DriveNow carsharing

Gegevensbescherming

Preambule

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens en daarmee van de privé-sfeer zeer ernstig. We willen je hier uitleggen hoe we jouw gegevens beschermen en wat het voor je betekent als je onze personaliseerbare diensten gebruikt. Om een optimale bescherming van jouw privésfeer te waarborgen, is het voor ons vanzelfsprekend dat we alle wettelijke bepalingen inzake de gegevensbescherming naleven. De bepalingen van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO) en de Duitse wet inzake de gegevensbescherming-Nieuw (BDSG-neu) op basis van de aanpassing van het recht op gegevensbescherming aan de verordening (EU) 2016/679 en ter aanpassing van de richtlijn (EU) 2016/680 (Wet in zake de gegevensbescherming, de aanpassing en de omzetting in de EU – DSAnpUG-EU) worden door ons nageleefd.

Deze verklaring inzake de gegevensbescherming geldt voor het internetaanbod van DriveNow dat afgevraagd kan worden onder het domein https://www.drive-now.com/be/nl/brussels en de diverse subdomeinen (hierna “onze website” genoemd).

1. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke instantie en dienstverlener is DriveNow, Esplanade 1 box 57 1020 Bruxelles – Brussel (hierna „DriveNow" genoemd).

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

Onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming is Meester Karsten Kinast, Kinast Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenzollernring 54, 50672 Keulen. Bovendien kan je je voor alle vragen betreffende de gegevensbescherming te allen tijde tot onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming wenden. Het best per e-mail aan: datenschutz@drive-now.com of schriftelijk aan: DriveNow GmbH & Co. KG, Seidlstraße 26, 80335 München.

3. Algemene info over de gegevensverwerking

We verzamelen en gebruiken persoonsgerelateerde gegevens van onze gebruikers in principe alleen als dit nodig is om een functionele website, onze content en prestaties ter beschikking te stellen.

3.1 Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn jouw individueel identificeerbare gegevens. Voorbeelden hiervan zijn jouw naam, adres, correspondentieadres, telefoonnummer of jouw e-mailadres. Niet identificeerbare gegevens zijn gegevens zoals het aantal gebruikers van een website.

3.2 Verwerking van persoonsgegevens

Onder verwerking verstaat men elke procedure die met of zonder behulp van een geautomatiseerd proces wordt uitgevoerd, of een opeenvolging van handelingen betreffende persoonsgegevens zoals het verzamelen, het invoeren, de organisatie, het ordenen, de opslag, de aanpassing of wijziging, het uitlezen, het afvragen, het gebruik, de openbaring door overdracht, de verspreiding of enige andere vorm van beschikbaarstelling, de vergelijking of de koppeling, de beperking, het verwijderen of de vernietiging. Persoonsgegevens worden via deze website verzameld als je ons deze zelf ter beschikking stelt, bijv. in het kader van een inschrijving, door het invullen van formulieren, door het versturen van e-mails of vooral door boeking van een DriveNow-voertuig. We gebruiken deze gegevens voor de doeleinden die vermeld staan, of die uit de aanvraag blijken, dus bijvoorbeeld bij een aanvraag van een reservatie voor de bewerking van jouw gewenste reservatie. De gegevens worden alleen aan derden overgedragen als de wet of jezelf dit uitdrukkelijk toelaat, of in het kader van jouw inschrijving, of in het verloop van een actieve zakelijke relatie nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven. Voor het overige kan je de algemene informatie op www.drive-now.com in principe gebruiken zonder mededeling van jouw persoonsgegevens.

3.3 Rechtsbasis voor de verwerking van persoonsgegevens

Het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt in de regel alleen na toestemming van de gebruiker. Voor zover we voor verwerkingsprocessen van persoonsgegevens een toestemming van de betreffende personen vragen, dient art. 6 lid 1 lit.a van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO) als rechtsbasis voor de verwerking van persoonsgegevens.

Een uitzondering geldt in gevallen waarin het om feitelijke redenen niet mogelijk is om vooraf toestemming te vragen en de gegevensverwerking door wettelijke voorschriften toegelaten is. Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract, waarvan de contractuele partij de betreffende persoon is, dient art. 6 lid 1 lit.b. Van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO) als rechtsbasis. Dit geldt ook voor de verwerkingsprocessen die voor de uitvoering van pre-contractuele maatregelen noodzakelijk zijn.

Voor zover een verwerking van persoonsgegevens nodig is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, dient art. 6 lid 1 lit. C van de de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO) als rechtsbasis.

Als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of een derde te garanderen en als de belangen, basisrechten en basisvrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerst genoemde belang, dient art. 6 lid 1lit. f van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO) als rechtsbasis.

3.4. Verwijdering van gegevens en opslagduur

Jouw basisgegevens worden bewaard voor de looptijd van het contract. Na een door jou ingeleide opzeg van de zakelijke relatie worden de gegevens maximaal 4 jaar bewaard vanaf jouw laatste transactie. Als de beëindiging door ons wordt ingeleid om veiligheidsgerelateerde redenen of vanwege een betalingsachterstand, bewaren wij uw gegevens maximaal 5 jaar na jouw laatste transactie.

3.5 Uiteindelijke wijzigingen GDPR.  

3.5.1 Veiligheid TLS-technologie

We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen, in het bijzonder tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernieling of toegang tot de gegevens door onbevoegde personen. Deze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling voortdurend aangepast. De overdracht van persoonsgerelateerde gegevens tussen jouw computer of mobiel eindapparaat en onze server gebeurt in principe gecodeerd (TLS-procedure, Transport Layer Security).

3.5.2 Veiligheidsmaatregelen login-bericht

Om u beter tegen misbruik van uw gegevens te kunnen beschermen, ontvangt u een automatisch bericht per e-mail als via een ons onbekend apparaat wordt ingelogd op uw DriveNow klantaccount. Daartoe slaan we bij de login in uw klantenprofiel op de website van DriveNow of via de app een apparaat-specifieke ID op en verwerken de volgende gegevens die we u meedelen in het bericht dat we u sturen om u te identificeren: apparaattype, tijdstip, IP-adres en locatie op basis van de IP. Deze gegevens worden door ons vanzelfsprekend uitsluitend gebruikt om uw veiligheid te verbeteren. Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven. De gegevensverwerking steunen we op ons gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit f van de verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (DGVO).

3.5.3 Risk.Ident

Op onze website / applicatie (app) gebruiken we de diensten van de it-beveiliging-aanbieder, Risk.Ident GmbH. Elke communicatie tussen ons en Risk.Ident gebeurt alleen om fraudegevallen tijdens het gebruik van onze website / app te voorkomen.

