DriveNow carsharing

Algemene Voorwaarden van DriveNow Belgium BVBA

Uitgave datum: januari 2019

KBO 0652.616.295

1. Voorwerp

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten m.b.t. voertuigen die in België door DriveNow Belgium BVBA (hierna genaamd “DriveNow”) ter beschikking worden gesteld aan een Gemachtigde Bestuurder zoals hierna gedefinieerd. Door deze aan te klikken gaat de Verzoeker akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de documenten waarin daarnaar wordt verwezen 

DEFINITIES

 Verzoeker: Persoon die door DriveNow als Gemachtigde Bestuurder wil worden aanvaard. 

Gemachtigde Bestuurder: Die een voertuig wenst te reserveren en te gebruiken onder deze Voorwaarden 

BMW iDrive: Een controle-onderdeel in het centrale bedieningspaneel van elk Voertuig gebruikt om toegang te krijgen tot het DriveNow Scherm en het te besturen. 

DriveNow Zone: Het bedrijfsgebied dat op het DriveNow Scherm (en op de DriveNow website) wordt getoond waar de voertuigen moeten worden teruggebracht in overeenstemming met artikel 13 

DriveNow: DriveNow Belgium BVBA (Kruispunt Bank der Ondernemingen nummer 0652.616.295) 

DriveNow App: Een software applicatie of “App” ontworpen door DriveNow, die op een smartphone kan worden gedownload met diverse DriveNow functies

DriveNow ID: Kaart gebruikt in combinatie met de DriveNow App om toegang tot de voertuigen te krijgen

DriveNow Scherm: Een scherm in de Voertuigen dat de Gemachtigde Bestuurders toelaat noodzakelijke informatie omtrent het Voertuig te raadplegen en in te voeren

DriveNow Service: Een 24-uurs servicedienst die kan worden gecontacteerd via de DriveNow app, email  of per telefoon. 

DriveNow Website: be.drive-now.com 

PIN: Persoonlijk Identificatie Nummer gekozen door de Gemachtigde Bestuurder tijdens het inschrijvenprocedure. 

Huurperiode: De periode die start met de bevestiging van de boeking in overeenstemming met Artikel 6.3 en eindigend met de correcte teruggave van het Voertuig in overeenstemming met Artikel 13 (en 12.2) 

Gereserveerd Voertuig: Een Voertuig dat is gereserveerd door de Gemachtigde Bestuurder in overeenstemming met Artikel 6.2 

Voertuig: Een Voertuig dat door DriveNow ter beschikking is gesteld aan de Gemachtigde Bestuurder in overeenstemming met de Voorwaarden van de overeenkomst
 


2. Overeenkomst 

2.1 Tenzij anders overeengekomen, zullen de kosten vermeld in de Prijslijst van dat moment toegepast worden op het dan gesloten individueel huurcontract.

2.2 De Verzoeker zal een eenmalige registratiekost betalen vanaf het moment dat hij door DriveNow als een Gemachtigde Bestuurder is aangeduid (tenzij er geen registratiekosten gevraagd worden op het moment van inschrijving). Deze eenmalige kost wordt vermeld op de DriveNow Website.

2.3 Wanneer de Verzoeker de Algemene Voorwaarden accepteert door deze aan te klikken, wil dit niet zeggen dat DriveNow de Verzoeker reeds aanduidt als Gemachtigde Bestuurder of deze een DriveNow ID zal verstrekken.  Dit geschiedt pas op het ogenblik dat DriveNow de registratie van de Verzoeker heeft geaccepteerd.

2.4 De Verzoeker kan zich enkel bij DriveNow aanmelden om een Gemachtigde Bestuurder te worden wanneer deze: (a) Een volwaardig en geldig rijbewijs voor het besturen van motorvoertuigen in België en die op zijn minst een periode van 24 maanden zonder onderbreking in diens bezit is; (b) Niet veroordeeld is op enig moment voor rijden onder invloed van alcohol of drugs gedurende de laatste 5 jaar; (c) Niet veroordeeld is voor onverzekerd rijden gedurende de laatste 5 jaar; (d) Niet meer dan 3 auto-ongelukken heeft gehad (waarbij het niet uitmaakt of dit ongeval aan diens fout te wijten is of niet) gedurende de laatste 5 jaar; (e) De financiële mogelijkheden heeft om de kosten die verschuldigd zijn volgens de Algemene Voorwaarden te betalen; (f) Geen fysieke onbekwaamheid of ziekte heeft die diens rijcapaciteiten vermin-deren en ook niet om mentaal of fysiek onbekwaam is verklaard om een voertuig te besturen; (g) Geen medicijnen gebruikt op een permanente basis die de rijbekwaamheid verminderen.

2.5 De Gemachtigde Bestuurder moet onmiddellijk DriveNow schriftelijk in kennis stellen wanneer hij niet meer aan de bovengenoemde voorwaarden van Artikel 2.4 voldoet.


3. Geschiktheid om Reserveringen te maken, Voertuigen te gebruiken, Rijbewijs 

3.1. Enkel een Gemachtigde Bestuurder is toegelaten een Voertuig te reserveren en te gebruiken.  Een Gemachtigde Bestuurder is de natuurlijke persoon die in het bezit is van een DriveNow ID dat hem door DriveNow is ter beschikking gesteld om tot het Voertuig toegang te krijgen, inclusief een uniek lidmaatschapsnummer dat gebruikt moet worden samen met een door DriveNow toegekende applicatie, geïnstalleerd op een mobiel apparaat dat in het bezit is van de Gemachtigde Bestuurder (“DriveNow ID”)

3.2. Door alle stappen van de DriveNow inschrijvingsprocedure te doorlopen, ofwel op de DriveNow Website of in de DriveNow App, geeft de Gemachtigde Bestuurder de toelating aan DriveNow (of door haar aangeduide dienstverleners) om volgende partijen te contacteren: (a) Verzekeringsmaatschappijen; (b) Kredietinstanties of financiële instellingen; (c) Andere tussenpersonen die voor DriveNow nazicht doen naar identiteitsgegevens, teneinde de identiteit en de rijbewijsgegevens van de Gemachtigde Bestuurder te verifiëren. Om de registratie bij DriveNow te vervolledigen, zal de Verzoeker gevraagd worden documenten te up-loaden via de DriveNow App om de identiteit te controleren. DriveNow behoudt zich het recht voor  om de Verzoeker te vragen persoonlijk diens ge-up-loade documenten te komen laten checken in een van de DriveNow kantoren vermeld op de DriveNow website of via e-mail.
 


