DriveNow carsharing

Gegevensbescherming

Preambule

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens en daarmee van de privé-sfeer zeer ernstig. We willen u hier uitleggen hoe we uw gegevens beschermen en wat het voor u betekent als u onze personaliseerbare diensten gebruikt. Om een optimale bescherming van uw privésfeer te waarborgen, is het voor ons vanzelfsprekend dat we alle wettelijke bepalingen inzake de gegevensbescherming naleven. De bepalingen van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO) en de Duitse wet inzake de gegevensbescherming-Nieuw (BDSG-neu) op basis van de aanpassing van het recht op gegevensbescherming aan de verordening (EU) 2016/679 en ter aanpassing van de richtlijn (EU) 2016/680 (Wet in zake de gegevensbescherming, de aanpassing en de omzetting in de EU – DSAnpUG-EU) worden door ons nageleefd.

Deze verklaring inzake de gegevensbescherming geldt voor het internetaanbod van DriveNow dat afgevraagd kan worden onder het domein https://www.drive-now.com/be/nl/brussels en de diverse subdomeinen (hierna “onze website” genoemd).

1. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke instantie en dienstverlener is DriveNow, Esplanade 1 box 57 1020 Bruxelles – Brussel (hierna „DriveNow" genoemd).

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

Onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming is Meester Karsten Kinast, Kinast Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenzollernring 54, 50672 Keulen. Bovendien kunt u zich voor alle vragen betreffende de gegevensbescherming te allen tijde tot onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming wenden. Het best per e-mail aan: datenschutz@drive-now.com of schriftelijk aan: DriveNow GmbH & Co. KG, Seidlstraße 26, 80335 München.

3. Algemene info over de gegevensverwerking

We verzamelen en gebruiken persoonsgerelateerde gegevens van onze gebruikers in principe alleen als dit nodig is om een functionele website, onze content en prestaties ter beschikking te stellen.

3.1 Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn uw individueel identificeerbare gegevens. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, correspondentieadres, telefoonnummer of uw e-mailadres. Niet identificeerbare gegevens zijn gegevens zoals het aantal gebruikers van een website.

3.2 Verwerking van persoonsgegevens

Onder verwerking verstaat men elke procedure die met of zonder behulp van een geautomatiseerd proces wordt uitgevoerd, of een opeenvolging van handelingen betreffende persoonsgegevens zoals het verzamelen, het invoeren, de organisatie, het ordenen, de opslag, de aanpassing of wijziging, het uitlezen, het afvragen, het gebruik, de openbaring door overdracht, de verspreiding of enige andere vorm van beschikbaarstelling, de vergelijking of de koppeling, de beperking, het verwijderen of de vernietiging. Persoonsgegevens worden via deze website verzameld als u ons deze zelf ter beschikking stelt, bijv. in het kader van een inschrijving, door het invullen van formulieren, door het versturen van e-mails of vooral door boeking van een DriveNow-voertuig. We gebruiken deze gegevens voor de doeleinden die vermeld staan, of die uit de aanvraag blijken, dus bijvoorbeeld bij een aanvraag van een reservatie voor de bewerking van uw gewenste reservatie. De gegevens worden alleen aan derden overgedragen als de wet of uzelf dit uitdrukkelijk toelaat, of in het kader van uw inschrijving, of in het verloop van een actieve zakelijke relatie nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven. Voor het overige kunt u de algemene informatie op www.drive-now.com in principe gebruiken zonder mededeling van uw persoonsgegevens.

3.3 Rechtsbasis voor de verwerking van persoonsgegevens

Het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt in de regel alleen na toestemming van de gebruiker. Voor zover we voor verwerkingsprocessen van persoonsgegevens een toestemming van de betreffende personen vragen, dient art. 6 lid 1 lit.a van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO) als rechtsbasis voor de verwerking van persoonsgegevens.

Een uitzondering geldt in gevallen waarin het om feitelijke redenen niet mogelijk is om vooraf toestemming te vragen en de gegevensverwerking door wettelijke voorschriften toegelaten is. Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract, waarvan de contractuele partij de betreffende persoon is, dient art. 6 lid 1 lit.b. Van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO) als rechtsbasis. Dit geldt ook voor de verwerkingsprocessen die voor de uitvoering van pre-contractuele maatregelen noodzakelijk zijn.

Voor zover een verwerking van persoonsgegevens nodig is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, dient art. 6 lid 1 lit. C van de de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO) als rechtsbasis.

Als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of een derde te garanderen en als de belangen, basisrechten en basisvrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerst genoemde belang, dient art. 6 lid 1lit. f van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO) als rechtsbasis.

3.4. Verwijdering van gegevens en opslagduur

Uw basisgegevens worden bewaard voor de looptijd van het contract. Na een door u ingeleide opzeg van de zakelijke relatie worden de gegevens maximaal 4 jaar bewaard vanaf uw laatste transactie. Als de beëindiging door ons wordt ingeleid om veiligheidsgerelateerde redenen of vanwege een betalingsachterstand, bewaren wij uw gegevens maximaal 5 jaar na uw laatste transactie.

3.5 Veiligheid, TLS-technologie

We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen, in het bijzonder tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernieling of toegang tot de gegevens door onbevoegde personen. Deze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling voortdurend aangepast. De overdracht van persoonsgerelateerde gegevens tussen uw computer of mobiel eindapparaat en onze server gebeurt in principe gecodeerd (TLS-procedure, Transport Layer Security).

4. Registratie

Hieronder beschrijven we de gegevensverwerking in het kader van het registratieproces.