Gegevensopslag: Risk.Ident verzamelt en verwerkt specifieke gegevens van onze gebruikers, via cookies en volgtechnologie, over de kenmerken van het apparaat dat door de klant wordt gebruikt ("apparaatgerelateerde gegevens"), onbewerkte gegevens uit de TCP / IP-verbinding en gegevens over het gebruik van onze website / app. Daarbij verzamelt en verwerkt Risk.Ident ook het IP-adres van de gebruiker. Dit is echter binnen enkele seconden versleuteld op Risk.Ident. De informatie wordt door Risk.Ident in een databank voor risicopreventiedoeleinden opgeslagen.

Gegevensherstel: Wanneer de gebruiker een contract op onze websites / apps ondertekende, dat risicogerelateerde voorwaarden bevatte, bijvoorbeeld door een gebruikersaccount aan te maken voor de aankoop van bepaalde artikelen, halen we een risicoscore op uit de databank van Risk.Ident. De risicoscore werd daar neergelegd voor het apparaat dat door de klant werd gebruikt.

De risicoscore is onder meer gebaseerd op informatie zoals:
a) of het apparaat van de gebruiker via een proxy verbinding heeft gecommuniceerd, huidig of afgelopen,
b) of het apparaat onlangs heeft ingebeld via verschillende internetproviders,
c) of het apparaat een vaak veranderende georeferentie heeft getoond of toond,
d) hoeveel internettransacties in het recente verleden via het apparaat zijn uitgevoerd (we kunnen niet detecteren welke soort van transacties dat deze waren), en
e) hoe waarschijnlijk het is dat het apparaat, gestort in de Risk.Ident-databank, eigenlijk het apparaat van de gebruiker is. De uitkomst van deze risicoscore ondersteunt ons bij het voorkomen van fraudepogingen.

Gegevensoverdracht: bovendien verzenden wij gegevens naar Risk.Ident als ons bekend is dat een gebruiker fraude heeft gepleegd of geprobeerd heeft om fraude te plegen. Risk.Ident ontvangt de informatie over dit feit en de specifieke apparaatgerelateerde gegevens van de gebruiker.

De wettelijke basis voor deze processen is ons rechtmatig belang overeenkomstig art.6 lid 1 lit. f GDPR. Ons legitieme belang is de reeds genoemde fraudepreventie.

We slaan alleen de gegevens op die nodig zijn voor een specifiek doel, en alleen zolang het nodig is, niet langer dan een jaar. In geval van fraude kunnen gegevens voor een langere periode worden bewaard. De gegevens in kwestie worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn opgeslagen, in die mate dat juridische opslagverplichtingen en -periodes niet in tegenspraak zijn. In dit geval zullen we technische maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de gegevens niet voor verdere processen worden gebruikt.

4. Registratie

Hieronder beschrijven we de gegevensverwerking in het kader van het registratieproces.

4.1 Registratieproces

Op onze website bieden we gebruikers de mogelijkheid in te schrijven door hun persoonsgegevens in te voeren. De gegevens worden daarbij in een invoerraster ingegeven, naar ons doorgestuurd en opgeslagen. Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven. De volgende persoonsgegevens worden in het kader van het registratieproces verzameld:

- Naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, nummer mobiele telefoon,
Betaalgegevens en de door u gekozen PIN, veiligheidsantwoord en een wachtwoord

Bovendien worden volgende persoonsgegevens verzameld:

- IP-adres
- Datum en uur van de registratie

Jouw gegevens, met uitzondering van jouw IP-adres, worden tijdens de volledige looptijd van het contract bewaard, maar maximaal 4 of 5 jaar nadat de zakelijke relatie op gelijk welke wijze werd beëindigd overeenkomstig punt 3.4. Na afloop van deze termijnen worden alle gegevens over jouw persoon onherroepelijk verwijderd, tenzij er andere wettelijke bewaartermijnen gelden. Gedurende de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens die nodig zijn voor de verplichtingen inzake het handelsrecht en fiscaal recht volledig gesperd en zijn verdere dataverwerkingsprocessen niet meer toegankelijk. Jouw IP-adres verwijderen we steeds na 6 maanden.

4.2 Rechtsbasis

De rechtsbasis voor de verwerking van deze gegevens die voor de uitvoering van een contract of het nemen van precontractuele maatregelen noodzakelijk zijn, is art. 6 lid 1 lit. b van de de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO).

5. Controle rijbewijs

5.1 DLCS

Alternatief kan je voor de controle van het rijbewijs ook het DLCS-tool gebruiken dat op onze website wordt aangeboden. Daartoe gebruiken we de gegevens die je hebt ingegeven bij de registratie en een kopie van jouw rijbewijs (voor- en achterzijde) om af te stemmen met onze medewerkers. Na de controle worden de gegevens die voor dit doel werden verwerkt, weer verwijderd.

5.2 Rechtsbasis

De rechtsbasis voor de verwerking van deze gegevens die voor de uitvoering van een contract of het nemen van precontractuele maatregelen noodzakelijk zijn, is art. 6 lid 1 lit. b van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO).

6. Google Maps

Hierna beschrijven we de gegevensverwerking in het kader van het gebruik van Google Maps.

6.1 Google Maps-toepassing

Deze website gebruikt net als de DriveNow-toepassing, Google Maps API-toepassingen. Daardoor kunnen we je interactieve kaarten direct via de website of in onze app tonen en bieden wij je de mogelijkheid om de kaartfunctie comfortabel te gebruiken. Deze toepassing is onontbeerlijk voor de functionaliteit en de volledige beschikbaarstelling van onze content en dienstverleningen. Je kan de google-gebruiksvoorwaarden hier inkijken: https://policies.google.com/terms?hl=de.

De bijkomende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps/Google Earth vind je hier op: https://www.google.com/help/terms_maps.html.

De verklaring inzake de gegevensbescherming van Google vind je hier op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Het gebruik van Google Maps dient voor ons om de actuele standplaats van onze voertuigen vast te stellen om je het dichtstbijzijnde, vrij beschikbare voertuig te tonen. Bovendien gebruiken we Google Maps om geoposities in adressen te vertalen en je de vermoedelijke loopafstand tot het gekozen voertuig te tonen. Na jouw toestemming gebruiken we Google Maps om jouw geplande aankomstplaats en de resterende aankomsttijd voor de overdracht aan een volgende klant in onze app te tonen. We geven deze gegevens niet door aan Google. Er worden alleen geanonimiseerde gegevens aan Google doorgestuurd. Een koppeling aan jouw persoon is daarmee uitgesloten.

6.2 Rechtsbasis

De rechtsbasis voor de verwerking van deze gegevens die voor de uitvoering van een contract of het nemen van precontractuele maatregelen noodzakelijk zijn, is art. 6 lid 1 lit. b van de de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO).

7. Cookies

Hierna beschrijven we in detail de individuele processen voor de gegevensverwerking in het kader van het gebruik van cookies.