4. Toegangsprocedure 

4.1. Alvorens het gebruik van het Voertuig aan te vatten, zal de Gemachtigde Bestuurder de DriveNow ID gebruiken in overeenstemming met de instructies van DriveNow.De Gemachtigde Bestuurder zal niet toestaan dat een ander persoon het voertuig bestuurt.

4.2. De Gemachtigde Bestuurder moet onmiddellijk elk (tijdelijk) rijverbod of intrekking of opschorting van zijn rijbewijs aan DriveNow melden, alsook elke onmogelijkheid of omstandigheden die ertoe leiden of geleid hebben dat hij het Voertuig niet mag of kan besturen.  Het recht van de Gemachtigde Bestuurder om een Voertuig te gebruiken in het kader van de raamovereenkomst met DriveNow, zal onmiddellijk en van rechtswege eindigen op het ogenblik dat er sprake is van een al dan niet tijdelijk rijverbod of in geval het rijbewijs tijdelijk dan wel definitief wordt ingenomen door de Overheden. Bij inbreuk op dit Artikel door de Gemachtigde Bestuurder zal deze een schadeloosstelling per dag volgens de actuele prijslijst vermeld op de Website van DriveNow verschuldigd zijn, onafgezien van de mogelijkheid van DriveNow om de meerdere schade te vorderen.
 


5. Elektronische Sleutel van het Voertuig 

5.1. Elke Gemachtigde Bestuurder zal, naast diens DriveNow ID, een strikt persoonlijk identificatienummer (“PIN”) kiezen die samen met de DriveNow ID zal functioneren als een elektronische sleutel om het Voertuig te starten. De DriveNow ID en de PIN zijn persoonlijk en mogen door de Gemachtigde Bestuurder niet aan iemand anders worden doorgegeven.  Elk verlies, beschadiging of vernietiging van de DriveNow ID zal onmiddellijk schriftelijk aan DriveNow moeten worden gemeld.Wanneer de DriveNow ID of de PIN worden verloren of op een ontoelaatbare wijze worden gebruikt, zal het recht van de Gemachtigde Bestuurder om een Voertuig te gebruiken onmiddellijk beëindigen.  Wanneer de DriveNow ID of de PIN opnieuw aan de Gemachtigde Bestuurder moeten worden overgemaakt door DriveNow, zal de kost hiervan volgens de actuele prijslijsten worden doorberekend aan de Gemachtigde Bestuurder. De Gemachtigde Bestuurder garandeert dat de schriftelijke mededeling van de PIN, zoals aangeleverd door DriveNow, zal worden onthouden door de Gemachtigde Bestuurder en dat deze zal worden vernietigd onmiddellijk na ontvangst ervan.  Onder geen enkel beding zal de Gemachtigde Bestuurder toestaan dat de PIN of enige kopie ervan in de nabijheid van de DriveNow ID zal worden bewaard.  De Gemachtigde Bestuurder zal de PIN nooit zichtbaar of toegankelijk in een onbewaakt voertuig achterlaten, noch de PIN op zijn rijbewijs of enig ander document dat in de relatie kan staan tot het voertuig, noteren. De Gemachtigde Bestuurder zal te allen tijde onmiddellijk aan DriveNow melden wanneer hij de DriveNow ID of de PIN verloren heeft of het bezit ervan gedeeld heeft, als ook elke andere omstandigheid waarbij de geheimhouding van de PIN op enige manier niet gegarandeerd zou zijn geweest. Bij overtreding van dit onderdeel van de Algemene Voorwaarden zal de Gemachtigde Bestuurder aansprakelijk zijn en zal deze DriveNow schadeloos stellen voor alle verlies, inclusief gevolgschade, boetes of schadebedingen die DriveNow zal oplopen door de diefstal, het verlies, het gebruik van, of de schade aan het Voertuig dat daarvan het gevolg is. De Gemachtigde Bestuurder kan het Voertuig openen met de APP wanneer het Voertuig succesvol gereserveerd werd.  Daarvoor is een goed netwerkbereik vereist. In de gebieden waar er laag/geen netwerkbereik is, zal de Gemachtigde Bestuurder de DriveNow ID te allen tijde moeten gebruiken.

5.2. De Gemachtigde Bestuurder kan de PIN blokkeren door DriveNow een e-mail te sturen of te telefoneren op één van de volgende contactadressen: Adres: DriveNow Belgium sprl,  Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 57, 1020 Brussel E-mail: service@drive-now.be Telefoon: 0800 60163 Wanneer DriveNow deze melding buiten haar normale openingsuren en dagen (maandag tot vrijdag van 09:00 uur tot  18:00 uur, met uitzondering van wettelijke feestdagen) ontvangt, zal de melding pas uitwerking hebben op de dag daaropvolgend.
 


6. Reserveringen – Het Sluiten van de Individuele Contracten 

6.1. Gemachtigde Bestuurders mogen een DriveNow Voertuig huren zonder deze op voorhand gereserveerd te hebben, op voorwaarde dat het Scherm bedoeld om de DriveNow ID te lezen in het voertuig achter de voorruit, groen verlicht is.

6.2.Daarnaast mag de Gemachtigde Bestuurder, afhankelijk van beschikbaarheid, een Voertuig reserveren (“het Gereserveerd Voertuig”) door het Servicecenter van DriveNow te contacteren, hetzij digitaal of per telefoon.  Wanneer de Gemachtigde Bestuurder het Gereserveerde Voertuig niet binnen de 15 minuten volgend op de bevestiging van de reservering gebruikt, zal het Gereserveerde Voertuig vrijgegeven worden voor gebruik door andere klanten.  Het is mogelijk om een Gereserveerd Voertuig langer dan 15 minuten te reserveren, waarvoor dan een kost wordt gerekend volgens de prijslijst die geldig is op het ogenblik van de reservering. DriveNow mag reserveringen weigeren wanneer zij van oordeel is dat er te weinig DriveNow Voertuigen beschikbaar zijn om andere reserveringsaanvragen te vervullen.  De Gemachtigde Bestuurder kan elke reservering zonder kost annuleren of de reservering wijzigen voor een ander voertuig, voor zover dit gebeurt binnen de initiële reserveringsperiode van 15 minuten. Een maximum van twee opeenvolgende gratis reserveringen mogen gemaakt worden zonder dat een auto gehuurd wordt met betaling als gevolg. Voor een derde reserveringen zal de Gemachtigde Bestuurder betalen. Als de derde reservering niet eindigt met het huren van een wagen, dan wordt de Gemachtigde Bestuurder geblokkeerd. DriveNow kan de Gemachtigde Bestuurder weer activeren na dat er bevestigd is dat er geen misbruik wordt gemaakt. In geval van twijfel blijft de Gemachtigde Bestuurder geblokkeerd. Om zijn account te reactiveren moet de Gemachtigde Bestuurder contact opnemen met het DriveNow Service.