4.1 Registratieproces

Op onze website bieden we gebruikers de mogelijkheid in te schrijven door hun persoonsgegevens in te voeren. De gegevens worden daarbij in een invoerraster ingegeven, naar ons doorgestuurd en opgeslagen. Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven. De volgende persoonsgegevens worden in het kader van het registratieproces verzameld:

- Naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, nummer mobiele telefoon,
Betaalgegevens en de door u gekozen PIN, veiligheidsantwoord en een wachtwoord

Bovendien worden volgende persoonsgegevens verzameld:

- IP-adres
- Datum en uur van de registratie

Uw gegevens, met uitzondering van uw IP-adres, worden tijdens de volledige looptijd van het contract bewaard, maar maximaal 4 of 5 jaar nadat de zakelijke relatie op gelijk welke wijze werd beëindigd overeenkomstig punt 3.4. Na afloop van deze termijnen worden alle gegevens over uw persoon onherroepelijk verwijderd, tenzij er andere wettelijke bewaartermijnen gelden. Gedurende de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens die nodig zijn voor de verplichtingen inzake het handelsrecht en fiscaal recht volledig gesperd en zijn verdere dataverwerkingsprocessen niet meer toegankelijk. Uw IP-adres verwijderen we steeds na 6 maanden.

4.2 Rechtsbasis

De rechtsbasis voor de verwerking van deze gegevens die voor de uitvoering van een contract of het nemen van precontractuele maatregelen noodzakelijk zijn, is art. 6 lid 1 lit. b van de de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO).

5. Controle rijbewijs

5.1 DLCS

Alternatief kunt u voor de controle van het rijbewijs ook het DLCS-tool gebruiken dat op onze website wordt aangeboden. Daartoe gebruiken we de gegevens die u hebt ingegeven bij de registratie en een kopie van uw rijbewijs (voor- en achterzijde) om af te stemmen met onze medewerkers. Na de controle worden de gegevens die voor dit doel werden verwerkt, weer verwijderd.

5.2 Rechtsbasis

De rechtsbasis voor de verwerking van deze gegevens die voor de uitvoering van een contract of het nemen van precontractuele maatregelen noodzakelijk zijn, is art. 6 lid 1 lit. b van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO).

6. Google Maps

Hierna beschrijven we de gegevensverwerking in het kader van het gebruik van Google Maps.

6.1 Google Maps-toepassing

Deze website gebruikt net als de DriveNow-toepassing, Google Maps API-toepassingen. Daardoor kunnen we u interactieve kaarten direct via de website of in onze app tonen en bieden wij u de mogelijkheid om de kaartfunctie comfortabel te gebruiken. Deze toepassing is onontbeerlijk voor de functionaliteit en de volledige beschikbaarstelling van onze content en dienstverleningen. U kunt de google-gebruiksvoorwaarden hier inkijken: https://policies.google.com/terms?hl=de.

De bijkomende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps/Google Earth vindt u hier op: https://www.google.com/help/terms_maps.html.

De verklaring inzake de gegevensbescherming van Google vindt u hier op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Het gebruik van Google Maps dient voor ons om de actuele standplaats van onze voertuigen vast te stellen om u het dichtstbijzijnde, vrij beschikbare voertuig te tonen. Bovendien gebruiken we Google Maps om geoposities in adressen te vertalen en u de vermoedelijke loopafstand tot het gekozen voertuig te tonen. Na uw toestemming gebruiken we Google Maps om uw geplande aankomstplaats en de resterende aankomsttijd voor de overdracht aan een volgende klant in onze app te tonen. We geven deze gegevens niet door aan Google. Er worden alleen geanonimiseerde gegevens aan Google doorgestuurd. Een koppeling aan uw persoon is daarmee uitgesloten.

6.2 Rechtsbasis

De rechtsbasis voor de verwerking van deze gegevens die voor de uitvoering van een contract of het nemen van precontractuele maatregelen noodzakelijk zijn, is art. 6 lid 1 lit. b van de de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO).

7. Cookies

Hierna beschrijven we in detail de individuele processen voor de gegevensverwerking in het kader van het gebruik van cookies.

7.1 Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver op uw harde schijf worden bewaard. Cookies bevatten informatie die later kan worden gelezen door een webserver in de domeinen waarin de cookie aan u werd toegekend. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer installeren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende types van cookies. Sessie-cookies worden verwijderd zodra de sessie wordt beëindigd. Tijdelijke en permanente cookies worden voor een langere periode of onbegrensd op de datadrager opgeslagen.

7.2 Gegevens in het kader van het cookie-gebruik

Er worden geen persoonsgegevens in de door ons gebruikte cookies opgeslagen. De door ons gebruikte cookies worden ook niet samengebracht met persoonsgegevens. De cookies kunnen dus niet naar een bepaalde persoon worden herleid. Met een activering van een cookie verkrijgt dit alleen een identificatienummer. Persoonsgegeven zoals naam, IP-adres enz. worden nooit aan dit identificatienummer toegekend. Met behulp van de cookie-technologie verkrijgen we uitsluitend geanonimiseerde informatie zoals de pagina’s van onze website die u bezoekt.

7.3 Gebruik van sessie-cookies

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde sessie-cookies die noodzakelijk zijn om uw bezoek consistent te houden, d.w.z. om te waarborgen dat bijv. geen nieuwe login nodig is en dat uw voorkeuren die u al hebt ingevoerd bij de aanvraag van uw reservatie of overige gegevens tijdens de sessie behouden blijven. Bovendien hebben we sessie-cookies nodig om te waarborgen dat een bepaald aanbod dat u hebt aangeklikt, aan uw aanvraag wordt toegekend (bijv. promotieaanbiedingen). Deze sessie-cookies worden na de sessie automatisch verwijderd. Verder gebruiken we cookies om bij een later bezoek aan de website te herkennen of u belangstelling hebt voor bepaalde aanbiedingen, wat ons in staat stelt u dergelijke aanbiedingen doelgericht op de website te tonen. Deze toewijzing gebeurt alleen via abstracte criteria (bijv. „BMW") en is niet persoonsgebonden. Deze cookies hebben een levensduur van een jaar en worden dan automatisch verwijderd.