7.1 Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver op jouw harde schijf worden bewaard. Cookies bevatten informatie die later kan worden gelezen door een webserver in de domeinen waarin de cookie aan je werd toegekend. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op jouw computer installeren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende types van cookies. Sessie-cookies worden verwijderd zodra de sessie wordt beëindigd. Tijdelijke en permanente cookies worden voor een langere periode of onbegrensd op de datadrager opgeslagen.

7.2 Gegevens in het kader van het cookie-gebruik

Er worden geen persoonsgegevens in de door ons gebruikte cookies opgeslagen. De door ons gebruikte cookies worden ook niet samengebracht met persoonsgegevens. De cookies kunnen dus niet naar een bepaalde persoon worden herleid. Met een activering van een cookie verkrijgt dit alleen een identificatienummer. Persoonsgegeven zoals naam, IP-adres enz. worden nooit aan dit identificatienummer toegekend. Met behulp van de cookie-technologie verkrijgen we uitsluitend geanonimiseerde informatie zoals de pagina’s van onze website die je bezoekt.

7.3 Gebruik van sessie-cookies

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde sessie-cookies die noodzakelijk zijn om jouw bezoek consistent te houden, d.w.z. om te waarborgen dat bijv. geen nieuwe login nodig is en dat jouw voorkeuren die je al hebt ingevoerd bij de aanvraag van jouw reservatie of overige gegevens tijdens de sessie behouden blijven. Bovendien hebben we sessie-cookies nodig om te waarborgen dat een bepaald aanbod dat je hebt aangeklikt, aan jouw aanvraag wordt toegekend (bijv. promotieaanbiedingen). Deze sessie-cookies worden na de sessie automatisch verwijderd. Verder gebruiken we cookies om bij een later bezoek aan de website te herkennen of je belangstelling hebt voor bepaalde aanbiedingen, wat ons in staat stelt je dergelijke aanbiedingen doelgericht op de website te tonen. Deze toewijzing gebeurt alleen via abstracte criteria (bijv. „BMW") en is niet persoonsgebonden. Deze cookies hebben een levensduur van een jaar en worden dan automatisch verwijderd.

7.4 Onsite-targeting

Op onze website worden met een cookie-technologie gegevens ter vereenvoudiging van onze website verzameld. Hierdoor vernemen we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod dus voortdurend optimaliseren. Daarbij worden volgende gegevens verwerkt:

- Ingevoerde zoekbegrippen
- Frequentie van opgeroepen pagina’s
- Gebruik van websitefuncties

Deze gegevens dienen uitsluitend voor een anonieme evaluatie van het websitegebruik en worden nooit samengebracht met bij ons opgeslagen persoonsgegevens. Met de informatie verkregen door een clickstream-analyse maken we onze website zo aantrekkelijk mogelijk om de behoeften van de klanten zo goed mogelijk te dekken.

Op onze website worden met een cookie-technologie gegevens ter vereenvoudiging van onze website verzameld. Hierdoor vernemen we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod dus voortdurend optimaliseren. Daarbij worden volgende gegevens verwerkt:

- Ingevoerde zoekbegrippen
- Frequentie van opgeroepen pagina’s
- Gebruik van websitefuncties

Deze gegevens dienen uitsluitend voor een anonieme evaluatie van het websitegebruik en worden nooit samengebracht met bij ons opgeslagen persoonsgegevens. Met de informatie verkregen door een clickstream-analyse maken we onze website zo aantrekkelijk mogelijk om de behoeften van de klanten zo goed mogelijk te dekken.

7.5 Re-marketing/-targeting en webanalyse

We gebruiken zogenaamde re-marketing/-targeting, om aanbiedingen op het internet voor onze internetgebruikers relevanter te maken en ons reclameaanbod of onze marketingmaatregelen voortdurend te verbeteren. Door deze techniek kunnen we internetgebruikers die al belangstelling hebben voor onze website de websites van onze partners met DriveNow-reclame via reclamebanners of advertenties aanspreken. Hiertoe wordt aan de hand van een algoritme het opgeslagen surfgedrag aan de hand van analysetools geanalyseerd. De weergave van deze reclamemiddelen op de pagina’s van onze partners gebeurt op basis van cookies en de analyse van het gebruiksgedrag op de website. De weergave van reclame gebeurt volledig anoniem en er worden nooit persoonsgegevens opgeslagen en persoonsgegevens worden nooit samengebracht met gebruiksprofielen. Daartoe gebruiken we cookies van volgende derde aanbieders:

7.5.1 Criteo

Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris: Op die manier kunnen we onze reclame op apps en via e-mails tonen aan bezoekers die belangstelling hebben voor onze producten. We kunnen informatie zoals technische codes uit uw aanmeldgegevens op onze website of op ons CRM-systeem met betrouwbare reclamepartners uitwisselen. Daardoor kunnen apparaten en/of omgevingen worden gekoppeld en is het mogelijk om je een naadloze gebruikerservaring aan te bieden met de door je gebruikte apparaten en omgevingen. In de richtlijn van Criteo betreffende de gegevensbescherming vind je nadere informatie over deze koppelingsmogelijkheden: http://www.criteo.com/de/privacy

7.5.2 Taboola

Taboola Inc., 28 West 23rd St. 5th fl., New York, NY 10010, VS: Hierdoor kunnen we vaststellen welke aanbiedingen je gebruikt en welke van onze pagina’s u bezoekt. Deze dienst ondersteun je bij het ontdekken van content op websites van derden. De cookie stelt ons in staat om door het verzamelen van apparaat-gerelateerde gegevens en protocolgegevens pseudonieme gebruikersprofielen op te stellen. De tracking (d.wz. de registratie van de door de cookie aangemaakte gegevens in verband met het gebruik van de website) kan te allen tijde worden gedeactiveerd. Volg hiertoe de handleiding op https://www.taboola.com/privacy-policy. 7.5.3 Outbrain Outbrain UK Limited 39 W 13th Street. New York, NY 10011 VS: Hierdoor (aanbevelingssysteem Content Discovery) word je ondersteund bij de ontdekking van content op de websites van derden. Outbrain gebruikt hiertoe cookies die helpen om informatie over je en andere gebruikers van de service te verzamelen en op te slaan. De gegevens worden in geanonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen. Over het verzamelen en het gebruik van gebruiksgegevens en andere gegevens verschaft Outbrain als verantwoordelijke instantie informatie in de bepalingen betreffende de gegevensbescherming van Outbrain http://www.outbrain.de/legal/privacy-713/. De tracking (d.wz. de registratie van de door de cookie aangemaakte gegevens in verband met het gebruik van de website) kan te allen tijde worden gedeactiveerd. Volg hiertoe de handleiding op http://www.outbrain.de/legal/privacy-713.