6.3.  De Gemachtigde Bestuurder en DriveNow ondergaan een huurcontract bij het huren van een wagen. Om dit te bevestigen, moet de Gemachtigde Bestuurder zijn PIN via het scherm in de wagen of via de applicatie of zichzelf legitimeren op een manier aangewezen door DriveNow.  Na legitimeren, moet de Gemachtigde Besturder op de “Start Huur” knop klikken of een gelijkaardige selectie maken op het scherm van de wagen. Wanneer de PIN ingevoerd wordt in de applicatie, dan wordt de “Start Huur” knop vervangen door de laatste cijfer van de PIN of de Touch / Face ID functie. De Huurperiode van een individueel per minuut huurcontract zal nooit langer mogen zijn dan 24 uur.  DriveNow behoudt zich in dat geval het recht voor de individuele huurovereenkomst en de toegang tot het Voertuig te beëindigen. 7. Nazicht van het Voertuig alvorens de tocht aan te vatten 

7.1. Alvorens met het Voertuig te gaan rijden, zal de Gemachtigde Bestuurder zorgvuldig nakijken of het Voertuig schoon is en vrij van defect of schade anders dan vermeld in het schademenu vermeld op het DriveNow Display Scherm of in de DriveNow App gedurende het reserveringsproces.  De Gemachtigde Bestuurder moet aan DriveNow alle defecten en schades die hij ziet en die niet voorkomen in het Schademenu van het DriveNow Displayscherm of in de applicatie melden door een DriveNow Service Center te bellen via de telefoon of de applicatie – alvorens de motor te starten.  Het DriveNow Service Center zal de Gemachtigde Bestuurder de toestemming geven of de tocht mag aangevat worden met het Voertuig ondanks de gemelde schade. Elk defect of elke schade die opduikt en gerapporteerd wordt na het starten van de motor van het voertuig, zal geacht worden veroorzaakt te zijn door de Gemachtigde Bestuurder die zulks niet op tijd heeft gemeld.

7.2. Er mogen geen contracten tot herstelling of tot het slepen van het Voertuig afgesloten worden zonder de voorafgaande toestemming van DriveNow.

7.3. Wanneer het Schademenu geopend is op het DriveNow Scherm, zal er een waarschuwing op het Scherm verschijnen die de Gemachtigde Bestuurder attendeert op het belang om het Voertuig te checken op nieuwe schade en om de details van zulke schade op het Schademenu op het DriveNow Scherm in te vullen.  Wanneer de Gemachtigde Bestuurder dit nalaat te doen per telefoon of via de applicatie alvorens de motor te starten, zal het Voertuig geacht worden visueel en mechanisch in goede staat te verkeren, vrij van defecten en schades.


8. Verzorging van het Voertuig 

8.1. De Gemachtigde Bestuurder zal het Voertuig te allen tijde met de nodige zorg behandelen en het Voertuig gebruiken in overeenstemming met de handleiding, met het handboek, met alle auto specificaties en fabrieksvoorschriften. Alvorens te gaan rijden, zal de Gemachtigde Bestuurder er zich van verzekeren dat het Voertuig rijvaardig is en zal hij in het bijzonder erop letten dat de staat van de banden goed is door deze visueel te inspecteren. Wanneer de Gemachtigde Bestuurder het Voertuig parkeert, moet hij alle voorzorgsmaatregelen nemen om diefstal in te gaan en moet hij, alvorens het Voertuig te verlaten, ervoor zorgen dat alle ramen, deuren, zonnedak of inschuifbaar dak, alsook de benzinetank dicht en afgesloten zijn. 
De Gemachtigde Bestuurder zal zich houden aan de Wegverkeerswet van 16 maart 1968 en de Wegcode van 1 december 1975 en alle toepasselijke regels en reglementen met betrekking tot het gebruik van voertuigen op publieke wegen. De Gemachtigde Bestuurder zal op redelijke en verantwoordelijke wijze gebruik maken van het Voertuig met respect voor voetgangers en andere weggebruikers. De Gemachtigde Bestuurder zal veilig en zuinig rijden met respect voor het algemeen belang en het milieu.

8.2. De Gemachtigde Bestuurder zal onder geen enkele omstandigheden het Voertuig gebruiken (a) voor motorsport, snelheidswedstrijden of racewedstrijden van welke aard dan ook, (b) voor voertuigtests, rijlessen of off-road rijden, (c) voor het vervoeren van passagiers tegen betaling, als taxidienst of voor het vervoeren van personen op commerciële basis, (d) voor onderverhuring aan onderhuurders, (e) voor het bedrijven van criminele of immorele daden, (f) voor het vervoeren van gevaarlijke, ontvlambare, giftige of andere gevaarlijke stoffen, (g) voor het transport van voorwerpen die wegens hun vorm, omvang of gewicht het veilig rijden in gevaar brengen of schade veroorzaken aan welk onderdeel van het voertuig of onderdelen ervan ook, (h) voor het trekken van aanhangwagens, voertuigen of andere objecten, (i) voor het vervoeren van dieren, tenzij deze in een gesloten kooi worden vervoerd die veilig en op een wettelijke manier in de kofferruimte van het voertuig worden vervoerd.