7.4 Onsite-targeting

Op onze website worden met een cookie-technologie gegevens ter vereenvoudiging van onze website verzameld. Hierdoor vernemen we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod dus voortdurend optimaliseren. Daarbij worden volgende gegevens verwerkt:

- Ingevoerde zoekbegrippen
- Frequentie van opgeroepen pagina’s
- Gebruik van websitefuncties

Deze gegevens dienen uitsluitend voor een anonieme evaluatie van het websitegebruik en worden nooit samengebracht met bij ons opgeslagen persoonsgegevens. Met de informatie verkregen door een clickstream-analyse maken we onze website zo aantrekkelijk mogelijk om de behoeften van de klanten zo goed mogelijk te dekken.

Op onze website worden met een cookie-technologie gegevens ter vereenvoudiging van onze website verzameld. Hierdoor vernemen we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod dus voortdurend optimaliseren. Daarbij worden volgende gegevens verwerkt:

- Ingevoerde zoekbegrippen
- Frequentie van opgeroepen pagina’s
- Gebruik van websitefuncties

Deze gegevens dienen uitsluitend voor een anonieme evaluatie van het websitegebruik en worden nooit samengebracht met bij ons opgeslagen persoonsgegevens. Met de informatie verkregen door een clickstream-analyse maken we onze website zo aantrekkelijk mogelijk om de behoeften van de klanten zo goed mogelijk te dekken.

7.5 Re-marketing/-targeting en webanalyse

We gebruiken zogenaamde re-marketing/-targeting, om aanbiedingen op het internet voor onze internetgebruikers relevanter te maken en ons reclameaanbod of onze marketingmaatregelen voortdurend te verbeteren. Door deze techniek kunnen we internetgebruikers die al belangstelling hebben voor onze website de websites van onze partners met DriveNow-reclame via reclamebanners of advertenties aanspreken. Hiertoe wordt aan de hand van een algoritme het opgeslagen surfgedrag aan de hand van analysetools geanalyseerd. De weergave van deze reclamemiddelen op de pagina’s van onze partners gebeurt op basis van cookies en de analyse van het gebruiksgedrag op de website. De weergave van reclame gebeurt volledig anoniem en er worden nooit persoonsgegevens opgeslagen en persoonsgegevens worden nooit samengebracht met gebruiksprofielen. Daartoe gebruiken we cookies van volgende derde aanbieders:

7.5.1 Criteo

Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris: Op die manier kunnen we onze reclame op apps en via e-mails tonen aan bezoekers die belangstelling hebben voor onze producten. We kunnen informatie zoals technische codes uit uw aanmeldgegevens op onze website of op ons CRM-systeem met betrouwbare reclamepartners uitwisselen. Daardoor kunnen apparaten en/of omgevingen worden gekoppeld en is het mogelijk om u een naadloze gebruikerservaring aan te bieden met de door u gebruikte apparaten en omgevingen. In de richtlijn van Criteo betreffende de gegevensbescherming vindt u nadere informatie over deze koppelingsmogelijkheden: http://www.criteo.com/de/privacy

7.5.2 Taboola

Taboola Inc., 28 West 23rd St. 5th fl., New York, NY 10010, VS: Hierdoor kunnen we vaststellen welke aanbiedingen u gebruikt en welke van onze pagina’s u bezoekt. Deze dienst ondersteunt u bij het ontdekken van content op websites van derden. De cookie stelt ons in staat om door het verzamelen van apparaat-gerelateerde gegevens en protocolgegevens pseudonieme gebruikersprofielen op te stellen. De tracking (d.wz. de registratie van de door de cookie aangemaakte gegevens in verband met het gebruik van de website) kan te allen tijde worden gedeactiveerd. Volg hiertoe de handleiding op https://www.taboola.com/privacy-policy. 7.5.3 Outbrain Outbrain UK Limited 39 W 13th Street. New York, NY 10011 VS: Hierdoor (aanbevelingssysteem Content Discovery) wordt u ondersteund bij de ontdekking van content op de websites van derden. Outbrain gebruikt hiertoe cookies die helpen om informatie over u en andere gebruikers van de service te verzamelen en op te slaan. De gegevens worden in geanonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen. Over het verzamelen en het gebruik van gebruiksgegevens en andere gegevens verschaft Outbrain als verantwoordelijke instantie informatie in de bepalingen betreffende de gegevensbescherming van Outbrain http://www.outbrain.de/legal/privacy-713/. De tracking (d.wz. de registratie van de door de cookie aangemaakte gegevens in verband met het gebruik van de website) kan te allen tijde worden gedeactiveerd. Volg hiertoe de handleiding op http://www.outbrain.de/legal/privacy-713.

7.5.4 Google remarketing

Op onze website genbruiken we de remarketing-functie van „Google AdWords“, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. De technologie biedt ons de mogelijkheid om, na uw bezoek aan onze website automatisch opgestelde, doelgroep-georiënteerde reclame te schakelen. De advertenties richten zich op de producten en dienstverleniongen die u bij het laatste bezoek aan onze website hebt aangeklikt.

Om advertenies op te stellen die op uw belangstelling zijn gebaseerd, gebruikt Google cookies. Google slaat daarbij normalerwijs informatie op zoals uw web-aanvraag, het IP-adres, het browsertype, de browsertaal, de datum en het uur van uw aanvraag. Deze informatie dient om de webbrowser aan een bepaalde computer toe te wijzen. Ze kan niet worden gebruikt om een persoon te identificeren.

Als u van Google geen reclame op gebruikersbasis wilt ontvangen, kunt u de koppeling van reclameadvertenties met de weergave-instelling van Google deactiveren.

Verder informatie over de wijze waarop Google cookies gebruikt, kunt u nalezen in de verklaring van Google inzake de gegevensbescherming, door de volgende koppeling te volgen https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

7.5.5 Google Adwords & Conversion tracking

Om de aandacht te vestigen op onze producten, koppelen we Google-Adwords-advertenties en gebruiken we in het kader daarvan “Google Conversion-tracking”, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, V.S. Deze advertenties worden volgens zoekopdrachten op websites van het google-reclamenetwerk getoond. We hebben de mogelijkheid om onze advertenties met bepaalde zoekbegrippen te combineren. Met cookies kunnen we advertenties op basis van de vorige bezoeken van een gebruiker op onze website koppelen.