7.5.4 Google remarketing

Op onze website genbruiken we de remarketing-functie van „Google AdWords“, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. De technologie biedt ons de mogelijkheid om, na jouw bezoek aan onze website automatisch opgestelde, doelgroep-georiënteerde reclame te schakelen. De advertenties richten zich op de producten en dienstverleniongen die je bij het laatste bezoek aan onze website hebt aangeklikt.

Om advertenties op te stellen die op jouw belangstelling zijn gebaseerd, gebruikt Google cookies. Google slaat daarbij normalerwijs informatie op zoals jouw web-aanvraag, het IP-adres, het browsertype, de browsertaal, de datum en het uur van jouw aanvraag. Deze informatie dient om de webbrowser aan een bepaalde computer toe te wijzen. Ze kan niet worden gebruikt om een persoon te identificeren.

Als je van Google geen reclame op gebruikersbasis wilt ontvangen, kan je de koppeling van reclameadvertenties met de weergave-instelling van Google deactiveren.

Verder informatie over de wijze waarop Google cookies gebruikt, kan je nalezen in de verklaring van Google inzake de gegevensbescherming, door de volgende koppeling te volgen https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

7.5.5 Google Adwords & Conversion tracking

Om de aandacht te vestigen op onze producten, koppelen we Google-Adwords-advertenties en gebruiken we in het kader daarvan “Google Conversion-tracking”, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, V.S. Deze advertenties worden volgens zoekopdrachten op websites van het google-reclamenetwerk getoond. We hebben de mogelijkheid om onze advertenties met bepaalde zoekbegrippen te combineren. Met cookies kunnen we advertenties op basis van de vorige bezoeken van een gebruiker op onze website koppelen.

Bij het aanklikken van een advertentie wordt op de computer van de gebruiker door Google een cookie geplaatst. Verdere informatie over de gebruikte cookie-technologie vind je ook bij de aanwijzingen van Google op de website-statistieken en in de bepalingen inzake de gegevensbescherming.

Met deze technologie ontvangen Google en wij als klant informatie dat een gebruiker een advertentie heeft aangeklikt en naar onze websites werd doorverwezen. De hierbij ontvangen informatie wordt uitsluitend voor een statistische evaluatie met het oog op de optimalisering van advertenties gebruikt. We ontvangen geen informatie waarmee bezoekers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De statistieken die Google ons ter beschikking stelt, bevatten het totaal aantal gebruikers die op onze advertenties hebben geklikt en eventueel of deze op een pagina die van een conversion-tag was voorzien, naar onze websites werden doorverwezen. Aan de hand van deze statistieken kunnen we traceren bij welke zoekbegrippen bijzonder vaak op onze advertentie wordt geklikt en welke advertenties de gebruiker ertoe aangezet hebben om contact op te nemen via het contractformulier.

Als je dat niet wilt, kan je het opslaan van de voor deze technologieën noodzakelijke cookies, of via de instellingen van jouw browser verbieden. In dit geval wordt jouw bezoek niet in de gebruikersstatistieken opgenomen.

Je hebt bovendien de mogelijkheid om via de weergave-instelling de types van Google-advertenties te selecteren of alleen interesse-gerelateerde weergaven op Google te deactiveren. Alternatief kan je het gebruik van cookies door derde aanbieders deactiveren door de deactiveringshulp van de netwerkreclame-initiatieven op te roepen. Zie: http://www.networkadvertising.org/choices/ en http://www.youronlinechoices.com/

Wij en Google blijven evenwel de statistische informatie ontvangen hoeveel gebruikers deze pagina’s bezocht hebben en wanneer. Als je ook in deze statistiek niet wilt worden opgenomen, kan je dit met behulp van bijkomende programma’s voor jouw browser (bijv. met de Add-on Ghostery) verbieden.

7.5.6 Bing Ads

Deze website gebruikt Bing Ads, een programma van Microsoft Corporation, Microsoft Way Redmond, WA 98052-7329, VS met gebruik van de zogenaamde universele resultaattracering (UEN) met het oog op de remarketing en de afsluittracering. Op de computer van de websitebezoeker wordt hiertoe een cookie geplaatst als hij via de zoekmachines van Bing of Yahoo op onze website is beland. De gegevens worden in geanonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen. Door gebruik van de remarketingfunctie worden aan de gebruiker bij een latere zoekopdracht op een van de hierboven genoemde zoekmachines speciaal op hem afgestemde aanbiedingen bezorgd. De voorwaarden inzake de gegevensbescherming van Microsoft over de omgang met verzamelde gegevens kan je afroepen met de volgende link: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/. Bing Ads kan te allen tijde worden gedeactiveerd. Volg hiertoe de handleiding http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out. 

7.5.7 Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „Cookies“, tekstbestanden die op jouw computer of mobiel eindapparaat worden opgeslagen en de analyse van jouw gebruik van de website mogelijk maakt. De door de cookie geproduceerde informatie over jouw gebruik van deze website (inclusief jouw IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. Bij de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt jouw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de overeenkomst over de Europese Unie vooraf ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.

Google zal deze informatie gebruiken om jouw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitant samen te stellen en om verdere dienstverleningen aan te bieden die verband houden met het website- en internetgebruik, vooral ook functies voor Google Analytics rapporten over de prestatie volgens demografische kenmerken en interesses. Met Google Analytics Demographics en Interest Reporting kunnen we gegevens uit de reclame van google gebaseerd op interesses en/of gegevens van derde aanbieders via de doelgroep van onze reclame (zoals leeftijd, geslacht en interesses) in combinatie met Google Analytics voor gerichte en geoptimaliseerde reclameactiviteiten, strategieën en de content van onze website gebruiken.

Google zal deze informatie indien nodig doorgeven aan derden als dat wettelijk voorgeschreven is, of als derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal jouw IP-adres in geen geval combineren met andere gegevens die door Google worden opgeslagen.

Je kan de opslag van cookies vermijden door een overeenkomstige instelling van jouw browser-software; we wijzen je er evenwel op dat je in dat geval wellicht niet alle functies van deze website ten volle kunt gebruiken. Bovendien kan je vermijden dat de gegevens die door de cookie worden geproduceerde op het gebruik van de website gebaseerde gegevens (incl. bijv. jouw IP-adres) aan Google worden doorgestuurd, net als de verwerking van deze gegevens door Google, door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die op de volgende link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie „anonymizeIp()“. Daardoor worden IP-adressen ingekort verwerkt. Zo kan worden uitgesloten dat ze in verband worden gebracht met een bepaalde persoon. Voor zover de over jouw verzamelde gegevens een persoonlijke verwijzing inhouden, wordt deze meteen uitgesloten en worden de persoonsgegevens daarmee onmiddellijk verwijderd.