8.3. De Gemachtigde Bestuurder zal niet: (a) het Voertuig (toestaan te) verplaatsen buiten België, commerciële uitzonderlijke afspraken gemaakt voor het huren van het Voertuig niet te nagesproken; (b) het Voertuig besturen onder invloed van alcohol, drugs, of medicijnen; (c) baby’s of kleine kinderen (toelaten te) vervoeren zonder te voldoen aan alle wettelijke voorschriften en zonder het gebruik van volgens de Wet of de veiligheid vereiste kinderzitjes volgens de fabrieks- en veiligheidsvoorschriften; (d) het Voertuig bevuilen, beschadigen of besmeuren, dan wel er afval of eender welke rommel erin achter te laten; (e) roken of passagiers toelaten te roken in het Voertuig; (f) zaken of onderdelen die bij het Voertuig horen anders dan de persoonlijke eigendommen van de Gemachtigde Bestuurder of zijn passagiers, wegnemen of demonteren uit het Voertuig; (g) het Voertuig overladen of meer passagiers dan het Voertuig voorziet en voorschrijft meenemen; (h) benzine kaart/oplaadkaart gebruiken om een ander Voertuig bij te tanken of op te laden; (i) het Voertuig gebruiken om eender welk object te vervoeren dat (aa) kennelijk letsels veroorzaakt bij de Gemachtigde Bestuurder, een passagier of een andere persoon, dan wel deze beledigt, (bb) kennelijk schade veroorzaakt aan het Voertuig of andere eigendommen, (cc) kennelijk nadelige gevolgen heeft voor het veilig gebruik of de rijvaardigheid van het Voertuig, (dd) verboden is bij Wet; (j) het voertuig (trachten te) ontmantelen of uit elkaar halen; (k) Reparaties of wijzigingen aan het Voertuig (laten) uitvoeren; (l) ondergrondse parkings betreden tenzij diegene in Brussel en Zaventem waarmee DriveNow een overeenkomst heeft.

8.4. De Gemachtigde Bestuurder verzekert zich ervan dat elke passagier die hij vervoert in het Voertuig, zich aan deze Voorschriften houdt. In geval van overtreding van deze Voorschriften, is DriveNow gemachtigd de afzonderlijke huurovereenkomst en de Raamovereenkomst zonder verwittiging van de Gemachtigde Bestuurder te beëindigen en/of de afzonderlijke huurovereenkomst en de Raamovereenkomst te ontbinden zonder dat DriveNow enige aansprakelijkheid treft voor dergelijke beëindiging of ontbinding. Een dergelijke beëindiging of ontbinding is onder voorbehoud van welke claim dan ook voor schade of andere vorderingen die DriveNow kan eisen/stellen;

8.5. Het is DriveNow toegelaten contact te maken met de Gemachtigde Bestuurder via de telefoon, wanneer het DriveNow Servicecenter vermoedt dat er problemen zijn met de huurovereenkomst of het gebruik van het Voertuig (bijvoorbeeld: de Gemachtigde Bestuurder opent het Voertuig, maar start de huurovereenkomst niet binnen de 20 minuten na de opening van het Voertuig.  Bijvoorbeeld: het Voertuig is niet goed afgesloten op het einde van de huurperiode).
 


9. Tanken en Tankkaart 

9.1. Wanneer tijdens de rit of op het einde van de rit, het brandstofpeil/de laadcapaciteit onder de 25% van de totale capaciteit komt en er minder dan 15 km bereik is, moet de Gemachtigde Bestuurder het Voertuig voltanken/opladen.  De Gemachtigde Bestuurder moet: (a) De tankkaart/laadkaart die zich in het voertuig bevindt, gebruiken (met gebruik van de PIN code die op het DriveNow Scherm of in de applicatie verschijnt) wanneer het tankstation/ laadstation een erkend station is (een lijst van erkende stations staat op het DriveNow Scherm en op de DriveNow Website), of (b) De tankbeurt/laadbeurt betalen bij alle andere tankstations/laadstatons.  DriveNow zal de Gemachtigde Bestuurder op voorlegging van het aankoopbewijs terugbetalen.

9.2. De Gemachtigde Bestuurder zal ernaar streven de tankkaart/laadkaart en laadkabel te gebruiken voor het aftanken/opladen van het voertuig.  De Gemachtigde Bestuurder zal een schadevergoeding moeten betalen voor elke overtreding van dit Artikel, zoals het voorkomt op de actuele prijslijst.  Dit alles onder voorbehoud van verdere schadevorderingen en/of kosten door/van DriveNow. 
 


10. De Aansprakelijkheid van DriveNow 

10.1. Deze Algemene Voorwaarden sluiten de aansprakelijkheid van DriveNow niet uit, noch beperken zij deze voor: (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid; of (b) fraude

10.2. DriveNow is enkel aansprakelijk ten opzichte van de Gemachtigde Bestuurder voor verliezen die het direct gevolg zijn van haar eigen overtreding van deze Algemene Voorwaarden en die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze voorzienbaar waren.

10.3. DriveNow is niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen, inclusief winstderving, die de Gemachtigde Bestuurder zou oplopen.

10.4. DriveNow is niet aansprakelijk voor toeval of overmacht.

10.5 DriveNow is niet aansprakelijk voor het verlies van eigendommen van de Gemachtigde Bestuurder die werden achter gelaten in het Voertuig.
 


11. Verzekeringen 

11.1. Alle Voertuigen zijn gedekt door een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden en voor een uitgebreide voertuigschade.

11.2. De Gemachtigde Bestuurder is gedekt door een DriveNow afgesloten verzekering tot een bedrag van 100 miljoen euro voor materiele en letselschade van derden bij het gebruik van het Voertuig, maar dit enkel wanneer de Gemachtigde Bestuurder zich volgens de voorschriften van deze Algemene Voorwaarden gedraagt.

11.3. De Gemachtigde Bestuurder die zich conform alle voorschriften van deze Algemene Voorwaarden gedraagt, is verzekerd door de verzekeraar van DriveNow voor schade aan het voertuig, de accessoires of een onderdeel ervan.

11.4. In geval er een claim wordt gesteld tegen de verzekeraar van DriveNow (hetzij door de Gemachtigde Bestuurder of anderszins) voortkomend uit het gebruik van het Voertuig door de Gemachtigde Bestuurder, zal de Gemachtigde Bestuurder de vrijstelling opgenomen in de actuele prijslijst betalen.