Bij het aanklikken van een advertentie wordt op de computer van de gebruiker door Google een cookie geplaatst. Verdere informatie over de gebruikte cookie-technologie vindt u ook bij de aanwijzingen van Google op de website-statistieken en in de bepalingen inzake de gegevensbescherming.

Met deze technologie ontvangen Google en wij als klant informatie dat een gebruiker een advertentie heeft aangeklikt en naar onze websites werd doorverwezen. De hierbij ontvangen informatie wordt uitsluitend voor een statistische evaluatie met het oog op de optimalisering van advertenties gebruikt. We ontvangen geen informatie waarmee bezoekers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De statistieken die Google ons ter beschikking stelt, bevatten het totaal aantal gebruikers die op onze advertenties hebben geklikt en eventueel of deze op een pagina die van een conversion-tag was voorzien, naar onze websites werden doorverwezen. Aan de hand van deze statistieken kunnen we traceren bij welke zoekbegrippen bijzonder vaak op onze advertentie wordt geklikt en welke advertenties de gebruiker ertoe aangezet hebben om contavct op te nemen via het contractformulier.

Als u dat niet wilt, kunt u het opslaan van de voor deze technologieën noodzakelijke cookies, of via de instellingen van uw browser verbieden. In dit geval wordt uw bezoek niet in de gebruikersstatistieken opgenomen.

U hebt bovendien de mogelijkheid om via de weergave-instelling de types van Google-advertenties te selecteren of alleen interesse-gerelateerde weergaven op Google te deactiveren. Alternatief kunt u het gebruik van cookies door derde aanbieders deactiveren door de deactiveringshulp van de netwerkreclame-initiatieven op te roepen. Zie: http://www.networkadvertising.org/choices/ en http://www.youronlinechoices.com/

Wij en Google blijven evenwel de statistische informatie ontvangen hoeveel gebruikers deze pagina’s bezocht hebben en wanneer. Als u ook in deze statistiek niet wilt worden opgenomen, kunt u dit met behulp van bijkomende programma’s voor uw browser (bijv. met de Add-on Ghostery) verbieden.

7.5.6 Bing Ads

Deze website gebruikt Bing Ads, een programma van Microsoft Corporation, Microsoft Way Redmond, WA 98052-7329, VS met gebruik van de zogenaamde universele resultaattracering (UEN) met het oog op de remarketing en de afsluittracering. Op de computer van de websitebezoeker wordt hiertoe een cookie geplaatst als hij via de zoekmachines van Bing of Yahoo op onze website is beland. De gegevens worden in geanonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen. Door gebruik van de remarketingfunctie worden aan de gebruiker bij een latere zoekopdracht op een van de hierboven genoemde zoekmachines speciaal op hem afgestemde aanbiedingen bezorgd. De voorwaarden inzake de gegevensbescherming van Microsoft over de omgang met verzamelde gegevens kunt u afroepen met de volgende link: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/. Bing Ads kan te allen tijde worden gedeactiveerd. Volg hiertoe de handleiding http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out. 

7.5.7 Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „Cookies“, tekstbestanden die op uw computer of mobiel eindapparaat worden opgeslagen en de analyse van uw gebruik van de website mogelijk maakt. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. Bij de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de overeenkomst over de Europese Unie vooraf ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitant samen te stellen en om verdere dienstverleningen aan te bieden die verband houden met het website- en internetgebruik, vooral ook functies voor Google Analytics rapporten over de prestatie volgens demografische kenmerken en interesses. Met Google Analytics Demographics en Interest Reporting kunnen we gegevens uit de reclame van google gebaseerd op interesses en/of gegevens van derde aanbieders via de doelgroep van onze reclame (zoals leeftijd, geslacht en interesses) in combinatie met Google Analytics voor gerichte en geoptimaliseerde reclameactiviteiten, strategieën en de content van onze website gebruiken.

Google zal deze informatie indien nodig doorgeven aan derden als dat wettelijk voorgeschreven is, of als derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval combineren met andere gegevens die door Google worden opgeslagen.

U kunt de opslag van cookies vermijden door een overeenkomstige instelling van uw browser-software; we wijzen u er evenwel op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website ten volle kunt gebruiken. Bovendien kunt u vermijden dat de gegevens die door de cookie worden geproduceerde op het gebruik van de website gebaseerde gegevens (incl. bijv. uw IP-adres) aan Google worden doorgestuurd, net als de verwerking van deze gegevens door Google, door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die op de volgende link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie „anonymizeIp()“. Daardoor worden IP-adressen ingekort verwerkt. Zo kan worden uitgesloten dat ze in verband worden gebracht met een bepaalde persoon. Voor zover de over uw verzamelde gegevens een persoonlijke verwijzing inhouden, wordt deze meteen uitgesloten en worden de persoonsgegevens daarmee onmiddellijk verwijderd.

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verkregen statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderingsgevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden doorgestuurd, heeft Google zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Informatie van de derde aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht betreffende de gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en de verklaring inzake de gegevensbescherming: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Deze website gebruikt Google Analytics bovendien voor een apparaat-overkoepelende analyse van gebruikersstromen die via een User-ID wordt uitgevoerd. U kunt in uw Google-klantaccount onder „Mijn gegevens“, „persoonlijke gegevens“ de apparaat-overkoepelende analyse van uw gebruik deactiveren.