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verkregen statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor je als gebruiker. Voor de uitzonderingsgevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden doorgestuurd, heeft Google zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Informatie van de derde aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht betreffende de gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en de verklaring inzake de gegevensbescherming: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Deze website gebruikt Google Analytics bovendien voor een apparaat-overkoepelende analyse van gebruikersstromen die via een User-ID wordt uitgevoerd. Je kan in jouw Google-klantaccount onder „Mijn gegevens“, „persoonlijke gegevens“ de apparaat-overkoepelende analyse van jouw gebruik deactiveren.

7.5.8 Google Tag Manager

Deze website gebruikt „Google Tag Manager“, dat door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS wordt beheerd. Google Tag Manager dient voor het beheer van website-tags. Google Tag Manager is een cookieloos domain en slaat geen persoonsgegevens op. De toepassing zorgt evenwel voor de activering van andere tags die van hun kant onder bepaalde omstandigheden persoonsgegevens opslaan. Google Tag Manager maakt echter geen gebruik van deze gegevens. Als op domain- of cookie-niveau een deactivering wordt uitgevoerd, blijft deze bestaan voor alle tracking-tags die met Google Tag Manager werden geïmplementeerd. Je vindt nadere informatie over Google Tag op http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

7.5.9 adjust.io

Deze website gebruikt onder meer ook de analysetechnologie „adjust.io“ van adeven GmbH, Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlijn, („adeven“). adeven gebruikt voor de analyse daarbij IP- en Mac-adressen van de User die evenwel uitsluitend geanonimiseerd worden gebruikt. Er kunnen daarmee geen conclusies worden getrokken met betrekking tot een natuurlijke persoon. De door het gebruik verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om de functie en het gebruik van de website te analyseren, door geanonimiseerde evaluaties en grafieken op te stellen over het aantal bezoeken, het aantal per gebruiker opgeroepen pagina’s etc. De analyses worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden van eigen marktonderzoek en voor de optimalisering van de vormgeving van de website volgens de behoeften. Door het gebruik van deze website voor analyses verklaar je je akkoord met de bewerking van de hierdoor geanonimiseerd verzamelde gegevens op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor gemelde doel. Tegen de gegevensverzameling en -opslag kan met effect voor de toekomst te allen tijde bezwaar worden gemaakt per mail aan optout@adjust.io.

7.5.9.1 adjust.io app

App-performance tracking : onze mobiele apps maken gebruik van de app-performance en analyse-technologie “adjust”, een service van adjust GmbH (“Adjust”). Wanneer u de app DriveNow start, verzamelt “adjust” de installatie- en evenementgegevens, uit onze mobiele iOS- en Android-apps om te begrijpen hoe onze gebruikers met onze apps omgaan en om mobiele advertentiecampagnes te optimaliseren en te analyseren. Voor een dergelijke analyse gebruikt “adjust” uw IDFA- of Google Play Services-ID en uw geanonimiseerde (gehashte) IP- en MAC-adres. De gebruikte hashes zijn one-way hashes en het is niet mogelijk om u of uw mobiele apparaat afzonderlijk te identificeren. De wettelijke basis voor verwerking is gebaseerd op art. 6 par. 1 f) GDPR. Het legitiem belang is gebaseerd op de analyse en verbetering van onze mobiele advertentiecampagnes. Uw gegevens worden (niet) transnationaal overgedragen.

Tegen de gegevensverzameling en -opslag kan met effect voor de toekomst te allen tijde bezwaar worden gemaakt per mail aan optout@adjust.io.

7.5.10 DoubleClick

Op onze website gebruiken we DoubleClick van Google Inc. via Trakken Web Services GmbH, Zirkusweg 1, 20359 Hamburg, om je relevante reclameweergaven voor te stellen. Als je een website oproept en een via websites van het Google reclamenetwerk geschakelde advertentie laat weergeven of erop klikt, wordt eventueel een DoubleClick-cookie in jouw browser opgeslagen. De door jouw browser toegewezen DoubleClick-cookie-codeerder is dezelfde als diegene die bij het gebruik van websites wordt gebruikt waarbij reclameprogramma’s door DoubleClick worden gebruikt. Deze aan jouw browser toegewezen cookie verkrijgt een pseudoniem identificatienummer (ID) en kan controleren welke advertenties in jouw browser worden getoond en welke advertenties worden opgeroepen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. In verband met onze remarketingmaatregelen kunnen we op basis van deze informatie op je afgestemde advertenties bezorgen. Door de remarketing wordt informatie over jouw surfgedrag voor marketingdoeleinden in geanonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen.

DoubleClick maakt het voor Google en zijn partners alleen mogelijk om de advertenties te koppelen op basis van vorige bezoeken aan onze website of andere websites. De door Cookies geproduceerde informatie wordt door Google voor de evaluatie doorgestuurd naar een server in de VS en wordt daar opgeslagen.

Google leeft de bepalingen inzake de gegevensbescherming na van de US Privacy Shield-overeenkomst en is bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Handelsministerie ingeschreven, vgl. onder: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

De overdracht voldoet aan de wettelijke voorschriften of gebeurt in het kader van de orderverwerking. Google zal jouw gegevens in geen geval samenbrengen met andere door Google opgeslagen gegevens. Door het gebruik van onze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de door Google over je verzamelde gegevens en op de hiervoor beschreven wijze van de gegevensverwerking en het hiervoor vermelde doel. Je kan de opslag van cookies vermijden door een overeenkomstige instelling van jouw browser-software; we wijzen je er evenwel op dat je in dat geval wellicht niet alle functies van deze website ten volle kunt gebruiken.

Bij DoubleClick vind je informatie over de gegevensbescherming op: http://www.google.de/policies/technologies/ads/

Bovendien kan je het verzenden verzamelen van de door cookies geproduceerde en gegevens betreffende jouw gebruik van de website aan Google alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door op:

https://support.google.com//adsense/answer/2839090?hl=de, daar onder weergave-instellingen, uitbreiding voor de DoubleClick-deactivering beschikbare Browser-plugin te downloaden en te installeren.

7.5.11 Visual Website Optimizer (VWO)

Wingify Software Private Limited, Antriksh Apartments, Sector-14, Rohini, Delhi-110085, Indië: Hierdoor kunnen we het gedrag van de gebruikers op onze website en de interactie met hen analyseren, varianten van bepaalde pagina’s opstellen en deze uitspelen aan toevallig geselecteerde of via doelgroepen bepaalde gebruikers bepalen. Hiertoe kan de VWO onder meer geanonimiseerd de muisbeweging van gebruikers en de interactie met velden op onze website registreren. Hierbij wordt de anonimiteit van de gebruikers gegarandeerd doordat geen persoonsgegevens zoals IP-adressen, namen of invoergegevens via het toetsenbord worden opgeslagen. Om tests uit te voeren en het gebruiksgedrag te volgen, gebruikt VWO cookies. Op https://vwo.com/knowledge/what-are-the-cookies-stored-by-vwo/ vindt u verdere informatie over het gebruik van cookies door VWO.