11.5. De Gemachtigde Bestuurder kan de te betalen vrijstelling zoals vermeld in Artikel 11.4 afkopen door bij het aangaan van elke afzonderlijke huurovereenkomst via het DriveNow Scherm of de DriveNow applicatie, een pakket te kopen aan kostprijs zoals vermeld in de actuele prijslijst.

11.6. De Gemachtigde Bestuurder is aansprakelijk voor verlies van of schade aan het Voertuig, accessoires of onderdelen ervan en alle daaraan verbonden kosten/ uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, de kosten van schatters, sleepkosten, waardeverminderingen, verlies van premiebonussen en omzetverlies).

11.7. De Gemachtigde Bestuurder is verantwoordelijk voor de betaling van parkeerboetes of retributies of boetes naar aanleiding van verkeersovertredingen (inclusief de kosten van wielklemmen of wegsleepkosten, staangelden, etc.) voortkomend uit het gebruik van het voertuig.  Telkens wanneer DriveNow een bericht omtrent deze boetes of retributies verwerkt, zal DriveNow aan de Gemachtigde Bestuurder een kost aanrekenen voor iedere verwerkte boete/retributie en dit volgens de actuele prijslijst.

11.8. De Gemachtigde Bestuurder geniet niet van een dekking door de verzekeraar van DriveNow voor reiskosten, wanneer een voertuig terug wordt verplaatst naar het DriveNow Zone, nadat er zich een ongeval heeft voorgedaan buiten het DriveNow Zone (ongeacht of het ongeval de schuld is van de Gemachtigde Bestuurder of niet).
 


12. Verplichtingen in geval van ongevallen, schade, defect of diefstal 


12.1. Wanneer er zich een ongeval voordoet waarbij het Voertuig betrokken is, of wanneer schade of letsel is toegebracht aan een persoon of eigendom, voortkomend uit het gebruik van het Voertuig, moet de Gemachtigde Bestuurder: (a) Zo nodig het voertuig stoppen van zodra dit veilig is; (b) Terstond, de DriveNow Klantenservice telefonisch te verwittigen:(j) om het ongeval/de schade/ het letsel te melden, (ii) ten einde instructies te vragen wie moet gecontacteerd worden, voor zover er een claim wordt gesteld tegen DriveNow en (iii) volledig meewerken om alle noodzakelijke informatie te vergaren die door DriveNow zou worden gevraagd; (c) Het ongeval/de schade/het letsel bij de politie melden en de politie verwittigen, ongeacht of dit het gevolg was van een fout van de Gemachtigde Bestuurder; (d) Ter plaatse blijven op de plaats van het ongeval/schade/letsel, tenzij zulks wettelijk niet toegestaan is, tot dat (i) de politie geïnformeerd is en eventueel gearriveerd is, (ii) alle noodzakelijke stappen ondernomen zijn, zodat alle bewijsmiddelen zijn vastgesteld en de schade beperkt wordt, dit alles in overleg met DriveNow en (iii) het voertuig weggetakeld is door een takelwagen of, in overleg met DriveNow veilig is geparkeerd of verplaatst door de Gemachtigde Bestuurder; (e) Nooit diens aansprakelijkheid toegeven aan eender welke partij die betrokken is; (f) De namen, adresgegevens en andere contactgegevens van alle betrokken personen, inclusief eventuele getuigen, verzamelen; (g)   Het ongevalsaangifteformulier dat zich in de auto bevindt, volledig invullen en binnen de 7 dagen terugsturen. 12.2. Wanneer er sprake is van een ongeval, zal de afzonderlijke huurovereenkomst niet beëindigd zijn totdat het Voertuig in overeenstemming met Artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden correct is terug gebracht.  Echter, wanneer het Voertuig niet meer start of rijvaardig is door het ongeval, zal de afzonderlijke huurovereenkomst met toestemming van DriveNow beëindigd worden op het ogenblik dat het Voertuig aan het takelbedrijf werd overgedragen.

12.3. Wanneer de verzekeraar van DriveNow geen dekking verleent, of de claim niet in behandeling wil nemen ten gevolge van het feit dat de Gemachtigde Bestuurder het aanrijdingsformulier niet tijdig heeft terug gestuurd naar DriveNow in overeenstemming met Artikel 12.1 (f), zal de Gemachtigde Bestuurder aansprakelijk zijn voor alle kosten en verliezen die DriveNow ten gevolge van dit ongeval oploopt.

12.4 Behalve wanneer de verzekeraar van DriveNow de Gemachtigde Bestuurder dekking verleent conform Artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden, is de Gemachtigde Bestuurder aansprakelijk om aan DriveNow de volgende kosten te betalen (zo mogelijk in overeenstemming met de actuele prijslijst), wanneer het ongeval of het incident veroorzaakt is door diens fout: (a) Elk verlies van of elke schade aan het Voertuig, de accessoires ervan of enige andere eigendom van DriveNow; (b) Elk omzetverlies van DriveNow omwille van de onmogelijkheid om het voertuig te verhuren, welk omzetverlies berekend zal worden volgens de actuele uur- en dagprijzen van het Voertuig tot een maximumperiode van 30 dagen; (c) Alle schade aan de infrastructuur, zoals bijvoorbeeld vangrails, verkeerslichten, verkeersborden, etc. die door de Overheden worden geclaimd; (d) Alle andere schade of boetes die voortkomen uit het gebruik van het Voertuig, inclusief (maar niet beperkt tot) parkeerboetes, verkeerboetes, wielklemmen, sleepkosten of staangelden; (e) De BTW en andere mogelijke belastingen/retributies op de bovengenoemde zaken; (f) Intresten op al het bovengenoemde aan de wettelijke intrestvoet vermeerderd met 4% per jaar.

12.5. DriveNow heeft het exclusieve recht om de garage voor de herstelling van het Voertuig uit te kiezen.

12.6. Alle vergoedingen die aan de Gemachtigde Bestuurder zouden worden uitbetaald (met uitzondering van deze diens persoonlijke schade betreffen) moeten door de Gemachtigde Bestuurder onmiddellijk aan DriveNow worden betaald tegen kwijting.
 


