ajoneuvo väärällä polttoaineella taikka kuljetettaessa ajoneuvolla tavaroita sopimuksen vastaisesti.

Mikäli OP saa korvauksen vakuutusyhtiöltä liittyen Asiakkaan aiheuttamaan vahinkoon, vähennetään vakuutuskorvauksen määrä Asiakkaan korvausvelvollisuudesta.

9. Asiakkaan korvausvelvollisuus

Mikäli Asiakas käyttää autoa huolimattomasti tai vahingoittaa autoa tahallisesti taikka joku muu toimii näin Asiakkaan lukuun, vastaa asiakas aiheuttamastaan vahingosta OPn yhteiskäyttöautopalvelun verkkosivuilla www.drivenow. fi ilmoitetun hinnaston mukaisesti. Mikäli aiheutetun vahingon hintaa ei ole määritetty hinnastossa, on Asiakas velvollinen korvaamaan OPlle vahingon korjaamisesta aiheutuvat kulut sisältäen mm. korjauskustannukset sekä, mahdolliset auton siirtokustannukset, hallinnolliset kustannukset sekä muut mahdolliset vahingon aiheuttamat kustannukset. Asiakkaan on huomattava, että vakuutus ei korvaa vahinkoja tai vakuutusyhtiöllä on oikeus hakea kolmannelle maksettu korvaus Asiakkaalta, jos Asiakas aiheuttaa vahingon tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.

OPlla on hinnastoon yksipuolinen muutosoikeus. Asiakkaan korvausvelvollisuuteen sovelletaan hinnastoa, joka oli voimassa auton käyttöönoton hetkellä.

Asiakas on velvollinen korvaamaan kulut, jotka aiheutuvat ajoneuvon puhdistamisesta Asiakkaan käytön aikana tapahtuneen poikkeuksellisen likaantumisen johdosta. Normaali auton likaantuminen käytön aikana ei aiheuta korvausvelvollisuutta.

Asiakas on velvollinen korvaamaan hinnaston mukaisen korvauksen, mikäli hän vuokrauksen jälkeen luopuessaan autosta jättää autoon vähemmän polttoainetta kuin sen verran, että ajotietokoneen näytön mukaan autolla voisi kulkea vielä vähintään 15 kilometriä. Korvaus sisältää hallinnollisen kustannuksen sekä kustannuksen, joka aiheutuu ajoneuvon siirrosta huoltoasemalle.

Asiakas on velvollinen korvaamaan hinnaston mukaisen korvauksen, mikäli Asiakkaalle on järjestettävä ehtojen vastaisen käytön vuoksi teknistä tukea ajoneuvon käyttöön. Asiakkaan neuvonta auton sopimuksen mukaiseen käyttöön liittyen ei aiheuta korvausvelvollisuutta.

Asiakas on velvollinen maksamaan hinnaston mukaisen korvauksen, mikäli Asiakas luovuttaa DriveNow-asiakaskorttinsa, PIN-koodinsa taikka DriveNow-tilin kirjautumistietoja kolmannelle.

Asiakas on velvollinen maksamaan hinnaston mukaisen hallinnollisen korvauksen, mikäli OPn tulee vastata viranomaiskyselyihin Asiakkaan ajoneuvon vuokrauksen aikana tehtyyn hallinnolliseen tai rikosoikeudelliseen rikkomukseen liittyen. Korvaus koostuu toimistokulusta ja tuntiveloituksesta asian selvittämiseen liittyvien tietojen etsimiseen käytetyn ajan osalta.

Asiakas on velvollinen maksamaan hinnaston mukaisen korvauksen, mikäli ajoneuvo on käytön päätteeksi pysäköity kohdan 6 vastaisesti. Korvaus perustuu hallinnolliseen maksuun ja ajoneuvon siirtokuluihin.

Asiakas on velvollinen korvaamaan OPlle kaikki kulut, jotka aiheutuvat siitä, että ajoneuvo joudutaan siirtämään, koska se on pysäköity kohdan 6 vastaisesti taikka ajoneuvo siirretään viranomaisen toimesta. Lisäksi Asiakas on velvollinen maksamaan hinnaston mukaisen korvauksen siirrosta.

OP ilmoittaa poliisille aina, mikäli Asiakas käyttää polttoainekorttia vilpillisesti tai tämän sopimuksen vastaisesti. Tämän lisäksi OPlla on oikeus veloittaa Asiakkaalta kortilla vilpillisesti tai ehtojen vastaisesti tehty maksu ja vaatia Asiakkaalta vahingonkorvaus.