Op https://vwo.com/privacy-policy/ kunt u informatie raadplegen over de algemene werkwijze van VWO.

Als u uitgesloten wenst te worden van de analyse- en testmethoden van VWO, kunt u dit aanvragen op https://vwo.com/opt-out/.


7.6 Verhindering van de opslag van cookies

Het is mogelijk om cookies te aanvaarden of te weigeren. De meeste webbrowsers aanvaarden automatisch cookies. In de regel is het via de browserinstellingen mogelijk om vast te leggen dat cookies moeten worden afgewezen. Als cookies worden afgewezen, kan het zijn dat je sommige functies van de website niet meer kan gebruiken. Als cookies worden aanvaard, kunnen de aanvaarde cookies op een later tijdstip weer worden verwijderd. Als de cookies worden verwijderd, zijn alle instellingen die door deze cookies worden gestuurd, inclusief de reclame-instellingen, verwijderd en kunnen wellicht niet meer worden hersteld.

7.7 Rechtsbasis

We hebben een gerechtvaardigde belangstelling voor de hiervoor vermelde gegevensverwerkingsprocedures en de daarmee nagestreefde doeleinden. Hiervoor vormt art. 6 lid . 1 lit. f van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO) de rechtsbasis.

 

8. Custom Audiences / Geïndividualiseerde reclame

8.1 Reclame op websites van partners (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google)

Op onze website gebruiken we de procedure Custom Audience. Met deze procedure worden de gegevens van onze klanten doorgegeven aan onze partners Facebook, linkedIn, Twitter en Google. Onze partners vergelijken deze gegevens met de gegevens van de bestaande gebruikersprofielen en bij een overeenstemming kunnen zij u gericht informeren over producten en dienstverleningen die voor u geschikt zijn. De volgende categorieën van persoonsgegevens worden doorgegeven: E-mailadres, nummer mobiele telefoon. Voor het doorzenden van de gegevens wordt de Hashing-procedure gebruikt. Deze procedure maakt het mogelijk om uw gegevens geanonimiseerd door te zenden.

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is onze reclamemaatregelen te optimaliseren en op uw behoeften af te stemmen.

Het is mogelijk dat uw gegevens in de VS door onze partners worden verwerkt. Facebook, linkedIn, Twitter en Google nemen deel aan het EU-US-Privacy Shield, een overeenkomst die een adequaat niveau voor de gegevensbescherming garandeert.

Uw gegevens worden opgeslagen tot u hiertegen bezwaar maakt en worden doorgegeven aan onze partners.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door Custom Audience. Gelieve hiertoe een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres:

unsubscribe@drive-now.com

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens door Custom Audience, worden uw gegevens niet doorgegeven aan onze partners.

8.2 Facebook Custom Audience

Binnen ons internetoptreden gebruiken we „Facebook-Pixel“ van Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Zo kan het gedrag van gebruikers worden getraceerd nadat deze een Facebook-reclameweergave hebben gezien of aangeklikt. Dit proces dient om de efficiëntie van de Facebook-reclameweergaven voor statistische doeleinden en marktonderzoek te evalueren en kan ertoe bijdragen reclamemaatregelen te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en kunnen dus niet aan de identiteit van de gebruiker worden gekoppeld. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een koppeling met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken overeenkomstig de richtlijn inzake het Facebook-datagebruik. Je kan voor Facebook en zijn partners het schakelen van reclameweergaven op en buiten Facebook mogelijk maken. Verder kan voor deze doeleinden een cookie op jouw computer worden opgeslagen. Om algemeen bezwaar te maken tegen het gebruik van cookies op jouw computer kan je jouw internetbrowser zo instellen dat voortaan geen cookies meer op jouw computer kunnen worden opgeslagen of al opgeslagen cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan er echter toe leiden dat sommige functies op onze websites niet meer kunnen worden uitgevoerd.

Je kan het gebruik van cookies door Facebook door een door ons speciaal voor dit geval ontwikkeld programma (Opt-out-proces op webbasis) deactiveren. Hiertoe moet je uitsluitend de volgende Link bevestigen.

8.3 Rechtsbasis

We hebben een gerechtvaardigde belangstelling voor de hiervoor vermelde gegevensverwerkingsprocedures en de daarmee nagestreefde doeleinden. Hiervoor vormt art. 6 lid . 1 lit. f van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO) de rechtsbasis.

9. Product- en reclamemails

Hieronder lichten we de gegevensverwerking met het oog op het verstrekken van productinformatie en reclame toe.

9.1 E-mails met productaanbevelingen

We willen onze klanten regelmatig mails met productaanbevelingen bezorgen. Hiertoe gebruiken we het e-mailadres, jouw naam en jouw geboortedatum die je in het kader van de registratie hebt ingegeven. Via onze e-mails met productaanbevelingen willen we je info over producten uit ons aanbod bezorgen die je op basis van jouw laatste huurcontract kunnen interesseren. Bovendien willen we je op deze wijze ons bevestigingsbericht over jouw registratie en nuttige informatie over het productgebruik doen toekomen. Deze e-mails ontvang je onafhankelijk van jouw inschrijving op onze Newsletter. Bovendien gebruiken we jouw gegevens voor de volgende doeleinden: Maatregelen voor de verdere ontwikkeling van dienstverleningen en producten, reporting om het succes te controleren van de maatregelen die in de loop der tijd werden genomen, controle en optimalisering van procedures om de behoefte te analyseren, benchmarking, aanrijking van onze gegevens, bijv. uit publiek toegankelijke bronnen, intern marktonderzoek. Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven. Jouw gegevens worden opgeslagen zolang de zakelijke relatie met jou bestaat en je geen bezwaar hebt gemaakt tegen de gegevensverwerking. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking die is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit.f) van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO). In dit geval zullen we jouw gegevens niet meer verwerken. Je kan jouw bezwaar per e-mail sturen naar service@drive-now.com of per post naar DriveNow, Esplanade 1 box 57 1020 Bruxelles – Brussel. In elke kennisgeving bevindt zich ook een afmeldlink die bij het bevestigen ervan als bezwaar wordt beschouwd.“

9.2 Rechtsbasis

De hiervoor vermelde gegevensverwerking en de daarmee nagestreefde doeleinden zijn opgesteld volgens ons gerechtvaardigd belang. Hiervoor vormt art. 6 lid 1 lit. f van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO) de rechtsbasis.

9.3 Gepersonaliseerde reclame- en/of aanbiedings-e-mails

Via Drive now willen we onze klanten per e-mail regelmatig reclame en/of betere aanbiedingen bezorgen op basis van hun eigen interesses. Onder bijzondere aanbiedingen verstaan we ook onze DriveNow-pakketten met speciale samenwerkingspartner, die je op https://www.drive-now.com/de/de/now/partners kunt inkijken.