13. Het terugbezorgen van het voertuig 

13.1. Het afzonderlijke huurcontract zal automatisch beëindigd worden wanneer de Gemachtigde Bestuurder: (a) Het Voertuig op een regelmatige manier terug bezorgt: (i) op elke reguliere parkeerplaats in de openbare ruimte binnen de door DriveNow Zone, onafgezien of deze parkeerplaats betalend is (de grenzen van de  DriveNow Zone kunnen gevonden worden op het DriveNow Scherm, in de DriveNow App of op de DriveNow Website) of (ii) op elke ruimte niet behorend tot het openbaar gebied die DriveNow uitdrukkelijk als parkeerplaats aanduidt, en (b) De DriveNow ID of een ander elektronisch toegangsmiddel voor de DriveNow reader houdt, dan wel het Voertuig afsluit met de DriveNow App, waardoor het lampje van groen op rood springt, en (c) Er zich van verzekerd heeft dat het Voertuig dusdanig geparkeerd is dat deze voor andere DriveNow Klanten toegankelijk is.

13.2. De Gemachtigde Bestuurder mag het Voertuig parkeren in gebieden waar het parkeren beperkt is, zowel qua dag als qua uur (bijvoorbeeld een verkeersbord met een parkeerverbod dat bijkomend stelt “07:00-17:00” of “maandag 06:00 tot 12:00”) of waar toekomstig parkeerverbod van kracht zal gaan, voor zover dit niet binnen de 48 uur na het parkeren van het Voertuig ingaat.  De Gemachtigde Bestuurder zal aansprakelijk zijn voor alle parkeerkosten, boetes of andere kosten die het gevolg zijn van het niet naleven van deze clausule.  De Gemachtigde Bestuurder zal ook de kosten voor het opnieuw parkeren door DriveNow betalen conform de prijzen vermeld op de actuele prijslijst, ook wanneer een derde is gevraagd het Voertuig te slepen.

13.3. Wanneer het niet lukt de afzonderlijke huurovereenkomst te beëindigen omdat er geen telefonisch contact mogelijk is, moet de Gemachtigde Bestuurder het Voertuig opnieuw parkeren en opnieuw trachten de afzonderlijke huurovereenkomst te beëindigen. Wanneer de Gemachtigde Bestuurder het voertuig achterlaat zonder de afzonderlijke huurovereenkomst deugdelijk te beëindigen, zal de afzonderlijke huurovereenkomst blijven lopen en zal de huurprijs aangerekend blijven. Wanneer het beëindigen van een afzonderlijke huurovereenkomst om technische redenen mislukt, moet de Gemachtigde Bestuurder dit onmiddellijk aan de DriveNow Servicecenter melden om te overleggen hoe het verder moet. Wanneer blijkt dat de Gemachtigde Bestuurder niet verantwoordelijk is voor de onmogelijkheid om de afzonderlijke huurovereenkomst te beëindigen, zullen de bijkomende huurgelden die werden aangerekend, terug betaald worden.

13.4. Wanneer de afzonderlijke huurovereenkomst beëindigd wordt, moet het Voertuig nog in de mogelijkheid zijn op zijn minst 15 km te rijden. Dit kan worden nagekeken op het dashboard.  Wanneer de Gemachtigde Bestuurder dit Artikel overtreedt, zal hij bijkomende kosten verschuldigd zijn (inclusief eventuele herstelkosten) voor het aftanken of opladen van het Voertuig.

13.5. Een Voertuig wordt alleen geacht deugdelijk terug gebracht of geparkeerd te zijn als: (a) Het interieur van het Voertuig schoon is. Wanneer het Voertuig niet in een schone staat wordt terug gebracht (inclusief afval of rommel die in het Voertuig is blijven liggen) zal de Gemachtigde Bestuurder aansprakelijk zijn voor de schoonmaakkosten van het Voertuig in overeenstemming met de actuele prijslijst, tenzij: (i) De Gemachtigde Bestuurder kan bewijzen dat de kosten van DriveNow hiervoor lager zijn dan deze vermeld op de actuele prijslijst – in welk geval de Gemachtigde Bestuurder deze lagere kosten moet betalen, of (ii) DriveNow bewijst dat de schoonmaakkost hoger was dan deze vermeld in de actuele prijslijst – in welk geval de Gemachtigde Bestuurder deze hogere schoonmaakkost dient te betalen; (b) Het Voertuig moet deugdelijk achtergelaten worden, zodat het niet kan gestolen worden (inclusief het opzetten van de handrem of parkeerstand) en afgesloten worden door middel van het elektronische toegangsmiddel op de DriveNow Reader achter de voorruit van het Voertuig of via de DriveNow App.  Meer bepaald moeten de deuren, ramen en zonnedak (af)gesloten worden, moet het Voertuig op stuurslot worden gezet en moeten de lichten uitgezet zijn of in de automatische stand gelaten worden.  In geval het gaat om een Voertuig Cabriolet, moet het dak gesloten en verzekerd worden; (c) Het Voertuig moet voorzien blijven van alle boorddocumenten; (d) De volledige uitrusting en alle accessoires van het Voertuig moeten aanwezig zijn.

13.7. Wanneer er een discussie ontstaat tussen DriveNow en de Gemachtigde Bestuurder over de staat waarin het Voertuig werd achtergelaten, alsook over mogelijke schade, defecten en de waardering daarvan, zal DriveNow een onafhankelijke schatter aanstellen om de staat waarin het Voertuig zich bevindt te omschrijven, en het waardeverlies te begroten.  Deze schatting zal voor beide partijen bindend zijn, zoals bij een arbitrage.  De kosten van de schatters zullen ten laste van een van beide partijen worden gelegd of verdeeld.  DriveNow behoudt zich het recht voor zich tot de Belgische Rechtbanken te wenden.
 


14. Kosten en Betalingen 

14.1. DriveNow zal de Gemachtigde Bestuurder een factuur sturen voor het gebruik van het Voertuig, in overeenstemming met de actuele prijslijst, voor elk afzonderlijk huurcontract en deze aan de Gemachtigde Bestuurder toesturen.  De actuele prijslijst kan gevonden worden op de Website www.be.drive-now.com.  DriveNow mag de prijslijst op elk moment aanpassen voor toekomstige afzonderlijke huurcontracten. De huurprijs, inclusief BTW is verschuldigd bij het beëindigen van elke afzonderlijke huurovereenkomst. De factuur zal automatisch per e-mail naar de Gemachtigde Bestuurder worden toegestuurd binnen de 10 dagen na het beëindigen van de afzonderlijke huurovereenkomst.