Asiakas on velvollinen maksamaan hinnaston mukaisen korvauksen, jotka aiheutuvat siitä, että Asiakkaasta johtuvasta syystä joudutaan uusimaan polttoainekortti, pysäköintikortti tai DriveNow-asiakaskortti.

10. Maksuehdot ja laskutus

OP laskuttaa Asiakasta OPn yhteiskäyttöautopalvelun verkkosivuilta osoitteesta www.drive-now.fi löytyvän hinnaston mukaisesti. OPlla on yksipuolinen muutosoikeus hintalistaan. Asiakkaan hinta määräytyy auton käyttöönoton hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaan.

Asiakkaan tulee maksaa hinnaston mukainen vuokra ajoneuvon vuokrauksen päätteeksi. OPn muut yhteiskäyttöautopalveluun liittyvät palvelut tulevat maksettaviksi niistä sopimisen yhteydessä.

Laskut lähetetään Asiakkaalle joko sähköpostitse tai ne ovat ladattavissa sähköisesti salasanoin suojatulta käyttäjätililtä.

Luottokortilla maksaessa Asiakkaan kortille tehdään enintään 25 euron suuruinen katevaraus vuokrakauden alussa. OP ei ole velvollinen erottamaan tätä omista tai muiden asiakkaidensa varoista. Katevaraukselle ei makseta korkoa. OP voi vaatia katevarausta tai luottokortilta veloitettavaa ennakkomaksua myös ajoneuvon käyttöönoton jälkeen.

Asiakas valtuuttaa OPn veloittamaan Asiakkaan ilmoittamalta tililtä kaikki maksettavat vuokraerät sekä muut vuokraamiseen liittyvät maksut, mukaan lukien esim. sakot ja tullimaksut.

11. Tankkaus ja polttoainekortti

Asiakkaan tulee käyttää tankkaukseen ajoneuvosta löytyvää polttoainekorttia, mikäli se on käytettävällä huoltoasemalla mahdollista. Mikäli huoltoasema ei hyväksy polttoainekorttia maksuvälineeksi, tulee Asiakkaan maksaa polttoaine itse ja OP hyvittää polttoaineen Asiakkaalle alkuperäistä kuittia vastaan. Asiakas saa käyttää polttoainekorttia tai latauskorttia/latausjohtoa ainoastaan vuokratun ajoneuvon tankkaamiseen/lataamiseen. Mikäli polttoainekorttia/latauskorttia/ latausjohtoa käytetään yllä kuvatun vastaisesti, OPlla on oikeus tehdä asiasta rikos- tai muu viranomaisilmoitus.

12. Sopimuksen voimassaolo, päättäminen ja peruuttaminen sekä käytön estäminen

Tämä sopimus ja nämä yleiset ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Osapuolella on oikeus päättää sopimus loppumaan 30 päivän irtisanomisajalla.

Osapuolilla on kuitenkin oikeus sopimuksen välittömään irtisanomiseen, mikäli toinen osapuoli rikkoo olennaisesti sopimusvelvoitteitaan. Erityisesti Asiakkaan rikkomukset liittyen kieltoon luovuttaa ajoneuvo toiselle ja kohdan 7 mukaisen kielletyn käytön vastainen käyttö katsotaan olennaisiksi sopimusrikkomuksiksi.

Mikäli Asiakas rikkoo olennaisesti sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, voi OP estää ajoneuvojen käytön ja estää pääsyn ajoneuvoihin. OP ilmoittaa asiasta viivytyksettä Asiakkaalle sähköpostilla. Tämä keino koskee erityisesti tilanteita, joissa Asiakas on laiminlyönyt sopimuksen mukaiset maksuvelvollisuutensa, antanut ajoneuvon kolmannelle, käyttänyt ajoneuvoa kohdan 7 mukaisen kielletyn käytön vastaisesti, rikkonut tieliikennelakia taikka muuten laiminlyönyt ajoneuvon huolellista käsittelyä.