7.5.8 Google Tag Manager

Deze website gebruikt „Google Tag Manager“, dat door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS wordt beheerd. Google Tag Manager dient voor het beheer van website-tags. Google Tag Manager is een cookieloos domain en slaat geen persoonsgegevens op. De toepassing zorgt evenwel voor de activering van andere tags die van hun kant onder bepaalde omstandigheden persoonsgegevens opslaan. Google Tag Manager maakt echter geen gebruik van deze gegevens. Als op domain- of cookie-niveau een deactivering wordt uitgevoerd, blijft deze bestaan voor alle tracking-tags die met Google Tag Manager werden geïmplementeerd. U vindt nadere informatie over Google Tag op http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

7.5.9 adjust.io

Deze website gebruikt onder meer ook de analysetechnologie „adjust.io“ van adeven GmbH, Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlijn, („adeven“). adeven gebruikt voor de analyse daarbij IP- en Mac-adressen van de User die evenwel uitsluitend geanonimiseerd worden gebruikt. Er kunnen daarmee geen conclusies worden getrokken met betrekking tot een natuurlijke persoon. De door het gebruik verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om de functie en het gebruik van de website te analyseren, door geanonimiseerde evaluaties en grafieken op te stellen over het aantal bezoeken, het aantal per gebruiker opgeroepen pagina’s etc. De analyses worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden van eigen marktonderzoek en voor de optimalisering van de vormgeving van de website volgens de behoeften. Door het gebruik van deze website voor analyses verklaart u zich akkoord met de bewerking van de hierdoor geanonimiseerd verzamelde gegevens op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor gemelde doel. Tegen de gegevensverzameling en -opslag kan met effect voor de toekomst te allen tijde bezwaar worden gemaakt per mail aan optout@adjust.io.

7.5.10 DoubleClick

Op onze website gebruiken we DoubleClick van Google Inc. via Trakken Web Services GmbH, Zirkusweg 1, 20359 Hamburg, om u relevante reclameweergaven voor te stellen. Als u een website oproept en een via websites van het Google reclamenetwerk geschakelde advertentie laat weergeven of erop klikt, wordt eventueel een DoubleClick-cookie in uw browser opgeslagen. De door uw browser toegewezen DoubleClick-cookie-codeerder is dezelfde als diegene die bij het gebruik van websites wordt gebruikt waarbij reclameprogramma’s door DoubleClick worden gebruikt. Deze aan uw browser toegewezen cookie verkrijgt een pseudoniem identificatienummer (ID) en kan controleren welke advertenties in uw browser worden getoond en welke advertenties worden opgeroepen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. In verband met onze remarketingmaatregelen kunnen we op basis van deze informatie op u afgestemde advertenties bezorgen. Door de remarketing wordt informatie over uw surfgedrag voor marketingdoeleinden in geanonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen.

DoubleClick maakt het voor Google en zijn partners alleen mogelijk om de advertenties te koppelen op basis van vorige bezoeken aan onze website of andere websites. De door Cookies geproduceerde informatie wordt door Google voor de evaluatie doorgestuurd naar een server in de VS en wordt daar opgeslagen.

Google leeft de bepalingen inzake de gegevensbescherming na van de US Privacy Shield-overeenkomst en is bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Handelsministerie ingeschreven, vgl. onder: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

De overdracht voldoet aan de wettelijke voorschriften of gebeurt in het kader van de orderverwerking. Google zal uw gegevens in geen geval samenbrengen met andere door Google opgeslagen gegevens. Door het gebruik van onze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de door Google over u verzamelde gegevens en op de hiervoor beschreven wijze van de gegevensverwerking en het hiervoor vermelde doel. U kunt de opslag van cookies vermijden door een overeenkomstige instelling van uw browser-software; we wijzen u er evenwel op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website ten volle kunt gebruiken.

Bij DoubleClick vindt u informatie over de gegevensbescherming op: http://www.google.de/policies/technologies/ads/

Bovendien kunt u het verzenden verzamelen van de door cookies geproduceerde en gegevens betreffende uw gebruik van de website aan Google alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door op:

https://support.google.com//adsense/answer/2839090?hl=de, daar onder weergave-instellingen, uitbreiding voor de DoubleClick-deactivering beschikbare Browser-plugin te downloaden en te installeren.

7.6 Verhindering van de opslag van cookies

Het is mogelijk om cookies te aanvaarden of te weigeren. De meeste webbrowsers aanvaarden automatisch cookies. In de regel is het via de browserinstellingen mogelijk om vast te leggen dat cookies moeten worden afgewezen. Als cookies worden afgewezen, kan het zijn dat u sommige functies van de website niet meer kunt gebruiken. Als cookies worden aanvaard, kunnen de aanvaarde cookies op een later tijdstip weer worden verwijderd. Als de cookies worden verwijderd, zijn alle instellingen die door deze cookies worden gestuurd, inclusief de reclame-instellingen, verwijderd en kunnen wellicht niet meer worden hersteld.

7.7 Rechtsbasis

We hebben een gerechtvaardigde belangstelling voor de hiervoor vermelde gegevensverwerkingsprocedures en de daarmee nagestreefde doeleinden. Hiervoor vormt art. 6 lid . 1 lit. f van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO) de rechtsbasis.

8. Facebook

Op deze website worden enige door Facebook, Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) ter beschikking gestelde technologieën gebruikt. Deze technologieën worden hieronder nader toegelicht.

8.1 Facebook Connect

Als op deze website een zogenaamde „Facebook Connect Button“ is opgenomen, kunt u met uw facebook-gebruikersgegevens op onze website inloggen. Bovendien kunt u via Facebook Connect automatisch informatie over uw activiteiten op onze website in uw facebook-profiel opnemen. Bij de activering van de button wordt u zowel de mogelijkheid geboden om de toegang tot uw Facebook-gebruikersgegevens uitdrukkelijk toe te laten als om toelating te geven voor de publicatie van informatie en activiteiten in uw Facebook-profiel. Verdere gegevens (bijv. contactname via uw e-mailadres) worden alleen gebruikt als hiertoe vooraf uitdrukkelijk toelating werd gegeven. Houd er rekening mee dat Facebook met Facebook connect informatie ontvangt over het gebruik van de website, inclusief welke handelingen u uitvoert. Om het proces van het aangaan van verplichtingen te personaliseren, bestaat de mogelijkheid dat Facebook in enige gevallen al voor de autorisatie van de toepassing of de website een begrensde hoeveelheid informatie ontvangt. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privésfeer vindt u in de verklaring inzake de gegevensbescherming: http://www.facebook.com/policy.php