Ons doel is daardoor uw DriveNow-gebruikerservaring doorlopend te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Om je de reclame toe te sturen, gebruiken we het e-mailadres, jouw naam en jouw geboortedatum die je bij jouw inschrijving hebt ingegeven. Om je reclame te bezorgen op basis van jouw interesses, gebruiken we hiervoor de door je doorgestuurde en automatisch gegenereerde informatie, zoals ontvangst- en leesbevestigingen van berichten, informatie over jouw eindapparaat, jouw browser, jouw activiteiten op onze website, inclusief jouw tijd van het bezoek op onze website en jouw huurcontracten. Deze informatie wordt door ons in gepseudonimiseerde vorm verwerkt. Daarmee ontvangen onze klanten geen ongeschikte e-mails, maar veeleer uitsluitend e-mails over reclame en/of bijzondere aanbiedingen op DriveNow die overeenstemmen met hun interesses. Je ontvangt deze kennisgevingen los van jouw inschrijving op onze Newsletter. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden. Jouw gegevens worden opgeslagen zolang de zakelijke relatie met je bestaat en je geen bezwaar hebt gemaakt tegen de gegevensverwerking. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen deze gegevenwerking die is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit.f) van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO). In dit geval zullen we jouw persoonsgegevens niet meer verwerken. Je kan jouw bezwaar per e-mail sturen naar service@drive-now.com of per post naar DriveNow, Esplanade 1 box 57 1020 Bruxelles – Brussel. In elke kennisgeving bevindt zich ook een afmeldlink die bij het bevestigen ervan als bezwaar wordt beschouwd.“

9.4 Rechtsbasis

De hiervoor vermelde gegevensverwerking en de daarmee nagestreefde doeleinden zijn opgesteld volgens ons gerechtvaardigd belang. Hiervoor vormt art. 6 lid 1 lit. f van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO) de rechtsbasis.

9.5 Newsletter

We willen zowel geïnteresseerden als klanten regelmatig reclame bezorgen over onze producten en diensten en via volgende producten of productcategorieën van onze contractuele partners per e-mail, SMS en Push. Hiertoe gebruiken we het e-mailadres, het nummer van dde mobiele telefoon en jouw naam die je in het kader van de registratie hebt ingegeven. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van de Newsletter. De identificatie van jouw e-mailadres en jouw handynummer gebeurt door het Double-Opt-In-proces. Dit betekent dat je na verwerking van jouw gegevens een afzonderlijke bevestigings-e-mail en een code van 4 digits per SMS ontvangt. Pas na het aanklikken van de in de e-mail opgenomen link en invoer van de per SMS ontvangen code ontvangt je reclame-e-mails. Bovendien slaan we jouw gebruikte IP-adressen en de tijdstippen van de aanmelding en bevestiging op. Het doel van het proces is dat we jouw aanmelding kunnen aantonen en desgevallend een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens kunnen ophelderen. Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven. Jouw gegevens worden opgeslagen tot je jouw toestemming hebt herroepen. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen deze gegevenswerking die is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit.f) van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO). In dit geval zullen we jouw persoonsgegevens niet meer verwerken. Je kan jouw bezwaar per e-mail sturen naar service@drive-now.com of per post naar DriveNow, Esplanade 1 box 57 1020 Bruxelles – Brussel. In elke kennisgeving bevindt zich ook een afmeldlink die bij het bevestigen ervan als bezwaar wordt beschouwd.

9.6 Rechtsbasis

Voor de hiervoor genoemde gegevensverwerking en de daarmee nagestreefde doeleinden vormt art. 6 lid 1 lit. a van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO) de rechtsbasis.

9.7 Reclamecommunicatie en marktonderzoek door BMW

Op onze website bestaat de mogelijkheid om informatie te ontvangen over de actuele producten, services en diensten betreffende de BMW Group, de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW), Petuelring 130, 80788 München (BMW). Dit gebeurt op basis van uw toestemming. Daarbij worden bij de aanmelding voor de verzending voor de klantenservice en voor de geselecteerde reclamecommunicatie en het marktonderzoek gegevens uit het invoerraster aan ons doorgegeven, die wij op onze beurt aan BMW doorgeven.

BMW AG mag deze gegevens bovendien doorgeven aan bepaalde dochtermaatschappijen (BMW M GmbH, Daimlerstr. 19, 85748 Garching-Hochbrück) en individuele contractuele dealers en werkplaatsen (door je aangegeven gewenste partners bij wie je voertuigen hebt gekocht, of service- of adviesprestaties hebt gebruikt, of jouw regionale partner) die jouw gegevens voor de genoemde doeleinden gebruiken en je hiervoor ook mogen contacteren. Actualiseringen mogen alleen onder de genoemde maatschappijen worden doorgegeven.

Hiertoe verzamelen wij jouw e-mail-adres en jouw handynummer. De identificatie van jouw e-mailadres en jouw handynummer gebeurt door het Double-Opt-In-proces. Dit betekent dat je na verwerking van jouw gegevens een afzonderlijke bevestigings-e-mail en een code van 4 digits per sms ontvangt. Pas na het aanklikken van de in de e-mail opgenomen link en invoer van de per SMS ontvangen code ontvangt je reclame-e-mails. Pas na het aanklikken op de daarin opgenomen link ontvangt je reclame-e-mails. Bovendien slaan we jouw gebruikte IP-adressen en de tijdstippen van de aanmelding en bevestiging op. Het doel van het proces is dat we jouw aanmelding kunnen aantonen en desgevallend een mogelijk misbruik van jouw persoonsgegevens kunnen ophelderen.

Om je af te melden kan je ons ofwel een informele e-mail sturen op servicedatenschutz@drive-now.com of via de link aan het einde van de Newsletter uw toestemming herroepen. Je kan jouw toestemming ook herroepen via de klantendienst van BMW op het telefoonnummer: +49 89 1250-16000 of per e-mail aan: kundenbetreuung@bmw.de

9.8 Rechtsbasis

De rechtsbasis voor de verwerking van gegevens na aanmelding voor de Newsletter door de gebruiker is de door de gebruiker gegeven toelating volgens art. 6 lid 1 lit a van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO).

9.9 Reclame-ID

Naast jouw klantnummer kennen we u bij jouw inschrijving een reclame-identificatienummer (reclame-Id) toe. Met deze reclame-UD kunnen we jouw weg op onze website, aanbiedingen en diensten volgen. Zo kunnen wij vaststellen of je onze website rechtstreeks hebt opgeroepen, of een reclame over ons op een andere website hebt gezien en aangeklikt. Bij deze gegevensverwerking worden we ondersteund door onze partner Refined Labs GmbH, Theresienstraße 4-6, 80333 München, waarvan de dienstverlening gebruiken. Daartoe delen we uitsluitend de door ons aangemaakte reclame-ID mee aan onze partner, zonder verdere persoonsgegevens. Voor de toegang en het doorsturen van jouw reclame-ID vragen wij jouw toestemming.