13. OPn vastuu ajoneuvoon jätetystä omaisuudesta

OP ei vastaa ajoneuvoon jätetystä omaisuudesta eikä siitä, mikäli toinen käyttäjä ottaa ajoneuvoon jätetyn omaisuuden. Mikäli ajoneuvoon jätetty omaisuus päätyy OPlle, OP säilyttää ajoneuvoon jätettyä omaisuutta enintään 4 viikkoa sen löytämisestä. Mikäli Asiakas ei hae omaisuutta tässä ajassa, omaisuus hävitetään taikka mikäli sillä on merkittävä arvo, viedään OP Co-ride Oy:n tiloihin. OPlla on oikeus veloittaa palautetusta omaisuudesta hinnaston mukainen toimistokulu.

14. Tietosuoja

OP tarjoaa Palvelun yhteistyössä Drive Now GmbH & Co:n kanssa. Molemmat yritykset toimivat itsenäisinä henkilörekisterinpitäjinä ja voivat siirtää ja luovuttaa henkilötietoja toisilleen Palveluun liittyen.

OPn henkilötietojen käsittely on kuvattu OPn tietosuojaselosteessa. Drive Now GmbH & Co:n tietojenkäsittelystä saa lisätietoja osoitteesta https://www.drive-now.com.

OPlla ja Drive Now GmbH & Co:lla on molemmilla oikeus kerätä, käsitellä ja käyttää asiakkaiden henkilötietoja ja tietoja Asiakkaan Palveluiden käytöstä ajoneuvokohtaisesti mukaan lukien ajoneuvon sijaintitiedot Palvelun toteuttamista varten.

Molemmilla edellä mainituilla yrityksillä on myös oikeus kerätä, käsitellä ja käyttää tietoja Palvelun käytöstä ja ajoneuvoista, mukaan lukien sijaintitiedot, häiriöiden ja virheiden tunnistamiseksi ja korjaamiseksi, reklamaatioiden ja korvausasioiden käsittelemiseksi sekä Palvelun kehittämiseksi.

Op ja Drive Now GmbH & Co voivat käyttää kolmansia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät Palvelun tietoja vain Opn/ Drive Now GmbH & Co:n lukuun ja antamien ohjeiden mukaisesti.

OP ja Drive Now GmbH & Co käyttävät Google Maps sovellusta ajoneuvon sijainnin määrittelyyn ja näyttääkseen Asiakkaalle lähimmän vapaan ajoneuvon. Nämä tiedot lähetetään Googlelle anonyyminä siten, ettei tietoja voi yhdistää Asiakkaan henkilötietoihin. Sovellus tallentaa ajon aloitus- ja lopetusajat ja –paikat sekä matkan keston. Näitä tietoja ei välitetä Googlelle.

OPlla on oikeus käyttää ajoneuvon sijaintitietoja onnettomuuksien tai olennaisten sopimusrikkomusten toteamiseksi ja ryhtyä toimenpiteisiin tietoa hyväksi käyttäen, kuten esimerkiksi hälyttää apua paikalle.

15. Ajoneuvotietokannan käyttöehdot

Asiakkaalla on oikeus käyttää ajoneuvojen yksilöinti- ja sijaintitietoja sisältävää tietokantaa Drive Now palvelun verkkosivujen tai DriveNow mobiilisovelluksen välityksellä. Asiakkaalla ei ole oikeutta tallentaa tai toisintaa tietoja lukuun ottamatta verkkosivujen tai mobiilisovelluksen käyttöön liittyvää automaattista ja väliaikaista tallennusta. Asiakas ei saa kopioida, levittää, julkisesti esittää tai luovuttaa tietoja missään muussa kaupallisessa tai yksityisessä tarkoituksessa, ellei kyse ole vain vähämerkityksellisestä toimesta. Digitaalisen karttapalvelun oikeudet ovat kyseisen palvelun tarjoajalla. Karttapalveluun sovelletaan siihen linkitettyjä palveluntarjoajan käyttöehtoja.

16. Oikeuspaikka ja yleisiä asioita

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Asiakkaalla ei ole etämyyntisäännösten mukaista peruuttamisoikeutta yksittäisen vuokrauksen peruuttamiseen kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 11) kohdan perusteella.

Kuluttaja-asiakkaalla on mahdollisuus saattaa asia käsiteltäväksi kuluttajariitalautakunnassa www.kuluttajariita.fi.

Asiakas voi nostaa tästä sopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen OPta vastaan sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka tai siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä OPlla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

OPlla on oikeus nostaa tästä sopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskeva kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Palveluntarjoajalla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan tai Helsingin käräjäoikeudessa.

Nämä ehdot on kirjoitettu sekä suomen että englannin kielellä. Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ratkaisevat.