8.2 Facebook Custom Audience

Binnen ons internetoptreden gebruiken we „Facebook-Pixel“ van Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Zo kan het gedrag van gebruikers worden getraceerd nadat deze een Facebook-reclameweergave hebben gezien of aangeklikt. Dit proces dient om de efficiëntie van de Facebook-reclameweergaven voor statistische doeleinden en marktonderzoek te evalueren en kan ertoe bijdragen reclamemaatregelen te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en kunnen dus niet aan de identiteit van de gebruiker worden gekoppeld. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een koppeling met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken overeenkomstig de richtlijn inzake het Facebook-datagebruik. U kunt voor Facebook en zijn partners het schakelen van reclameweergaven op en buiten Facebook mogelijk maken. Verder kan voor deze doeleinden een cookie op uw computer worden opgeslagen. Om algemeen bezwaar te maken tegen het gebruik van cookies op uw computer kunt u uw internetbrowser zo instellen dat voortaan geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of al opgeslagen cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan er echter toe leiden dat sommige functies op onze websites niet meer kunnen worden uitgevoerd.

U kunt het gebruik van cookies door Facebook door een door ons speciaal voor dit geval ontwikkeld programma (Opt-out-proces op webbasis) deactiveren. Hiertoe moet u uitsluitend de volgende Link bevestigen.

8.3 Rechtsbasis

We hebben een gerechtvaardigde belangstelling voor de hiervoor vermelde gegevensverwerkingsprocedures en de daarmee nagestreefde doeleinden. Hiervoor vormt art. 6 lid . 1 lit. f van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO) de rechtsbasis.

9. Product- en reclamemails

Hieronder lichten we de gegevensverwerking met het oog op het verstrekken van productinformatie en reclame toe.

9.1 E-mails met productaanbevelingen

We willen onze klanten regelmatig mails met productaanbevelingen bezorgen. Hiertoe gebruiken we het e-mailadres, uw naam en uw geboortedatum die u in het kader van de registratie hebt ingegeven. Via onze e-mails met productaanbevelingen willen we u info over producten uit ons aanbod bezorgen die u op basis van uw laatste huurcontract kunnen interesseren. Bovendien willen we u op deze wijze ons bevestigingsbericht over uw registratie en nuttige informatie over het productgebruik doen toekomen. Deze e-mails ontvangt u onafhankelijk van uw inschrijving op onze Newsletter. Bovendien gebruiken we uw gegevens voor de volgende doeleinden: Maatregelen voor de verdere ontwikkeling van dienstverleningen en producten, reporting om het succes te controleren van de maatregelen die in de loop der tijd werden genomen, controle en optimalisering van procedures om de behoefte te analyseren, benchmarking, aanrijking van onze gegevens, bijv. uit publiek toegankelijke bronnen, intern marktonderzoek. Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven. Uw gegevens worden opgeslagen zolang de zakelijke relatie met u bestaat en u geen bezwaar hebt gemaakt tegen de gegevensverwerking. U hebt het recht bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking die is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit.f) van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO). In dit geval zullen we uw gegevens niet meer verwerken. U kunt uw bezwaar per e-mail sturen naar service@drive-now.com of per post naar DriveNow, Esplanade 1 box 57 1020 Bruxelles – Brussel. In elke kennisgeving bevindt zich ook een afmeldlink die bij het bevestigen ervan als bezwaar wordt beschouwd.“

9.2 Rechtsbasis

De hiervoor vermelde gegevensverwerking en de daarmee nagestreefde doeleinden zijn opgesteld volgens ons gerechtvaardigd belang. Hiervoor vormt art. 6 lid 1 lit. f van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO) de rechtsbasis.

9.3 Gepersonaliseerde reclame- en/of aanbiedings-e-mails

Via Drive now willen we onze klanten per e-mail regelmatig reclame en/of betere aanbiedingen bezorgen op basis van hun eigen interesses. Onder bijzondere aanbiedingen verstaan we ook onze DriveNow-pakketten met speciale samenwerkingspartner, die u op https://www.drive-now.com/de/de/now/partners kunt inkijken.

Ons doel is daardoor uw DriveNow-gebruikerservaring doorlopend te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Om u de reclame toe te sturen, gebruiken we het e-mailadres, uw naam en uw geboortedatum die u bij uw inschrijving hebt ingegeven. Om u reclame te bezorgen op basis van uw interesses, gebruiken we hiervoor de door u doorgestuurde en automatisch gegenereerde informatie, zoals ontvangst- en leesbevestigingen van berichten, informatie over uw eindapparaat, uw browser, uw act(iviteiten op onze website, inclusief uw tijd van het bezoek op onze website en uw huurcontracten. Deze informatie wordt door ons in gepseudonimiseerde vorm verwerkt. Daarmee ontvangen onze klanten geen ongeschikte e-mails, maar veeleer uitsluitend e-mails over reclame en/of bijzondere aanbiedingen op DriveNow die overeenstemmen met hun interesses. U ontvangt deze kennisgevingen los van uw inschrijving op onze Newsletter. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden. Uw gegevens worden opgeslagen zolang de zakelijke relatie met u bestaat en u geen bezwaar hebt gemaakt tegen de gegevensverwerking. U hebt het recht bezwaar te maken tegen deze gegevenwerking die is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit.f) van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO). In dit geval zullen we uw persoonsgegevens niet meer verwerken. U kunt uw bezwaar per e-mail sturen naar service@drive-now.com of per post naar DriveNow, Esplanade 1 box 57 1020 Bruxelles – Brussel. In elke kennisgeving bevindt zich ook een afmeldlink die bij het bevestigen ervan als bezwaar wordt beschouwd.“

9.4 Rechtsbasis

De hiervoor vermelde gegevensverwerking en de daarmee nagestreefde doeleinden zijn opgesteld volgens ons gerechtvaardigd belang. Hiervoor vormt art. 6 lid 1 lit. f van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO) de rechtsbasis.