14.2. DriveNow zal de factuur naar de Gemachtigde Bestuurder toesturen per email (op het e-mailadres dat de Gemachtigde Bestuurder heeft opgegeven).  Het is ook mogelijk dat DriveNow per e-mail een link toestuurt aan de Gemachtigde Bestuurder ten einde de factuur te openen.  De Gemachtigde Bestuurder moet DriveNow te allen tijde onmiddellijk verwittigen wanneer deze de factuur niet heeft ontvangen of niet kan openen.

14.3. De Gemachtigde Bestuurder onderneemt om een voorschot te betalen van maximum € 25 bij het start van zijn huur om te voldoen aan zijn verplichtingen. DriveNow is niet verplicht om dit voorschot apart te houden van de gebruikers andere middelen. Geen interesse zal betaald worden op het voorschot. DriveNow voorziet dat het terugbetalen van het voorschot onmiddellijk plaatsneemt na het afronden van het huurcontract. Het terugstorten van het voorschot kan tot een maand duren. Dit hangt af van de financiële instituties. DriveNow heeft hier geen invloed op. In plaats van de kredietkaart van de Gemachtigde Bestuurder te debiteren, is het DriveNow toegelaten om een bepaald bedrag van het krediet door de kredietkaartinstelling voor die kredietkaart aan de Gemachtigde Bestuurder is verleend, te blokkeren.

14.4. De Gemachtigde Bestuurder is aansprakelijk voor alle administratieve kosten in de breedste zin van het woord, veroorzaakt door de te late betaling, onafgezien het recht van DriveNow om andere schade die hierdoor werd veroorzaakt, te vorderen;

14.5. De Gemachtigde Bestuurder geeft DriveNow de toestemming de betaalrekening (gepersonaliseerde kredietkaart of prepaid kredietkaart) te belasten voor alle daarop volgende afzonderlijke huurovereenkomsten, alsook voor andere kosten die de Gemachtigde Bestuurder verschuldigd is in het kader van deze afzonderlijke huurovereenkomst (zoals bijvoorbeeld: eenmalige registratiekost, uniform tarief, het forfaitair tarief voor verkeersovertredingen, tolheffingen, schadebedingen, etc.). Een kredietkaart of prepaid kredietkaart moet de naam van de gemachtigde bestuurder dragen om geaccepteerd te worden tenzij dat de eigenaar van de krediet kaart toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de krediet kaart.  

14.6. De Gemachtigde Bestuurders professioneel gebruik kan betaald worden door een vooraf betaald krediet die op het bedrijfsaccount van zijn bedrijf wordt opgeladen. Dit krediet kan gebruikt worden voor het betalen van: het minuut tarief voor rijden, het minuut tarief voor parkeren, verlengde reservering, uur pakketten; extra verzekeringspakket, extra toeslag voor speciale bestemmingen. Kan niet ingezet worden voor besparingspakketten, belevenispakketten, boetes, of kosten die verbonden zijn aan het verwerken van boetes. 
 


15. Elektrische voertuigen 

15.1. Voor elektrisch aangestuurde voertuigen is er een oplaadkabel aanwezig in de bagageruimte van het voertuig.  Alvorens de tocht aan te vatten, moet de Gemachtigde Bestuurder er zich van gewissen dat deze oplaadkabel aanwezig is.  In het geval deze niet aanwezig is, moet de Gemachtigde Bestuurder dit onmiddellijk aan het DriveNow Service Center rapporteren, als zijnde een nieuw geval van schade en dit via de in het voertuig ingebouwde telefoon (overeenkomstig Artikel 7.2).

15.2. Bij een ongeval moet de Gemachtigde Bestuurder de hulpdiensten erop wijzen dat het gaat om een elektrisch voertuig.

15.3. Elektrische voertuigen maken geen motorgeluiden.  De Gemachtigde Bestuurder moet daarom extra aandacht hebben voor voetgangers of andere weggebruikers die zich mogelijkerwijze niet aan de aanwezigheid van een voertuig verwachten.
 


16. Technicus 

Indien door het verkeerd gebruiken van het Voertuig of een onderdeel ervan door de Gemachtigde Bestuurder door DriveNow een technicus moet aangesteld worden en/of aanwezig moet zijn, zal de Gemachtigd Bestuurder de kosten hiervan moeten betalen overeenkomstig de prijslijst vermeld op de DriveNow Website, tenzij: (a) De Gemachtigde Bestuurder bewijst dat de kost hiervan lager is dan deze vermeld op de actuele prijslijst – in welk geval de Gemachtigde Bestuurder de lagere kost moet betalen, of (b) DriveNow bewijst dat de kost hoger was dan deze vermeld op de actuele prijslijst – in welk geval de Gemachtigde Bestuurder de hogere kost moet betalen. De beperking van de aansprakelijkheid van de Gemachtigde Bestuurder tot het bedrag vermeld in Artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden is niet van toepassing in geval het gaat om een verkeerd gebruik van het Voertuig door de Gemachtigde Bestuurder.17. Compensaties

17.1. De Gemachtigde Bestuurder zal pas het recht hebben op compensatie, wanneer de tegenvorderingen definitief zijn geworden of niet worden betwist door DriveNow, of uitdrukkelijk zijn erkend door DriveNow.  Verder heeft de Gemachtigde Bestuurder enkel en alleen een retentierecht, wanneer de tegenvordering gebaseerd is op hetzelfde afzonderlijke huurcontract.

17.2. Wanneer de Gemachtigde Bestuurder laattijdig zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van DriveNow vervult, zullen alle openstaande schulden van de Gemachtigde Bestuurder onmiddellijk opeisbaar worden. 
 


18. Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden en/of de Prijslijst 

DriveNow is gerechtigd om eenzijdig de Algemene Voorwaarden en de Prijslijst op elk willekeurig moment te wijzigen voor toekomstige afzonderlijke huurovereenkomsten.De wijzigingen zullen worden vermeld op de DriveNow Website, in een nieuwsbrief, per e-mail of op een andere manier.
 