09.10 Rechtsbasis

De hiervoor vermelde gegevensverwerking en de daarmee nagestreefde doeleinden zijn opgesteld volgens ons gerechtvaardigd belang. Hiervoor vormt art. 6 lid 1 lit. f van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO) de rechtsbasis.

10. Markt- en opinieonderzoek

Hierna beschrijven we dataverwerkingsprocessen in het kader van het markt- en opinieonderzoek.

10.1 Statistische doeleinden

We verwerken jouw persoonsgegevens voor markt- en opinieonderzoek. Jouw gegevens worden daarbij geanonimiseerd, voor statistische doeleinden alleen voor ons gebruikt en kunnen in geen geval aan je worden gekoppeld. Je kan te allen tijde bezwaar maken deze dataverwerking en zonder opgave van reden met toekomstig effect. Hiervoor kunnen we de onder punt 2 in de verklaring inzake de gegevensbescherming genoemde wegen kiezen.

10.2 Rechtsbasis

Deze dataverwerking berust op art. 5 lid 1 lit. f van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO) en dient ter verbetering van de doeleinden die we in deze verklaring inzake de gegevensbescherming hebben genoemd, in het bijzonder voor een effectievere reclamevoering betreffende onze aanbiedingen en dienstverlening. We zorgen voor de bescherming van onze klanten door het marktonderzoek te doen met geanonimiseerde gegevens.

11. Gebruik van dienstverleners voor de verwerking van persoonsgegevens /Verwerking van gegevens in landen buiten de Europese economische ruimte

Voor de uitvoering van prestaties en de verwerking van jouw gegevens rondom onze dienstverlening en producten doen we een beroep op dienstverleners. De dienstverleners verwerken de gegevens uitsluitend in het kader van onze instructie en zijn voor de naleving van de geldende bepalingen inzake de gegevensbescherming verplicht geworden. Alle orderverwerkers worden zorgvuldig geselecteerd en verkrijgen alleen in de omvang en voor de benodigde periode toegang tot jouw gegevens die noodzakelijk zijn voor de naleving van de prestaties of in de omvang waarin je toegestemd hebt voor de gegevensverwerking en het gebruik van de gegevens.

Dienstverleners in landen zoals de VS of in de landen van de Europese Economische Ruimte zijn onderhevig aan een gegevensbescherming die de algemene persoonsgegevens niet in dezelfde mate beschermt als in de lidstaten van de Europese Unie. Als jouw gegevens verwerkt worden in een land dat niet beschikt over een erkend hoog niveau voor de gegevensbescherming zoals in de Europese Unie, garanderen we via contractuele regelingen of andere erkende instrumenten dat jouw persoonsgegevens passend worden beschermd.

12. Jouw rechten als betrokkene

12.1 Informatierecht

Je hebt het recht om te allen tijde informatie van ons te vragen over de bij ons over je opgeslagen gegevens, alsook hun herkomst, ontvangers of categorieën van ontvangers, waarvan de gegevens worden doorgegeven, alsook met het oog op de opslag.

12.2 Recht van herroeping

Als je een toelating hebt gegeven voor het gebruik van gegevens, kan je deze te allen tijde zonder opgave van reden met toekomstig effect herroepen.

12.3 Recht van rechtzetting

Als de bij ons opgeslagen gegevens onjuist zouden zijn, kan je deze te allen tijde in jouw klantaccount corrigeren, of via ons Service Center door ons laten corrigeren.

12.4 Recht van schrapping en blokkering

Je hebt het recht om de bij ons over je opgeslagen gegevens te blokkeren of te verwijderen. De verwijdering van jouw persoonsgegevens gebeurt in de regel binnen maximaal 2 werkdagen nadat je gebruik hebt gemaakt van jouw recht als betrokkene. Als de verwijdering indruist tegen wettelijke, contractuele of fiscale bewaarplichten of bewaarplichten in het kader van het handelsrecht of andere wettelijk verankerde redenen, kunnen jouw gegevens alleen worden geblokkeerd in plaats van deze te verwijderen. Na de verwijdering van jouw gegevens is het meedelen van informatie niet meer mogelijk.

12.5. Recht van gegevensoverdracht

Als je de door je voor ons beschikbare persoonsgegevens wilt opvragen, zullen we de gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat opstellen en aan jou of een andere verantwoordelijke doorsturen. Dit laatste echter alleen als dit technisch mogelijk is.

12.6 Recht van bezwaar

Je hebt het recht te allen tijde en zonder opgave van reden bezwaar te maken tegen de dataverwerking voor directe reclame. Bovendien wordt erop gewezen dat door het bezwaar tegen de dataverwerkingsprocessen de uitvoering van de raamovereenkomst en de afhandeling van de individuele contracten beperkt kan worden of wellicht niet meer mogelijk zal zijn.

12.7 Uitgebreide rechten betreffende de gegevensverwerking voor een gepersonaliseerde gegevensevaluatie

Met betrekking tot de gegevensverwerking van de gepersonaliseerde gegevensevaluatie heb je naast de hiervoor vermelde rechten ook recht op participatie van een natuurlijke persoon aan de besluitvorming, een aanvechtingsrecht en een recht op toelichting van ons standpunt.

12.8 Contact voor de uitoefening van de rechten van de betrokkene

Om jouw rechten als betrokkene uit te oefenen, kan je gebruik maken van de methoden vermeld onder punt 2 in de verklaring betreffende de gegevensbescherming.

12.9 Recht van bezwaar bij de toezichthoudende instantie

Je hebt het recht om bij de bevoegde toezichthoudende instantie bezwaren te uiten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens als je van mening vindt dat jouw rechten volgens de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGV) werd geschonden.

13. Data protection notice in the General Terms and Conditions.

Please see the data protection information included in Item 165 of our General Terms and Conditions, which you can access at https://www.drive-now.com/be/nl/gtc. This section discusses how we process your personal data, which we need to implement individual lease contracts. In addition, we explain which personal data we must process, if applicable, in case of claims for recourse. Due to our legal liability as vehicle owners and to determine non-contractual and/or non-compliant use, we may also process your personal data. When you drive one of our vehicles, we use the so-called geo-fencing system, which involves the identification of your GPS location to provide you with valuable information. This does not involve creating a route profile. We process your personal data to send you additional push notifications for targeted communication. Finally, the section contains information about processing your personal data for identity verification and credit checks.

14. Changes to the privacy policy

This privacy policy may be subject to change over time. We encourage you to regularly review the privacy policy for any changes. However, we will provide you with a corresponding notification in case of significant changes. This may involve e-mail notification if necessary. This privacy policy was last updated on September 28, 2018.