9.5 Newsletter

We willen zowel geïnteresseerden als klanten regelmatig reclame bezorgen over onze producten en diensten en via volgende producten of productcategorieën van onze contractuele partners per e-mail, SMS en Push. Hiertoe gebruiken we het e-mailadres, het nummer van dde mobiele telefoon en uw naam die u in het kader van de registratie hebt ingegeven. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van de Newsletter. De identificatie van uw e-mailadres en uw handynummer gebeurt door het Double-Opt-In-proces. Dit betekent dat u na verwerking van uw gegevens een afzonderlijke bevestigings-e-mail en een code van 4 digits per SMS ontvangt. Pas na het aanklikken van de in de e-mail opgenomen link en invoer van de per SMS ontvangen code ontvangt u reclame-e-mails. Bovendien slaan we uw gebruikte IP-adressen en de tijdstippen van de aanmelding en bevestiging op. Het doel van het proces is dat we uw aanmelding kunnen aantonen en desgevallend een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens kunnen ophelderen. Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven. Uw gegevens worden opgeslagen tot u uw toestemming hebt herroepen. U hebt het recht bezwaar te maken tegen deze gegevenswerking die is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit.f) van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO). In dit geval zullen we uw persoonsgegevens niet meer verwerken. U kunt uw bezwaar per e-mail sturen naar service@drive-now.com of per post naar DriveNow, Esplanade 1 box 57 1020 Bruxelles – Brussel. In elke kennisgeving bevindt zich ook een afmeldlink die bij het bevestigen ervan als bezwaar wordt beschouwd.

9.6 Rechtsbasis

Voor de hiervoor genoemde gegevensverwerking en de daarmee nagestreefde doeleinden vormt art. 6 lid 1 lit. a van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO) de rechtsbasis.

9.7 Reclame door BMW

Op onze website bestaat de mogelijkheid in te schrijven op een gratis Newsletter voor de verzending van reclame door de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW), Petuelring 130, 80788 München (BMW). Dit gebeurt op basis van uw toestemming. Daarbij worden bij de aanmelding voor de Newsletter de gegevens uit het invoerraster aan ons doorgegeven, die wij op onze beurt doorgeven aan BMW. Met de verzending van de Newsletter informeert BMW u over actuele producten, services en dienstverleningen betreffende de automobielbranche van de BMW Group per e-mail.

BMW AG mag deze gegevens bovendien doorgeven aan bepaalde dochtermaatschappijen (BMW M GmbH, Daimlerstr. 19, 85748 Garching-Hochbrück) en individuele contractuele dealers en werkplaatsen (door u aangegeven gewenste partners bij wie u voertuigen hebt gekocht, of service- of adviesprestaties hebt gebruikt, of uw regionale partner) die uw gegevens voor de genoemde doeleinden gebruiken en u hiervoor ook mogen contacteren. Actualiseringen mogen alleen onder de genoemde maatschappijen worden doorgegeven.

Hiertoe verzamelen wij uw e-mail-adres en uw handynummer. De identificatie van uw e-mailadres en uw handynummer gebeurt door het Double-Opt-In-proces. Dit betekent dat u na verwerking van uw gegevens een afzonderlijke bevestigings-e-mail en een code van 4 digits per sms ontvangt. Pas na het aanklikken van de in de e-mail opgenomen link en invoer van de per SMS ontvangen code ontvangt u reclame-e-mails. Pas na het aanklikken op de daarin opgenomen link ontvangt u reclame-e-mails. Bovendien slaan we uw gebruikte IP-adressen en de tijdstippen van de aanmelding en bevestiging op. Het doel van het proces is dat we uw aanmelding kunnen aantonen en desgevallend een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens kunnen ophelderen.

Om u af te melden kunt u ons ofwel een informele e-mail sturen op servicedatenschutz@drive-now.com of via de link aan het einde van de Newsletter uw toestemming herroepen. U kunt uw toestemming ook herroepen via de klantendienst van BMW op het telefoonnummer: +49 89 1250-16000 of per e-mail aan: kundenbetreuung@bmw.de

9.8 Rechtsbasis

De rechtsbasis voor de verwerking van gegevens na aanmelding voor de Newsletter door de gebruiker is de door de gebruiker gegeven toelating volgens art. 6 lid 1 lit a van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO).

9.9 Reclame-ID

Naast uw klantnummer kennen we u bij uw inschrijving een reclame-identificatienummer (reclame-Id) toe. Met deze reclame-UD kunnen we uw weg op onze website, aanbiedingen en diensten volgen. Zo kunnen wij vaststellen of u onze website rechtstreeks hebt opgeroepen, of een reclame over ons op een andere website hebt gezien en aangeklikt. Bij deze gegevensverwerking worden we ondersteund door onze partner Refined Labs GmbH, Theresienstraße 4-6, 80333 München, waarvan de dienstverlening gebruiken. Daartoe delen we uitsluitend de door ons aangemaakte reclame-ID mee aan onze partner, zonder verdere persoonsgegevens. Voor de toegang en het doorsturen van uw reclame-ID vragen wij uw toestemming.

09.10 Rechtsbasis

De hiervoor vermelde gegevensverwerking en de daarmee nagestreefde doeleinden zijn opgesteld volgens ons gerechtvaardigd belang. Hiervoor vormt art. 6 lid 1 lit. f van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO) de rechtsbasis.

10. Markt- en opinieonderzoek

Hierna beschrijven we dataverwerkingsprocessen in het kader van het markt- en opinieonderzoek.

10.1 Statistische doeleinden

We verwerken uw persoonsgegevens voor markt- en opinieonderzoek. Uw gegevens worden daarbij geanonimiseerd, voor statistische doeleinden alleen voor ons gebruikt en kunnen in geen geval aan u worden gekoppeld. U kunt te allen tijde bezwaar maken deze dataverwerking en zonder opgave van reden met toekomstig effect. Hiervoor kunnen we de onder punt 2 in de verklaring inzake de gegevensbescherming genoemde wegen kiezen.