19. Duurtijd van de Raamovereenkomst 

De Raamovereenkomst tussen de Gemachtigde Bestuurder en DriveNow is afgesloten voor onbepaalde duur en kan door beide partijen beëindigd worden met een schriftelijke opzeg van minstens 6 weken. Beide partijen behouden zich het recht voor om de Raamovereenkomst te laten ontbinden wegens contractuele wanprestaties of te beëindigen op een andere wijze in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.  Bij de beëindiging van de Raamovereenkomst zal de DriveNow ID en de DriveNow Applicatie geblokkeerd worden. In geval van verbreking van het contract door de Gemachtigde Bestuurder, heeft DriveNow het recht om onmiddellijk tijdelijk het gebruik van het Voertuig door de Gemachtigde Bestuurder op te schorten en de DriveNow ID en de DriveNow Applicatie te blokkeren.  De Gemachtigde Bestuurder zal van deze schorsing onverwijld op de hoogte worden gesteld.
 


20. Informatieverplichting van de Gemachtigde Bestuurder 

20.1. De Gemachtigde Bestuurder moet onmiddellijk DriveNow in kennis stellen van elke: (a) Wijziging van adres inclusief postbusnummer, e-mailadres, telefoonnummer; (b) g in betaalwijze (krediet- of prepaidkaWijziginart) (c) Beperking of schorsing van het recht tot de mogelijkheid een motorvoertuig te besturen; (d) aanpassing van identiteitsdocumentatie (e.g. nieuwe identiteitskaart of paspoort).

20.2. De Gemachtigde Bestuurder moet erop toezien dat diens persoonlijke gegevens op de DriveNow Website up-to-date blijven.  Deze persoonlijke gegevens van de Gemachtigde Bestuurder zijn: (a) Naam; (b) Geboortedatum; (c) Verblijfsadres inclusief postbus nummer, (d) E-mailadres; (e) Telefoonnummer waarop deze kan gecontacteerd worden (inclusief GSM nummer); (f) Krediet- of prepaidkaart (nummer en de vervaldatum); (g)  Details van het rijbewijs, inclusief: a. Het land van uitgifte (indien niet België), b. Rijbewijsnummer, c. Datum van uitreiking, d. Datum van verval (indien van toepassing).

20.3. Wanneer de Gemachtigde Bestuurder het nalaat diens persoonlijke gegevens up-to-date te houden, heeft DriveNow het recht om de DriveNow ID (en daarmee de mogelijkheid om Voertuigen te huren) tijdelijk te schorsen, totdat de Gemachtigde Bestuurder diens persoonlijke gegevens, zoals hierboven vermeld op de DriveNow Website aanpast;

20.4. De Gemachtigde Bestuurder moet onmiddellijk DriveNow in kennis stellen in geval van verlies of beschadiging van het rijbewijs, of wanneer het rijbewijs verlopen of opgeschort is.  In dat geval mag DriveNow de DriveNow ID van de Gemachtigde Bestuurder (en daarmee diens mogelijkheid om Voertuigen te huren) opschorten en/of de Raamovereenkomst opschorten of beëindigen, naar de keuze van DriveNow.

20.5. De Gemachtigde Bestuurder is aansprakelijk ten opzichte van DriveNow voor elke (gevolg)schade veroorzaakt door een inbreuk op deze clausule.
 


21.    Beheer van Gegevens 

21.1. DriveNow is gemachtigd om de persoonlijke gegevens, verkregen van de Gemachtigde Bestuurder, inclusief gegevens omtrent het gebruik van het Voertuig door de klant (ook de gegevens om het Voertuig te kunnen lokaliseren) te verzamelen, te verwerken en te gebruiken in het kader van en met het oog op de uitvoering van de DriveNow Raamovereenkomst en de afzonderlijke huurovereenkomsten. De plaats van vertrek en bestemming, de vertrek- en de eindtijd en de duurtijd van het gebruik van het Voertuig in het kader van een afzonderlijke huurovereenkomst, worden geregistreerd en vermeld op de factuur.

21.2. DriveNow gebruikt de Google Maps App om de Voertuigen te lokaliseren. Het gebruik van de Google Maps App laat DriveNow toe om op elk moment de actuele standplaats van de Voertuigen vast te stellen en de Gemachtigde Bestuurder de locatie van het dichtstbijzijnde beschikbare Voertuig aan te geven.  Daarnaast wordt de Google Maps App gebruikt om de plaats van vertrek en bestemming, de begin- en eindtijden en de duurtijd van het gebruik van het Voertuig te registreren.  Deze informatie wordt niet doorgegeven aan Google.  Alle gegevens met betrekking tot de locaties worden geanonimiseerd aan Google doorgegeven.

21.3. DriveNow heeft in bepaalde auto’s een zogenaamde “tracking systeem” geïnstalleerd, die alle bewegingen, snelheid en impacts registreert. Dit systeem registreert eveneens, via GPS verbinding, de route van het voertuig.  In geen geval worden (stem) geluiden of beelden opgenomen. Deze gegevens worden na verloop van 1 jaar verwijderd.

21.4 In combinatie met de voorwaarden van ons privacybeleid (dat deel uitmaakt van deze Voorwaarden, en dat toegankelijk is door hier te klikken) beschrijft deze clausule een samenvatting van hoe DriveNow persoonlijke gegevens verwerkt. Voor meer informatie, contactacteer ons via email aan privacy@drive-now.be.

 

22. Varia, Rechtskeuze en Forumkeuze

22.1. Deze Algemene Voorwaarden en elke betwisting of vordering die daaruit voortkomt, worden beheerst door het Belgisch Recht, waaronder de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek (waaronder de bepalingen met betrekking tot huur van onroerende goederen).

22.2. Enkel de Belgische Rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van betwistingen of vorderingen voortkomend of in verband met de Raamovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden (waaronder elk geschil omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan).

22.3. Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle voorgaande overeenkomsten.

22.4. Wanneer één van de Clausules van deze Algemene Voorwaarden niet wettig, ongeldig of onafdwingbaar worden verklaard, blijven de Raamovereenkomst en de overige artikelen van deze Algemene Voorwaarden geldig en bindend voor partijen.  De contractstalen zijn Nederlands/Frans/Engels.ongeldig of onafdwingbaar worden verklaard, blijven de Raamovereenkomst en de overige artikelen van deze Algemene Voorwaarden geldig en bindend voor partijen.  De contractstalen zijn Nederlands/Frans/Engels.

Bekijk hier de vorige Algemene Voorwaarden.