10.2 Rechtsbasis

Deze dataverwerking berust op art. 5 lid 1 lit. f van de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGVO) en dient ter verbetering van de doeleinden die we in deze verklaring inzake de gegevensbescherming hebben genoemd, in het bijzonder voor een effectievere reclamevoering betreffende onze aanbiedingen en dienstverlening. We zorgen voor de bescherming van onze klanten door het marktonderzoek te doen met geanonimiseerde gegevens.

11. Gebruik van dienstverleners voor de verwerking van persoonsgegevens /Verwerking van gegevens in landen buiten de Europese economische ruimte

Voor de uitvoering van prestaties en de verwerking van uw gegevens rondom onze dienstverlening en producten doen we een beroep op dienstverleners. De dienstverleners verwerken de gegevens uitsluitend in het kader van onze instructie en zijn voor de naleving van de geldende bepalingen inzake de gegevensbescherming verplicht geworden. Alle orderverwerkers worden zorgvuldig geselecteerd en verkrijgen alleen in de omvang en voor de benodigde periode toegang tot uw gegevens die noodzakelijk zijn voor de naleving van de prestaties of in de omvang waarin u toegestemd hebt voor de gegevensverwerking en het gebruik van de gegevens.

Dienstverleners in landen zoals de VS of in de landen van de Europese Economische Ruimte zijn onderhevig aan een gegevensbescherming die de algemene persoonsgegevens niet in dezelfde mate beschermt als in de lidstaten van de Europese Unie. Als uw gegevens verwerkt worden in een land dat niet beschikt over een erkend hoog niveau voor de gegevensbescherming zoals in de Europese Unie, garanderen we via contractuele regelingen of andere erkende instrumenten dat uw persoonsgegevens passend worden beschermd.

12. Uw rechten als betrokkene

12.1 Informatierecht

U hebt het recht om te allen tijde informatie van ons te vragen over de bij ons over u opgeslagen gegevens, alsook hun herkomst, ontvangers of categorieën van ontvangers, waarvan de gegevens worden doorgegeven, alsook met het oog op de opslag.

12.2 Recht van herroeping

Als u een toelating hebt gegeven voor het gebruik van gegevens, kunt u deze te allen tijde zonder opgave van reden met toekomstig effect herroepen.

12.3 Recht van rechtzetting

Als de bij ons opgeslagen gegevens onjuist zouden zijn, kunt u deze te allen tijde in uw klantaccount corrigeren, of via ons Service Center door ons laten corrigeren.

12.4 Recht van schrapping en blokkering

U hebt het recht om de bij ons over u opgeslagen gegevens te blokkeren of te verwijderen. De verwijdering van uw persoonsgegevens gebeurt in de regel binnen maximaal 2 werkdagen nadat u gebruik hebt gemaakt van uw recht als betrokkene. Als de verwijdering indruist tegen wettelijke, contractuele of fiscale bewaarplichten of bewaarplichten in het kader van het handelsrecht of andere wettelijk verankerde redenen, kunnen uw gegevens alleen worden geblokkeerd in plaats van deze te verwijderen. Na de verwijdering van uw gegevens is het meedelen van informatie niet meer mogelijk.

12.5. Recht van gegevensoverdracht

Als u de door u voor ons beschikbare persoonsgegevens wilt opvragen, zullen we de gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat opstellen en aan u of een andere verantwoordelijke doorsturen. Dit laatste echter alleen als dit technisch mogelijk is.

12.6 Recht van bezwaar

U hebt het recht te allen tijde en zonder opgave van reden bezwaar te maken tegen de dataverwerking voor directe reclame. Bovendien wordt erop gewezen dat door het bezwaar tegen de dataverwerkingsprocessen de uitvoering van de raamovereenkomst en de afhandeling van de individuele contracten beperkt kan worden of wellicht niet meer mogelijk zal zijn.

12.7 Uitgebreide rechten betreffende de gegevensverwerking voor een gepersonaliseerde gegevensevaluatie

Met betrekking tot de gegevensverwerking van de gepersonaliseerde gegevensevaluatie hebt u naast de hiervoor vermelde rechten ook recht op participatie van een natuurlijke persoon aan de besluitvorming, een aanvechtingsrecht en een recht op toelichting van ons standpunt.

12.8 Contact voor de uitoefening van de rechten van de betrokkene

Om uw rechten als betrokkene uit te oefenen, kunt u gebruik maken van de methoden vermeld onder punt 2 in de verklaring betreffende de gegevensbescherming.

12.9 Recht van bezwaar bij de toezichthoudende instantie

U hebt het recht om bij de bevoegde toezichthoudende instantie bezwaren te uiten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u van mening vindt dat uw rechten volgens de algemene verordening inzake de gegevensbescherming (DSGV) werd geschonden.

13. Data protection notice in the General Terms and Conditions.

Please see the data protection information included in Item 165 of our General Terms and Conditions, which you can access at https://www.drive-now.com/be/nl/gtc. This section discusses how we process your personal data, which we need to implement individual lease contracts. In addition, we explain which personal data we must process, if applicable, in case of claims for recourse. Due to our legal liability as vehicle owners and to determine non-contractual and/or non-compliant use, we may also process your personal data. When you drive one of our vehicles, we use the so-called geo-fencing system, which involves the identification of your GPS location to provide you with valuable information. This does not involve creating a route profile. We process your personal data to send you additional push notifications for targeted communication. Finally, the section contains information about processing your personal data for identity verification and credit checks.

14. Changes to the privacy policy

This privacy policy may be subject to change over time. We encourage you to regularly review the privacy policy for any changes. However, we will provide you with a corresponding notification in case of significant changes. This may involve e-mail notification if necessary. This privacy policy was last updated on May 25, 2018.